Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1. "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākums "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000  teritorijās"

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:

3 072 721 EUR

Finansējuma saņēmēji:

Pašvaldība vai tās izveidota iestāde, kuras funkcijās ietilpst Natura 2000 teritorijas vai tai piegulošās teritorijas apsaimniekošana

Atbalstāmās darbības:

Infrastruktūras izveides, atjaunošanas un pārbūves darbības

Sasniedzamais rezultāts:

  • To dzīvotņu platība, kura saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi – 9 318 hektāri;
  • Labvēlīgs aizsardzības statuss nodrošināts 60% ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem un sugām

Sākotnējais novērtējums:

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” sākotnējais novērtējums

Projektu atlases laiks:

2017.gada 6.janvāris -2017.gada 13.oktobris.
Atklāta projektu atlase

Aprites stadija:

Projektu uzraudzība

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumi Nr. 514 „ Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" un 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi” (pieejami šeit)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un projektu iesniegumu piemērošanas metodika pieejama šeit

Informācija par projektu īstenošanu

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projektu īstenošanu pieejama šeit


Apraksts:

Specifiskā atbalsts mērķa ietvaros tiek risināts tāds problēmjautājums kā tūrisma radītā antropogēnā slodze uz aizsargājamām dabas teritorijām un tās negatīvā ietekme uz dabas vērtību saglabāšanu, izveidojot atbilstošu infrastruktūru, t.sk. atbalstot gājēju laipu, informatīvo zīmju, labiekārtotu taku, putnu vērošanas torņu, skatu torņu, tiltiņu, ūdenstūristu apmetņu vietu, auto stāvlaukumu u.c. izbūvi un rekonstrukciju Natura 2000 teritorijās. Obligāts priekšnoteikums, lai pieteiktu projektu, bija spēkā esošs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānas.

Lai nodrošinātu dabas vērtību nenoplicināšanu, dabas mantojuma saglabāšanu un ekoloģisko prasību ievērošanu, tiek veikti teritorijas labiekārtojumi, novirzot iespējamās tūrisma plūsmas uz „Natura 2000” teritorijas daļām ar lielāku vides ietilpību, tādējādi palielinot to dzīvotņu platību, kuras saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi. Investīcijas nodrošinās dabas vērtību ekoloģiskajām prasībām atbilstošu aizsardzības un apsaimniekošanas režīmu, līdzsvarojot dabas aizsardzības un ekonomiskās attīstības intereses un samazinot antropogēno slodzi uz īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem.

Pasākumā tiek attiecinātas sekojošas izmaksas: projektēšana, autoruzraudzība, būvuzraudzība, būvniecība, pakalpojumi, kas saistīti ar antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras – informācijas zīmju, stendu, skaitītāju izvietošanu, projekta vadība un netiešās projekta izmaksas.

Pasākumā paredzēts sasniegt sekojošu iznākuma rādītāju: dzīvotņu platība, kura saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi, ir 9318 ha.

Ieguldījumi Natura 2000 teritorijās

METODISKIE MATERIĀLI UN VADLĪNIJAS 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJIEM:

Kontaktinformācija:

Viesturs Frišfelds, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts, tel. +371 28452807 , e-pasts: viesturs.frisfelds@varam.gov.lv

Austra Auziņa, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadošā eksperte  tel. +371 26304165, e-pasts: austra.auzina@varam.gov.lv