Plānotais AF* finansējums:

21 756 000 euro

Finansējuma saņēmēji:

 • tiešās pārvaldes iestādes;
 • publiskas personas kapitālsabiedrības, kuras pilda pārvaldes uzdevumu un atvasinātas publiskas personas, kas darbojas zinātniskās izpētes un augstākās izglītības jomā;
 • biedrība, kura pilda pārvaldes uzdevumu izveidot un uzturēt augstākās izglītības un pētniecības digitālos pakalpojumus;
 • biedrība, kura pilda pārvaldes uzdevumu attiecībā uz atkritumu poligonu informācijas apstrādi.

Atbalstāmās darbības:

Investīcijas 2.1.3.1.i. mērķu sasniegšana tiks nodrošināta īstenojot projektus atbilstoši šādiem investīciju nolūkiem:

 • Vienotā datu koplietošanas platformas attīstība, vides nozares un sociālo pakalpojumu datu pieejamības un koplietošanas nodrošināšana, kā arī priekšnosacījumu inovatīviem mobilitātes pakalpojumiem radīšana, nodrošinot tīkla kvalitātes digitālo kartējumu;
 • Atbalsts atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidoti risinājumi zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonī;
 • Ārstniecības iestāžu procesu digitālā transformācija un ārstniecības procesā radīto datu pārvaldība;
 • Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku.

Investīcijas 2.1.2.1.i. projekta ietvaros var tikt veiktas šādas atbalstāmās darbības:

 1. datu pārvaldības ieviešana un attīstība, t.sk.:
  1. valsts pārvaldes (t.sk. zinātniskās institūcijas) un privātā sektora datu un pakalpojumu pieejamība un koplietošana, izveidojot pamatu datu un platformu ekonomikas attīstībai un savietojamībai ar Eiropas datu telpām un nodrošinot datu kopīgošanu Eiropas Savienības ietvaros;
  2. tehnoloģisko un organizatorisko risinājumu izveide, kas nodrošina datu pārnozaru apriti un izmantošanu (t.sk. pētniecisko datu), valsts platformu pieejamību komercsektora un valsts pārvaldes darbības atbalstam un pakalpojumu attīstībai vai personas pārvaldītu datu koplietošanas iespēju.
 2. projektu vadība un administrēšana;
 3. programmu īstenošanas koordinēšana un IKT arhitektūras pārvaldība projektu un programmu līmenī, lai veicinātu reformu un investīciju virziena mērķu efektīvu sasniegšanu projektu un programmu mijiedarbībā;
 4. vizuālās identitātes un publicitātes pasākumi atbilstoši regulas Nr. 2021/241 34. panta 2. punktā noteiktajām prasībām un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantam;
 5. projekta rezultātu audita vai revīzijas veikšana, ko veic finansējuma saņēmējs, neatkarīgs revidents vai iekšējais auditors, lai pārliecinātos par projekta ietvaros veikto izmaksu pamatotību, atskaites punktu un mērķu sasniegšanu un atbilstību investīcijas īstenošanas nosacījumiem, tai skaitā, ka nav konstatējamas pazīmes par pieļautu interešu konflikta, dubultfinansējumu, korupcijas un krāpšanas situāciju projektā, kā arī sasniegto rezultātu atbilstību projektā plānotajam.

Sasniedzamie atskaites punkti un mērķi:

Investīcijas 2.1.3.1.i. mērķis ir:

   • veicināt datu koplietošanu ar publisko sektoru un starp publisko un privāto sektoru, principa “tikai vienreiz” ieviešanu un datu koplietošanu valsts un Eiropas mērogā;
   • izveidot augstas pieejamības datu ielādes un atgūšanas risinājumu un datu objektu kopumu izglītības, uzņēmējdarbības, pilsonības un personu apliecinošu dokumentu nozarēs (līdz 2023. gadam) un sociālās apdrošināšanas un drošības jomā; zemes un nekustamā īpašuma jomā; un nodokļu sektoros (līdz 2026. gadam).

Investīciju 2.1.3.1.i. īsteno līdz 2026. gada 31. augustam un tās ietvaros sasniedzamais mērķis – nozares, par kurām attiecīgās datu kopas ir pieejamas valsts datu aprites platformā (datu agregācijas vidē) – 6.

Projektu atlases laiks:

Līdz 2022. gada 31. decembrim

Saistītie normatīvie akti:

Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 435 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes ''Digitālā transformācija'' 2.1. reformu un investīciju virziena ''Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija'' īstenošanas noteikumi.

Cita informācija:

Nozares ministrijām un Valsts kancelejai līdz 2022. gada 31. decembrim iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā finansējuma saņēmēju sagatavotos rīkojumu projektus par projektu īstenošanu.

Kontaktinformācija:

Monta Ločmele, tel.: 66016722, e‑pasts: monta.locmele@varam.gov.lv

* Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds 

Fondu-logo