Ko dara Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija?

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir galvenā iestāde valstī, kas rūpējas par vides un dabas aizsardzību, plāno un koordinē reģionālo attīstību, teritoriju attīstību, pārrauga pašvaldību darbību un veic valsts digitālo transformāciju, lai valsts pārvaldes darbs kļūtu efektīvāks un videi draudzīgāks un iedzīvotāji valsts pakalpojumus saņemtu ērti un ātri gan klātienē, gan elektroniski.

Kas vada ministriju?

Ministriju vada vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

Kur atrodas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija?

Ministrija atrodas Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494.

Ministrijai var piezvanīt pa tālruni 66016740.

Elektroniskā pasta vēstules ministrijai var nosūtīt uz adresi pasts@varam.gov.lv

Nozares darbību ministrijai palīdz nodrošināt vairākas iestādes:

Valsts vides dienests – nodrošina likumu ievērošanu vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas jomā.

Vides pārraudzības valsts birojs –  veic ietekmes uz vidi novērtējumu, likumā “Par piesārņojumu” un “Par iepakojumu” noteiktos uzdevumus, novērtē rūpniecisko avāriju risku un veic pasākumus tā samazināšanai.

Dabas aizsardzības pārvalde – strādā pie tā, lai tiktu aizsargāta Latvijas daba – nodrošina likumu ievērošanu, veic efektīvu Latvijas īpaši aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.

Latvijas Dabas muzejs – saglabā, papildina un pēta dabaszinātnisko kolekciju, veic vides izglītības darbu, kā arī veido ekspozīcijas un izstādes.

“Nacionālais botāniskais dārzs” – lielākais botāniskais dārzs Baltijā. Tā 126 hektāru platībā izvietotas bagātīgas augu kolekcijas – 14 tūkstoši dažādu sugu, šķirņu, hibrīdu, tai skaitā vairāk nekā 4000 koku un krūmu, ap 1400 oranžēriju augu u.c.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra – īsteno atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanu, elektroniskās pārvaldes attīstību, pētniecisko darbību u.c.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs – apkopo un sniedz informāciju par vidi sabiedrībai, veic vides monitoringu, zemes dzīļu resursu apzināšanu un izvērtēšanu, valstij piederošo bīstamo atkritumu apsaimniekošanas objektu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu un kodolobjektu drošu apsaimniekošanu u.c.

Latvijas Vides investīciju fonds – apvienojot vietējos un ārvalstu finanšu resursus, atbalsta videi draudzīgus pašvaldību un privātā sektora projektus, izsniedzot aizdevumus, veicina efektīvu un caurspīdīgu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma apgūšanu u.c.

VAS “Elektroniskie sakari” – strādā pie tā, lai Latvijā būtu organizēta radiofrekvenču spektra un numerācijas ieviešana, kā arī nodrošina radiofrekvenču efektīvu izmantošanu un arī veic nepieciešamos mērījumus, lai nebūtu kaitīgi traucējumi radio un televīzijas apraidēs.