Plānotais ES fondu* finansējums:

1. kārtā – 51 559 916 euro

2. kārtā – 22 600 084 euro (pieejams pēc 2026. gada)

Projektu iesniedzēji:

ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji

Atbalstāmās darbības:

  • notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiju un elementu modernizācija un pielāgošana atbilstošai jaudai, attīrīšanas kvalitātei, piesārņojuma novēršanai, tai skaitā iekļaujot darbības notekūdeņu drošai novadīšanai vidē
  • notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras attīstība
  • vides piesārņojuma samazināšana

Atbalsta likme

līdz 85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

komercdarbības atbalsts sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam,  kur atbalsts sniedzams saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu Nr. 2012/21/ES  par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu komercdarbības atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, tai skaitā papildu tiks izvērtēts nosacījumu izstrādes procesā

Sasniedzamais rezultāts:

  • atbalstīti 16 uzņēmumi;
  • iedzīvotāju skaits, kuriem uzlabota notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte un efektivitāte – 56 800

Projektu atlases veids:

atklāta projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

1. kārta – indikatīvi 2024. gada II ceturksnī

2. kārta – uzsaukums par elastības finansējuma apjomu pēc 2026. gada

Aprites stadija

1. kārta Ministru kabineta noteikumu projekta (23-TA-3286) starpinstitūciju saskaņošana

Normatīvie akti:

-

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. kārta: Projektu vērtēšanas kritēriji apstiprināti Uzraudzības komitejā 2024. gada 29. februārī

Metodiskie materiāli:

-

Cita noderīga informācija

Notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāns 2021. – 2027.gadam;

Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plāni 2022.-2027. gadam

Dati par aglomerāciju radīto piesārņojuma slodzi

Kontaktinformācija:

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Anete Kalniņa, tel.: 25567565, e-pasts: anete.kalnina@varam.gov.lv

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja vietniece Austra Auziņa, tel.: 26304165, e-pasts: austra.auzina@varam.gov.lv

Dokumentu arhīvs

* Eiropas Savienības finansējums 2021.–2027. gadam 

logo