Programmas „Pārrobežu sadarbība” (LV0017) mērķis ir veicināt vienmērīgu un ilgtspējīgu Latvijas Republikas pierobežas reģionu sociālekonomisko attīstību.

Pieejamais Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2004-2009 līdzfinansējums programmai „Pārrobežu sadarbība” ir 2 466 942 eiro. Vismaz 15% no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir jāfinansē saņēmējam.
NVDFI mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību Eiropas Ekonomikas Zonas ietvaros un atbalstīt jaunās Eiropas Savienības dalībvalstis to centienos pilnvērtīgi piedalīties paplašinātās Eiropas iekšējā tirgū.

Apakšprojekti ir jāizstrādā un jāīsteno vismaz ar vienu sadarbības partneri no Dienvidigaunijas, Rietumigaunijas (Igaunija), Klaipēdas, Telši, Šauļi, Paņeveža, Utena (Lietuva), Pleskavas (Krievija), Vitebskas (Baltkrievija)”.

Programmas „Pārrobežu sadarbība” ietvaros atbalstāmās prioritātēs:

 • Vides aizsardzība;
 • Ilgtspējīga attīstība;
 • Eiropas Kultūras mantojuma saglabāšana;
 • Veselība;
 • Bērni ar īpašām vajadzībām (bērni invalīdi);
 • Cilvēkresursu attīstība un izglītība;
 • Tieslietas;
 • Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība;
 • Šengena.

Programmas „Pārrobežu sadarbība” attiecināmajā teritorijā ietilpst:

 • visa Latvijas teritorija,
 • Lietuva: Klaipēda, Telsiai, Šauļi, Paneveža, Utena;
 • Igaunija: Laane-Esti, Louna-Esti;
 • Krievija: Pleskavas apgabals;
 • Baltkrievija: Vitebskas apgabals.

Galvenajam partnerim jeb projekta iesniedzējam ir jābūt no Latvijas. Projekts jāīsteno partnerībā ar sadarbības partneri (-iem) no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un/vai Baltkrievijas kādā no Latvijas pierobežas teritorijām.

Programmas „Pārrobežu sadarbība” atbalstāmās aktivitātes:

 • dokumentācijas sagatavošana, publikācijas, informācijas nodrošināšana un izplatīšana, sabiedrības informētības līmeņa celšana;
 • pasākumi, izstādes, veicināšanas pasākumi, nometņu organizēšana;
 • tikšanās, konferences, semināri, apmācības, pieredzes apmaiņas vizītes, tālmācība;
 • kultūras apmaiņas pasākumi;
 • investīcijas infrastruktūrā;
 • pētījumi, izpētes programmas, stratēģijas, analīzes, audits;
 • plānošanas un attīstības dokumentu izstrādes, priekšizpētes;
 • reģiona mārketinga aktivitātes, tūristiem domātu informācijas materiālu drukāšana;
 • sadarbības tīklu, partnerību, savstarpējās sadarbības, datu bāzu izveidošana un attīstība;
 • tehnoloģiju un zināšanu pārnese, pilotprojektu, kopīgu turpmākās sadarbības pasākumu finansēšana.

Programmas „Pārrobežu sadarbība” atbalsta saņēmēji ir:

 • Tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes;
 • Atvasinātas publiskas personas;
 • Biedrības vai nodibinājumi.

Programmas „Pārrobežu sadarbība” apakšprojektu apjoms ir no 5000 EUR līdz 500 000 EUR. Vismaz 15% no projekta atbalstāmajām izmaksām jāfinansē saņēmējam.

2008.gada 17.decembrī noslēdzās apakšprojektu iesniegumu atklātais konkurss Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instrumenta (NVDFI) programmas „Pārrobežu sadarbība” ietvaros. Tika iesniegti 35 apakšprojektu iesniegumi par kopējo summu 9 118 941,46 eiro, no NVDFI pieprasīta līdzfinansējuma summa ir 7 711 349,47 eiro.

Programmas ieviešanas laiks 2008. gada februāris – 2011. gada aprīlis.

Aktualitātes