VPD 1.1.6.aktivitātes NP „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās” ERAF līdzfinansēto projektu ietvaros izveidotās ekotūrisma infrastruktūras apmeklētāju plūsmas pieauguma novērtējums

ASV Vides aizsardzības aģentūras un VIDM projekts ''Consultation and Program Support to Great Lakes/Baltic Sea Partnership Programs Environment Security Project''

Apmācību programma "Tīrāka ražošana Latvijas rūpniecības uzņēmumos"

Piesārņojošo vielu emisijas aprēķinu metodiku salīdzinošā analīze

Rokasgrāmata un datorprogramma EBAL

Faktu lapas par ES vides politikas aspektiem