Statuss:
Noslēdzies
09.04.2020.
NFI
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktais projekts „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un…
Statuss:
Noslēdzies
09.04.2020.
Projekta nosaukums: “EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 - Jūras telpiskā plānošana (Pan Baltic SCOPE)” Projekts tiek īstenots no 2018. gada janvāra līdz 2019. gada decembrim Kopējais projekta budžets: € 3 315 113 Eiropas Jūrlietu un…
Statuss:
Noslēdzies
09.04.2020.
Galvenais projekta mērķis ir stiprināt ES dalībvalstu par jūras telpisko plānošanu (JTP) atbildīgo publisko iestāžu institucionālo kapacitāti, lai tās savstarpējās diskusijās un pieredzes apmaiņas aktivitātēs attīstītu nacionālo JTP savstarpēju…
Statuss:
Noslēdzies
09.04.2020.
INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Projekta darbības periods: no 2016.gada marta līdz 2019. gada februārim Projekta budžets: 3 409 458 EUR Projekta mērķis: Veicināt transnacionāli saskaņotu…
Statuss:
Noslēdzies
08.04.2020.
NFI
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktais projekts “Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus…
Statuss:
Īstenošanā
06.12.2019.
Projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/002 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta" turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās…
Statuss:
Īstenošanā
01.08.2019.
Projekta apraksts    Nosaukums: Eiropas robežu reģioni sociālajai uzņēmējdarbībai (BRESE) Projekta Nr.: PGI05876 Mērķis: likvidēt šķēršļus, vairot izpratni un novērtēt politikas pamatnostādnes un uzņēmējdarbības…
Statuss:
Īstenošanā
01.08.2019.
Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas projekts “Biznesa vides digitālā transformācija” DigiBEST   Biznesa vides digitālā…
Statuss:
Īstenošanā
01.08.2019.
Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma Projekta ilgums: 01.08.2019.-30.09.2021. Kopējais projekta budžets: 999 972,50 eiro  Projekta/platformas mērķis ir stiprināt jūras telpiskajā plānošanā (JTP) iesaistīto pušu,…
Statuss:
Īstenošanā
01.01.2019.
Projekts “Land-Sea-Act” tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses (mērķgrupas), lai rakstu risinājumus jūras plānošanai un jūru saistītās ekonomikas jeb “zilās” ekonomikas izaugsmes izaicinājumiem un izstrādātu Zilās izaugsmes…