Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.3. specifiskais atbalsta mērķis "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"

Plānotais ERAF finansējums:

Kopējais attiecināmais finansējums ir līdz 29 257 750 euro, tai skaitā:

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 24 869 088 euro (tai skaitā virssaistību finansējums līdz 13 269 088 euro)
  • valsts budžeta finansējums līdz 4 388 662 euro (tai skaitā virssaistību finansējums līdz 410 912 euro).

Finansējuma saņēmēji:

Tiešā valsts pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir organizēt vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju – Valsts vides dienests

Atbalstāmās darbības:

Piesārņoto teritoriju sanācija, likvidējot piesārņojuma avotus, atsūknējot un attīrot piesārņotos pazemes ūdeņus, rekultivējot piesārņotās teritorijas, kā arī utilizējot vai apglabājot sanācijas procesā izņemto piesārņojumu.

Sasniedzamais rezultāts:

  • Līdz 2023. gada 31. decembrim kopējā atjaunotās zemes platība ir 2,5 hektāri
  • Līdz 2023. gada 31. decembrim par divām vietām samazinājies tādu naftas pārstrādes produktu ražošanas laikā radušos piesārņoto vietu skaits, kurās nav veikta sanācija, – no 9 līdz 7 vietām

Projektu atlases laiks:

28.04.2017 – 31.05.2017.

Aprites stadija:

Projekta ieviešana

Ministru kabineta noteikumi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

2017. gada 28. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" īstenošanas noteikumi” – pieejami šeit

Vērtēšanas kritēriji un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika - pieejami šeit

Informācija par projekta īstenošanu:

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projektu īstenošanu pieejama šeit

Apraksts:
5.6.3. specifiskais atbalsta mērķis “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” izstrādāts, lai nodrošinātu ES fondu finansējuma piesaisti piesārņoto vietu sanācijas darbu pabeigšanai un nodrošinātu Projekta II posma īstenošanu un Projekta mērķu sasniegšanu atbilstoši EK lēmumā noteiktajam.
Projekta II posma īstenošanas rezultātā tiks samazinātas piesārņojuma negatīvās ietekmes gan uz augsni, grunti, virszemes un pazemes ūdeņiem, sanējot divus piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā iekļautus piesārņojuma avotus un atjaunojot zemes platību 2,5 ha apmērā.

 

Kontaktinformācija:

Kristīne Dūdiņa (prombūtnē), VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, e-pasts: kristine.dudina@varam.gov.lv

Austra Auziņa, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadošā eksperte  tel. +371 26304165, e-pasts: austra.auzina@varam.gov.lv ;

Signe Zakka, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel.: +371 25454858, e-pasts: signe.zakka@varam.gov.lv