Plānotais ES fondu* finansējums:

2 822 173 euro

Projektu iesniedzēji:

siltumapgādes sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji

Atbalstāmās darbības:

enerģētikā izmantoto sadedzināšanas iekārtu aprīkošana ar vides normatīvajiem aktiem atbilstošām gaisa emisiju attīrīšanas iekārtām (piemēram, filtriem u.c. tehnoloģijām)

Atbalsta likme

līdz 50%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

komercdarbības atbalsts sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam,  kur atbalsts sniedzams saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu Nr. 2012/21/ES  par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu komercdarbības atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi

Sasniedzamais rezultāts:

  • iedzīvotāju skaits, kas gūst labumu no gaisa kvalitātes pasākumiem – 76 552

Projektu atlases veids:

atklāta projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

12.03.2024. – 17.05.2024.

Aprites stadija

Projektu iesniegšana

Atlases informācija pieejama Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļvietnē

Normatīvie akti:

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.7. pasākuma "Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē" īstenošanas noteikumi

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2023. gada 26. septembrī ar Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā

Metodiskie materiāli:

-

Cita noderīga informācija

Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2020.-2030. gadam

Kontaktinformācija:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts Edgars Garkājis, tel.: 20249980, e-pasts: edgars.garkajis@varam.gov.lv

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts Viesturs Frišfelds, tel.: 28452807, e-pasts: viesturs.frisfelds@varam.gov.lv

Dokumentu arhīvs:

* Eiropas Savienības finansējums 2021.–2027. gadam 

logo