Specifiskais atbalsta mērķis 2.2.1.: Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību

Plānotais ERAF* finansējums:

128 809 714 EUR

Finansējuma saņēmēji:

Valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, plānošanas reģioni, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai), tiesu varas institūcijas.

Atbalstāmās darbības:

  • Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide un tām nepieciešamo informācijas sistēmu modernizācija,
  • Esošu saskarņu pārveidošana, modernizēšana un jaunu saskarņu izveide,
  • Semantiskā un tehnoloģiskā publiskās pārvaldes informācijas sistēmu savietošana,
  • Darbības procesu un pakalpojumu piegādes procesu analīze, transformācija, optimizācija un elektronizācija izvēloties izmaksu ziņā efektīvus risinājumus vienas pieturas aģentūras principa nodrošināšanai, kopīgu integrētu darbības procesu vai pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, t.sk. lietotāju atbalsta nodrošināšanas funkcionalitātes izveide publisko datu sniedzējiem un saņēmējiem,
  • IKT iespēju izmantošanas paaugstināšana,
  • Pakalpojumu (t.sk. e-komercija) pielāgošana sadarbībai Eiropas vienotajā tirgū,
  • Digitalizācija

Sasniedzamais rezultāts:

  • Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto e-pakalpojumus (iesniedz veidlapas elektroniski) – 35% (īpatsvars 2013.gadā – 12,6%),
  • Uzņēmumu īpatsvars, kas izmanto e-pakalpojumus (iesniedz veidlapas elektroniski) – 92% (īpatsvars 2012.gadā – 85,4%),
  • Vidējais publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas indekss – 475 punkti no maksimālajiem 700 punktiem (rādītājs 2012.gadā – 285)

Ministru kabineta noteikumi un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” dokumentācija

2.2.1.2.pasākuma „Kultūras mantojuma digitalizācija” dokumentācija

Dokumentu arhīvs 

* Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Apraksts:
Šobrīd ir nepietiekami nodrošinātas atvērto datu un atvērto saskarņu izmantošanas iespējas trešajām pusēm un nepietiekami elektronizēti publiskie pakalpojumi (~1/3 no ~600 publiskajiem pakalpojumiem, kurus būtu lietderīgi elektronizēt). Tas nozīmē, ka sabiedrībai un publiskajai pārvaldei nav iespējas pilnvērtīgi piekļūt informācijai, kas ir valsts rīcībā un netiek nodrošinātas sabiedrības intereses uz atvērtu, demokrātisku pārvadi. Tāpat Latvijai ir jānodrošina Digitālajā programmā Eiropai izvirzītie mērķi, t.sk. par iekļaušanos Eiropas vienotajā tirgū.

Attiecīgi SAM ietvaros tiks:
•  Vairota valsts pārvaldes datu un procesu saskarņu pieejamība gan no tehniskā, gan tiesiskā, gan publiskā aspekta;
•  Veikta darbības procesu un pakalpojumu piegādes procesu analīze, transformācija, optimizācija un elektronizācija, izvēloties izmaksu efektīvus risinājumus;
•  Pielāgoti pakalpojumi sadarbībai Eiropas vienotajā tirgū, paaugstinot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespēju izmantošanu.

Šīs darbības uzlabos un pilnveidos publiskās pārvaldes datu apmaiņas, publicēšanas un uzturēšanas infrastruktūru, datu pieejamību un to izmantošanas iespējas. Tāpat tiks pilnveidoti publiskās pārvaldes procesi, ietverot arī pasākumus administratīvā sloga samazināšanai un efektīvākam valsts pārvaldes organizatoriskajam procesam. Tiks atvērti pārvaldes rīcībā esošie dati izmantošanai komercdarbībai, kas cita starpā veicinās jaunu inovatīvu biznesa ideju un produktu radīšanu. Savukārt, lai nodrošinātu Latvijas iekļaušanos Eiropas vienotajā tirgū un nodrošinātu pārrobežu sadarbību, tiks nodrošināta nacionālo e-risinājumu sadarbspēja ar ES risinājumiem, kas ietvers arī tehnoloģiskās mašīntulkošanas bāzes izveidi.

Kopumā 2014.–2020.gada plānošanas periodā tiks palielināta publiskās pārvaldes darbības efektivitāte, gan uzlabojot datu pieejamību, gan elektronisko pakalpojumu saturu un veidojot pieejamus un iedzīvotājiem lietošanai draudzīgus elektroniskos pakalpojumus. Tāpat uzlabosies darījumu drošība uzņēmējdarbības elektroniskajā vidē, publiskā informācija tiks padarīta viegli pieejama, administratīvais slogs samazināts un iedzīvotāju e-prasmes uzlabotas. Ieguldījumi publiskajos elektroniskajos pakalpojumos vienlaikus attīstīs kā veselības, izglītības, tieslietu, tā arī kultūras u.c. jomas.


Specifiskā atbalsta mērķa 2.2.1. “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” informācijas un komunikācijas tehnoloģiju detalizēto projektu aprakstu iekļaušana IKT mērķarhitektūrā.

Detalizēto projektu aprakstu iesniedzēji

Atbilstoši 2020.gada 15.jūlija Ministru kabineta rīkojumā Nr. 374  “Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam” noteiktajam projektu sarakstam

Detalizēto projektu aprakstu iesniegšana iesniegšana

Noformētu elektroniskā dokumenta veidā, nosūtot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas oficiālo elektroniskā pasta adresi: pasts@varam.gov.lv

Dokumenti:

Metodika 2. kārtas projektu iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā ir apstiprināta ar VARAM 30.10.2017. rīkojumu Nr. 163:

Iepriekšējā metodikas versija

Metodika IKT projektu iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā ir apstiprināta ar VARAM 14.01.2016 rīkojumu Nr.6,  grozījumi 02.02.2016. un 16.05.2016.:

Informatīvais ziņojums par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru (Tiesību akts 10.03.2015.)

2016.gada 17.februāra seminārs ERAF IKT projektu aprakstu iesniedzējiem

Metodika IKT mērķarhitektūrā iekļauto projektu uzraudzībai. Projekta risku analīzes veidlapa (Apstiprināta ar VARAM 20.10.2021. Rīkojumu Nr. 1-2/134)

IKT mērķarhitektūrā iekļauto projektu detalizētie projektu apraksti:

1. kārta

Nr.p.k.

Iesniedzējs

Projekts 

Projekta dokumentācija 

1.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma

• Apstiprināts MK 02.02.2016.sēdē (10.02.2016 MK rīkojums Nr.136)

• Projekta detalizētais apraksts (versija 29.11.2019.)

2.

Valsts ieņēmumu dienests

Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija  (MAIS kodols)

• Apstiprināts MK 02.08.2016. sēdē (02.08.2016 MK Rīkojums Nr. 432)

 Projekta detalizētais apraksts (versija 06.02.2020.)

3.

Centrālā statistikas pārvalde 

Oficiālās statistikas portāls

• Apstiprināts MK 04.10.2016. sēdē (13.10.2016 MK Rīkojums Nr.596)

•  Projekta detalizētais apraksts (versija 11.03.2020.)

4.

Labklājības ministrija

IKT centralizācija

• Apstiprināts MK 27.02.2017. sēdē (27.02.2017 MK Rīkojums Nr. 94)

• Projekta detalizēts apraksts
(versija 14.09.2021.)

5.

Kultūras informācijas sistēmu centrs

Mašīntulkošana

• Apstiprināts MK 04.10.2016. sēdē (12.10.2016 MK Rīkojums Nr. 595)

• Projekta detalizēts apraksts (versija 19.10.2016.)

6.

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)

• Apstiprināts MK 20.12.2016.sēdē (20.12.2016 MK Rīkojums Nr.780)

• Projekta detalizēts apraksts (versija 04.11.2021.)

7.

Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu IKT attīstība ( 1.kārta)

• Apstiprināts 03.01.2017. sēdē (03.01.2017. MK Rīkojums Nr.7)

• Projekta detalizēts apraksts (versija 11.02.2020.)

8.

Valsts ieņēmumu dienests

E - muita (1.kārta)

• Apstiprināts 17.01.2017. Ministru kabineta sēdē MK 17.01.2017 rīkojums Nr. 29

 Projekta detalizēts apraksts (versija 27.02.2020.)

9.

Labklājības ministrija

De-institucionalizācijas  procesu atbalsta informācijas sistēma (1.kārta)

• Apstiprināts 04.10.2016. MK sēdē (MK 12.10.2016 Rīkojums Nr. 594)

• Projekta detalizēts apraksts (versija uz 28.12.2020.)

10.

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

E-identitātes un E-paraksta risinājuma attīstība

• Apstiprināts MK 21.03.2017. sēdē (MK 22.03.2017 Rīkojums Nr. 134)

• Projekta detalizēts apraksts (versija 02.12.2019)

11.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība

• Apstiprināts MK 28.03.2017. sēdē ( MK 28.03.2017 MK Rīkojums Nr.166)

• Projekta detalizēts apraksts (versija 01.07.2020.)

12.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei

• Apstiprināts MK 11.04.2017. sēdē (MK 24.04.2017 rīkojums Nr. 198)

• Projekta detalizētais apraksts (versija 18.01.2021.)

13.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Loģiski vienotais datu centrs

• Apstiprināts MK 08.08.2017 sēdē (MK 09.08.2017 MK rīkojums Nr. 420)

• Projekta detalizētais apraksts (versija 08.03.2018.)  

14.

Ekonomikas ministrija

Vienotās darba vides izveide visā EM resorā

• Apstiprināts MK 22.08.2017. sēdē (MK 30.08.2017 rīkojums Nr. 466)

• Projekta detalizētais apraksts (Versija 24.03.2021.)

15.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)

• MK 23.08.2017. rīkojums Nr. 447

• Projekta detalizētais apraksts (Versija 10.09.2020.)

16.

Veselības ministrija

Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts

• Apstiprināts 22.08.2017. MK sēdē (MK 23.08.2017 rīkojums Nr. 448)

• Projekta detalizētais apraksts (versija 16.03.2021.

17.

Nacionālais veselības dienests

Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un  integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu

• Apstiprināts ar 24.08.2017. MK rīkojumu Nr. 452

Projekts netiek realizēts

18.

Valsts kanceleja

Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas  portāls

• Apstiprināts 29.08.2017. MK sēdē (MK 31.08.2017 rīkojums Nr.469)

• Projekta detalizētais apraksts (versija 16.09.2021.)

19.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība

• Apstiprināts 29.08.2017. MK sēdē (04.09.2017. MK rīkojums Nr. 478)

 Projekta detalizētais apraksts (versija 04.02.2021.)

20.

Satiksmes ministrija

Starptautisko kravu loģistikas IS (SKLOIS 2)

• Apstiprināts 29.08.2017. MK sēdē (30.08.2017. MK rīkojums Nr. 460)

• Projekta detalizēts apraksts (versija 07.08.2020.)  

21.

Valsts kanceleja

Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma

• Apstiprināts MK 29.08.2017. sēdē (MK 31.08.2017. rīkojums Nr. 470)

• Projekta detalizēts apraksts (versija 04.12.2020.)

22.

Nacionālais veselības dienests

Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju

• Apstiprināts ar 31.08.2017. MK rīkojumu Nr. 468

Projekts netiek realizēts

23.

Nodarbinātības valsts aģentūra

Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide

• Apstiprināts MK 05.09.2017. sēdē (05.09.2017. MK rīkojums Nr. 486)

• Projekta detalizēts apraksts (versija 08.11.2021.) 

24.

Būvniecības kontroles valsts birojs

Būvniecības procesu un IS attīstība (1.kārta)

• Apstiprināts MK 05.09.2017. sēdē (08.09.2017. MK rīkojums Nr. 488) 

• Projekta detalizēts apraksts (versija 20.05.2020.)  

25.

Valsts kanceleja

Personāla vadības platforma

• Apstiprināts MK 12.09.2017. sēdē (13.09.2017. MK rīkojums Nr. 500) 

Projekts netiek realizēts

26.

Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrs

Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība

• Apstiprināts MK 19.09.2017. sēdē (25.09.2017. MK rīkojums Nr. 532)

• Projekta detalizēts apraksts (versija 09.09.2019.)

27.

Ventspils digitālais centrs

Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām

• Apstiprināts MK 07.11.2017. sēdē (15.11.2017. MK rīkojums Nr. 653) 

• Projekta detalizēts apraksts (versija 30.03.2021.)

28.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma

• Apstiprināts MK 26.09.2017. sēdē (04.10.2017. MK rīkojums Nr.549) 

• Projekta detalizēts apraksts (versija 21.12.2020.)

29.

Valsts vides dienests

Valsts vides dienesta informācijas sistēmas “TULPE” pilnveide

• Apstiprināts MK 03.10.2017. sēdē (11.10.2017. MK rīkojums Nr. 563) 

• Projekta detalizēts apraksts (versija 30.04.2019.)

30.

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem

• Apstiprināts MK 03.10.2017. sēdē (11.10.2017. MK rīkojums Nr. 564)

• Projekta detalizēts apraksts (versija 16.09.2020.)

31.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma

• Apstiprināts MK 05.12.2015.sēdē (05.12.2017. MK rīkojums Nr. 721)

• Projekta detalizēts apraksts (versija 15.12.2021.) 

32.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Vienotā datu telpa

• Apstiprināts MK 26.09.2017. sēdē (05.10.2017. MK rīkojums Nr. 556)

• Projekta detalizēts apraksts (versija 26.10.2020.)

33.

Izglītības un zinātnes ministrija

VIIS attīstība - izglītības monitoringa sistēmas izveide

• Apstiprināts MK 03.10.2017. sēdē (11.10.2017. MK rīkojums Nr. 564)

•  Projekta detalizēts apraksts (versija 08.02.2021.) 

34.

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC koplietošanas daļa

• Apstiprināts MK 14.11.2017. sēdē (21.11.2017. MK rīkojums Nr.696)

• Projekta detalizēts apraksts (versija 11.10.2017) 

35.

Tiesu administrācija

Tiesu IS attīstība

• Apstiprināts MK 03.10.2017. sēdē (11.10.2017 MK rīkojums Nr. 564)

• Projekta detalizēts apraksts (versija 15.03.2021)

36.

Ieslodzījumu vietu pārvalde

Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana

• Apstiprināts MK 03.10.2017. sēdē (11.10.2017. MK rīkojums Nr. 564)

• Projekta detalizēts apraksts (versija 15.03.2021.)

37.

Probācijas dienests

Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana

• Apstiprināts MK 08.08.2017. sēdē (16.08.2017 MK rīkojums Nr. 428)

• Projekta detalizēts apraksts (versija 15.03.2021)

38.

Prokuratūra

Prokuratūras IS ProIS attīstība

• Apstiprināts MK 19.09.2017. sēdē (16.08.2017 MK rīkojums Nr. 427)

Projekta detalizēts apraksts (versija 12.03.2021.)

39.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija

• Apstiprināts MK 16.05.2017. sēdē (16.05.2017 MK rīkojums Nr. 243)

• Projekta detalizēts apraksts (versija 14.12.2020.) 

40.

Rīgas Domes Informācijas un tehnoloģiju centrs

Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums

 Apstiprināts 13.02.2018. MK rīkojums Nr. 52

• Projekta detalizēts apraksts (versija 13.11.2021.)

2. kārta

1.

Centrālā statistikas pārvalde

Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma

• Apstiprināts 14.11.2018 MK rīkojums Nr. 599

2.

Kultūras informācijas sistēmu centrs

Mašīntulkošana (2.kārta)

• Apstiprināts 01.11.2018 MK rīkojums Nr. 569

3.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (2. kārta)

• Apstiprināts 31.10.2018 MK rīkojums Nr. 567

4.

Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide

• Apstiprināts 22.10.2018 MK rīkojums Nr. 535

5.

Valsts ieņēmumu dienests

Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija Maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips

• Apstiprināts 17.10.2018 MK rīkojums Nr. 532

6.

Tieslietu ministrija

Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2)

• Apstiprināts 22.05.2018. MK rīkojums Nr.233

• Projekta detalizēts apraksts (versija 26.10.2021.)

7.

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)

• Apstiprināts 22.05.2018. MK rīkojums Nr.238

8.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2. kārta)

•  Apstiprināts ar MK 07.01.2020. rīkojumu Nr.11

9. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

Apstiprināts ar MK 2019.gada 6.marta Rīkojumu Nr.106. 

10.  Labklājības ministrija Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2. kārta)

Apstiprināts ar MK 2019.gada 5.jūnija Rīkojumu Nr. 268 

11. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai

Apstiprināts ar 11.06.2019. MK rīkojumu Nr. Nr. 283 

12. Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC "koplietošanas daļa", 2. kārta

Apstiprināts ar 26.06.2019. MK rīkojumu Nr. 308 

Projekta detalizētais apraksts (versija 17.12.2020.)
13. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs Jaunās paaudzes integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS 2)

Apstiprināts ar 02.07.2019. MK rīkojumu Nr. 317 

Projekta detalizētais apraksts (versija 27.02.2020.)
14. Būvniecības valsts kontroles birojs Būvniecības procesu un IS attīstība (2. kārta)

Apstiprināts ar 12.07.2019. MK rīkojumu Nr.346 

15. Valsts zemes dienests Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība

Apstiprināts ar 02.03.2020. MK rīkojumu Nr.78

Projekta detalizētais apraksts (versija 29.09.2021.)
16. Zemkopības ministrija Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu IKT attīstība (2. kārta)

Apstiprināts ar 24.11.2020. MK rīkojumu Nr.693 

Projekta detalizētais apraksts (versija 01.07.2021.)
17. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)

Apstiprināts ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.9 

18. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība

Apstiprināts ar MK 15.01.2021. MK rīkojumu Nr.28 

19. Valsts ieņēmumu dienests Eksporta un e-komercijas procesi e-muitā

 

20. Ekonomikas ministrija Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija

Apstiprināts ar MK 31.05.2021. rīkojumu Nr.358 

21. Valsts ieņēmumu dienests Nodokļu pakalpojumu automatizācija

Apstiprināts ar 08.06.2021. MK rīkojumi Nr. 407 

Kontaktpersona:
Lelda Kalniņa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Elektroniskās pārvaldes departaments
Informācijas sistēmu arhitektūras nodaļa
IKT pārvaldības procesu vadītāja
67026576
lelda.kalnina@varam.gov.lv