Statuss:
Noslēdzies
NFI
ILN logo

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktais projekts “Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu”


 

Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar projekta partneriem – Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorātu, valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Latvijas Hidroekoloģijas institūtu un Zemkopības ministriju.

Projekta budžets ir 1 209 305 EUR.

Projekts tiek īstenots laikā no 2014. gada 1. aprīļa līdz 2016. gada 30. aprīlim.

Projekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumu Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai.

Galvenās projekta mērķa grupas ir ministrijas, kā arī citas valsts institūcijas, zinātniskie nodibinājumi, izglītības iestādes un pašvaldības.

 

Projekta iznākuma rādītāji:

  • Izstrādāts klimata pārmaiņu ietekmes un pielāgošanās scenārijs 2050.-2100.gadam;
  • Izstrādāti 13 ziņojumi par rādītājiem, riskiem un pasākumiem, lai pielāgotos klimata pārmaiņām.

 

Projekta galvenās aktivitātes un apakšaktivitātes:

1.      Klimata pārmaiņu ietekmes un pielāgošanās scenārija izstrādāšana 2050.–2100.gadam un esošo un potenciālo zinātnisko datu noteikšana pielāgošanās monitoringa sistēmai:

1.1.   Klimata pārmaiņu un ietekmju scenāriju izstrāde laikposmam līdz 2100. gadam;

1.2.   Pielāgošanās monitoringa sistēmas indikatoru datubāzes izstrāde.

 

2.      Integrēto klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas un pielāgošanās pasākumu pētniecība un to ietekmes izpēte un nepieciešamo pielāgošanās pasākumu noteikšana visjutīgākajām nozarēm:

2.1.   Plūdu riska karšu izstrāde Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabaliem;

2.2.   „Jūras telpiskā plānojuma Latvijas Republikas teritoriālajiem un EEZ ūdeņiem” projekta un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde;

2.3.   Tematiskie pētījumi, risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu identificēšana šādās jomās:

2.3.1. būvniecība un infrastruktūras plānošana;

2.3.2. lauksaimniecība un mežsaimniecība;

2.3.3. civilā aizsardzība un ārkārtas palīdzības plānošana;

2.3.4. ainavu plānošana un tūrisms;

2.3.5. bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu pakalpojumi;

2.3.6. veselība un labklājība.

2.4.   Nacionālās klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas izstrāde;

2.5.   Nacionālā klimata pārmaiņu un pielāgošanās tiešsaistes portāla izveide.

 

Projekta ietvaros tiks organizētas 3 konferences, kā arī 5 semināri.

Informācija par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu: www.eeagrants.lv


 

Projekta aktualitātes un jaunumi

logo LVGMC
logo LVGMC
logo2
logo2
jtp
jtp
jtp
jtp