Reģionālās attīstības koordinācijas padomes materiāli (lēmumi par finansējuma un iznākuma rādītāju sadalījumu starp pašvaldībām)

Reģionālās attīstības koordinācijas padome (turpmāk – Padome) nodrošina Eiropas strukturālo un investīciju fondu 2014.–2020. gadam ieguldījumu koordinēšanu, īstenošanu un uzraudzību atbilstoši reģionālās politikas finansēšanas principiem, kas noteikti Reģionālās attīstības likumā.

Padome izskata un saskaņo pašvaldību iesniegtos attīstības programmu investīciju plānus, izvērtējot to atbilstību integrētas pieejas principiem, kā arī izvērtē projektu ideju atbilstību normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifisko atbalsta mērķu atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda 2014.–2020. gadam plānošanas dokumentiem un pašvaldību attīstības programmām.

Padomes sastāvā ir pa vienam balsstiesīgam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Kultūras ministrijas, Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Reģionālo attīstības centru apvienības, Novadu apvienības, katra plānošanas reģiona, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvim. Padomes darbā novērotāja statusā ir tiesības piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvim, kā arī pašvaldības pārstāvim, ja tiek izskatīts attiecīgās pašvaldības investīciju plāns, projektu ideju koncepti vai citi saistītie jautājumi.

Padome, pildot šajos noteikumos noteiktos pienākumus, atrodas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra funkcionālā pārraudzībā.

Reģionālās attīstības koordinācijas padomes darbību reglamentējošie dokumenti

VARAM pārziņā esošo reģionālās attīstības specifisko atbalsta mērķu (4.2.2., 3.3.1., 5.6.2.) finansējuma un rezultatīvo rādītāju sadalījums pašvaldībām

Reģionālās attīstības koordinācijas padomes protokollēmumi

 

Kontaktinformācija:
VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta
Reģionālās attīstības plānošanas nodaļa

Jevgēnija Butņicka (67026931, jevgenija.butnicka@varam.gov.lv)
Andris Eglītis (66016777, 
andris.eglitis@varam.gov.lv)