Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (turpmāk  – ES) daudzgadu budžetam. Programmas mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Latvijas Atveseļošanas fonda  plānu  (turpmāk – AF plāns) apstiprināja 2021.gada 22.jūnijā Eiropas Komisija un 13.jūlijā ES Padome Ekonomikas un finanšu jautājumos (ECOFIN). Latvijai apstiprinātais AF finansējuma apjoms ir 1,82 miljardi eiro, kas būs pieejams līdz 2026.gada 31.augustam.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) īsteno un uzrauga savā  atbildībā esošās reformas un investīcijas trīs jomās – klimata mērķu sasniegšanā, nevienlīdzības mazināšanā un digitālajā transformācijā.  VARAM atbildībā esošās reformas un investīcijas tiks īstenotas atklātu un iepriekš noteiktu projektu atlašu veidā[1] , par kopējo AF finansējumu 351,21 miljoni eiro:  

  1. Klimata mērķu sasniegšanā (pieejamais investīciju apjoms – 29,30 miljoni eiro)

Plānots atbalsts pašvaldību ēku un infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšanai, t.sk. ar atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju risinājumiem, sekmējot ēku uzturēšanas (un tajā sniegto pakalpojumu) izmaksu samazinājumu, kas ir būtiski klimata mērķu sasniegšanā, enerģētiskās neatkarības nodrošināšanā un publiskā sektora attīstībā.

  1. Digitālajā transformācijā (pieejamais investīciju apjoms-  137,11  miljoni eiro)

Plānoti ieguldījumi valsts pārvaldes pakalpojumu un to sniegšanas procesu pārveidē efektīvai tautsaimniecības digitālās transformācijas īstenošanai, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un pieejas.

Tiks nodrošināta publiskās pārvaldes digitālo spēju stiprināšana, virzoties uz digitāli lietpratīgas un attīstītas publiskās pārvaldes izveidi valsts un pašvaldību līmenī. 

2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība.

  1. Nevienlīdzības mazināšanā (pieejamais investīciju apjoms – 184,8 miljoni eiro):

AF atbalsts tiks sniegts plānošanas reģionu un pašvaldību kapacitātes stiprināšanai darbības efektivitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā.

Plānotais atbalsts videi draudzīgu autobusu un to apkalpošanai nepieciešamās uzlādes infrastruktūras iegādei sniegs ieguldījumu pašvaldību pakalpojumu sniegšanai.

Plānota komersantu pieprasījumā balstītu industriālo parku un teritoriju attīstība reģionos (ārpus Rīgas plānošanas reģiona), t.sk. industriālo pieslēgumu ierīkošana un to saistītās jaudas palielināšana (t.sk. siltumapgāde, ūdens un kanalizācija, elektrība), pievedceļu atjaunošana vai ierīkošana pie industriālajām teritorijām, kā arī komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to saistītās infrastruktūras attīstīšana.

Paredzēta arī valsts reģionālo un vietējo autoceļu atjaunošana un pārbūve, kas ir būtiska administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, nodrošinot administratīvo centru un tajos pieejamo darba vietu un pakalpojumu sasniedzamību iedzīvotājiem.

Pašlaik VARAM, atbilstoši noteiktajam laika grafikam, strādā pie investīciju īstenošanas nosacījumu saskaņošanas ar iesaistītajām pusēm – ministrijām, sadarbības un sociālajiem partneriem u.tml., kā arī ar Eiropas Komisiju.  Plānots, ka pirmās  VARAM atbildībā esošo investīciju atklātās projektu atlases norisināsies jau 2022.gada IV ceturksnī.

Plašāka informācija par investīciju īstenošanas nosacījumu izstrādes laika grafiku pieejama šeit. Savukārt indikatīvais investīciju īstenošanas un projektu atlašu laika grafiks pieejams šeit.

Plašāka informācija par visām AF plānā iekļautajām investīcijām,  pieejamo finansējumu, kā arī attiecīgie politikas plānošanas dokumenti, normatīvie akti u.c.  aktualitātes ir pieejamas  ES fondu mājas lapā šeit: https://www.esfondi.lv/atveselosanas-un-noturibas-mehanisms.

Papildus iepriekš minētajam AF plāna ietvaros VARAM būs kā finansējuma saņēmējs investīcijā, par kuru atbildīgā nozares ministrija ir Izglītības un zinātnes ministrija:

2.3.2.1.i. Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem – investīcijas ietvaros VARAM īstenos projektu “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība un sabiedrības, īpaši jauniešu tehnoloģiju jaunrades spēju attīstība un atbalsts” – maksimāli pieejamais attiecināmais AF finansējums ir 9,5 miljoni euro, kā ietvaros tiks nodrošināta vispārīgu digitālo prasmju apgūšana plašām sabiedrības grupām, t.sk. ietverot  jauniešus, seniorus un arī sociālā riska grupas, veicinot gan datorprasmju, gan arī citu digitālo rīku pielietošanu. Plašāka informācija par VARAM projektu “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība un sabiedrības, īpaši jauniešu tehnoloģiju jaunrades spēju attīstība un atbalsts” pieejama šeit.

 


[1] Atklātā projektu atlasē starp projektu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ņemot vērā to atbilstību noteiktiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Savukārt iepriekš noteiktu projektu atlasē potenciālais finansējuma saņēmējs tiek iepriekš identificēts atbilstoši AF plānā un attiecīgās reformas vai investīcijas ieviešanas nosacījumiem. Detalizētu informāciju lūdzu skatīt saitēs pie katras reformas vai investīcijas apraksta.