22.03.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām”

03.06.2020.
JAUNS: MK noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 106 “Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību” projekts

Lasīt vairāk

05.05.2020.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumos Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”" projekts

Lasīt vairāk

12.02.2020.
JAUNS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumos Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”" projekts

Lasīt vairāk

14.01.2020.
JAUNS: MK noteikumu projekts " Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai Valsts kases aizņēmumu saņemšanai "

Lasīt vairāk

23.01.2019.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā”

Lasīt vairāk

03.12.2018.
JAUNS: Likumprojekts “Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā”

Lasīt vairāk

21.05.2018.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts "Noteikumi par remigrācijas reģionālās attīstības atbalsta pasākumu"

Lasīt vairāk

09.04.2018.
PAPILDINĀTS: likumprojekts “Grozījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā”

Lasīt vairāk

06.03.2018.
PAPILDINĀTS: Likumprojekts “Grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā”

Lasīt vairāk

06.03.2018.
PAPILDINĀTS: Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”

Lasīt vairāk

03.07.2017.
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 ”Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei””

Lasīt vairāk

29.08.2016.
JAUNS: MK noteikumu projekts “Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platība, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtība un kritēriji"

Lasīt vairāk

28.04.2016.
JAUNS: Informatīvais ziņojums “Problēmjautājumi saistībā ar pašvaldību iespējām veicināt uzņēmējdarbību savā teritorijā un to iespējamie risinājumi”

Lasīt vairāk

17.02.2016.
JAUNS: Ministru kabineta noteikumu projekts:"Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr. 124 “Kārtība, kādā tiek veikta Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu finanšu kontrole"

Lasīt vairāk

08.01.2016.
JAUNS: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr. 919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”

Lasīt vairāk

20.11.2015.
JAUNS: Likumprojekts „Grozījums Reģionālās attīstības likumā”

Lasīt vairāk