logo

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošās 2021. –  2027. gada Eiropas Savienība fondu plānošanas perioda investīcijas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pārziņā 2021.-2027. gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros ir 29 specifisko atbalsta mērķu pasākumi, kas iekļauti 2022. gada 2. novembrī Ministru kabinetā (turpmāk – MK) un 2022.gada 25.novembrī Eiropas Komisijā apstiprinātajā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā  2021. – 2027. gadam (turpmāk - Programma). Ar Programmu un tās pielikumiem iespējams iepazīties šeit.

Kā daļa no Programmas apstiprināts arī Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāns (Programmas 8. pielikums), paredzot pasākumu īstenošanu par Taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējumu Latvijai 184,2 miljonu EUR apmērā. VARAM pārziņā ir pieci Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajā plānā ietvertie pasākumi par kopējo Taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējumu 126,9 miljoni EUR.

Plašāka informācija par  2021. –  2027. gada ES fondu plānošanas perioda investīciju īstenošanas nosacījumu izstrādes laika grafiku pieejama šeit.

VARAM atbildībā esošie specifiskie atbalsta mērķu pasākumi ar kopējo ES fondu finansējumu 869,3 miljoni EUR (ieskaitot elastības finansējumu)  un tie paredzēti projektu īstenošanai šādās investīciju jomās:

  1. Viedāka Eiropa – inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas - pētniecības un prasmju attīstīšana, atbalsts uzņēmējdarbībai un digitalizācijai:
  1. Zaļāka Eiropa – klimatneitralitāte, pielāgošanās klimata pārmaiņām un vides aizsardzība
  1. Sociālāka Eiropa – vienlīdzīgas iespējas un piekļuve izglītībai, veselības aprūpei un darba tirgum, taisnīgi darba nosacījumi, sociālā aizsardzība un iekļaušana:
  • 4.2.1.SAM Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā
  • 4.2.4.SAM Veicināt mūžizglītību, jo īpaši piedāvājot elastīgas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ņemot vērā uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, labāk prognozējot pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti
  • 4.3.6.SAM Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju
  1. Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa - ilgtspējīga un līdzsvarota reģionu attīstība:

5. Taisnīgas pārkārtošanās fonda investīcijas:

Plašāka informācija par visām 2021. –  2027. gada ES fondu plānošanas perioda investīcijām pieejamo finansējumu, kā arī attiecīgie politikas plānošanas dokumenti, normatīvie akti u.c.  aktualitātes ir pieejamas  ES fondu mājas lapā šeit.