Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās”

5.1.1.2. pasākums „Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana”

Plānotais ES fondu* finansējums:

377 295   EUR

Projekta iesniedzējs:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām

Atbalstāmās darbības:

Plānošanas reģionu un pašvaldību administratīvās kapacitātes izvērtēšana un uzlabošana teritoriālās attīstības plānošanas un īstenošanas jautājumos šādās jomās:

  •  uzņēmējdarbības veicināšana un inovācijas attīstība;
  • viedu risinājumu piemērošana pašvaldību administrācijas darba un pakalpojumu efektivitātes uzlabošanā;
  • integrēta teritorijas attīstības plānošana un īstenošana, piemērojoties demogrāfiskajām un klimata pārmaiņām, tai skaitā publiskās ārtelpas attīstība;
  • budžeta plānošana, tai skaitā jauno reģionālās attīstības finanšu instrumentu izmantošana;

sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanā un īstenošanā, tai skaitā pamatzināšanu uzlabošana par pilsonisko sabiedrību kā resursu un tās ieguldījumu teritorijas attīstībā.

Atbalsta likme

85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

Nav paredzēts

Sasniedzamais rezultāts:

  • vismaz 29 pašvaldībās un vismaz 3 plānošanas reģionos nodrošināta administratīvās kapacitātes uzlabošana;
  • organizēti vismaz 5 plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas un projektu speciālistu kapacitāti stiprinošie pasākumi (semināri, kampaņas, pieredzes apmaiņas vai citi pasākumi).

Projektu atlases veids:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

06.03.2023. – 06.06.2023.

Normatīvie akti:

Ministru kabineta 2023. gada 31. janvāra noteikumi Nr. 49 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.2. pasākuma "Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana" īstenošanas noteikumi”

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2023. gada 26.janvāra Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejas sēdē

Metodiskie materiāli:

Projekta atlases dokumentācija pieejama šeit

Cita noderīga informācija

29.06.2023. apstiprināts VARAM iesniegtais projekta iesniegums. Uzsākta projekta īstenošana.

Kontaktinformācija:

Liene Gratkovska, tel.: 25636845 ,

e-pasts: liene.gratkovska@varam.gov.lv   

* Eiropas Savienības fondu finansējums 2021.–2027.gadam

logo