Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, apmācības un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un apmācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā”

4.2.1.7. pasākums “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”

Plānotais ES fondu* finansējums:

25 882 500 EUR

Projektu iesniedzēji:

Pašvaldība vai tās izveidota iestāde

Atbalstāmās darbības:

  • jaunas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība;
  • esošas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes pārbūve* (tai skaitā piebūvju būvniecība);
  • esošas pašvaldības ēkas atjaunošana vai pārbūve, pielāgojot to pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanai;
  • projektā attīstāmās pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošana.

 

* Pirmsskolas izglītības iestādei jābūt reģistrētai Izglītības iestāžu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izglītības iestāžu reģistrēšanu, un tai ir tiesības īstenot pirmsskolas izglītības programmu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

Atbalsta likme

85%

75% (ja projekta iesniedzējs ir Rīgas plānošanas reģiona pašvaldība vai tās izveidota iestāde)

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

Nav paredzēts

Sasniedzamais rezultāts:

  • jaunu vai modernizētu bērnu aprūpes (pirmsskolas) iestāžu mācību telpu ietilpība – vismaz 1 070 personas;
  • jauno vai modernizēto bērnu aprūpes (pirmsskolas) iestāžu lietotāju skaits gadā – 1 016 personas.

Projektu atlases veids:

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

19.07.2023. – 15.12.2023.

Aprites stadija

-

Normatīvie akti:

Ministru kabineta 2023. gada 6. jūnija noteikumi Nr. 292 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā"  4.2.1.7. pasākuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi"

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir apstiprināti Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā ar 11.04.2023. lēmumu Nr. L-2023/10.  

Metodiskie materiāli:

Projektu atlases dokumentācija pieejama šeit.

Cita noderīga informācija

Projektu iesniegumu atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Kontaktinformācija:

Egija Vītola, tālr.: 26457711, e-pasts: egija.vitola@varam.gov.lv

Dokumentu arhīvs

* Eiropas Savienības fondu finansējums 2021.–2027.gadam

logo