No 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim ES prezidējošā valsts ir Slovēnija. Plašāka informācija par Slovēnijas prezidentūru pieejama šeit!

Slovēnijas prezidentūras programma balstās uz četrām prioritātēm, kuras apvieno moto “Kopā. Noturīgi. Eiropa” ("Together. Resilient. Europe.") – veicināt Eiropas atlabšanu un noturību, diskutēt par Eiropas nākotni, stiprināt likuma varu un Eiropeiskās vērtības, kā arī sekmēt Eiropas kaimiņu stabilitāti un drošību.

Galvenie VARAM kompetences jautājumi ES ietvaros Slovēnijas prezidentūras laikā:

VIDES AIZSARDZĪBAS JOMĀ

2021.gada jūlijā Eiropas Komisija plāno publiskot dokumentu pakotni, lai veicinātu ES līmeņa mērķa samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 55% sasniegšanu uz 2030.gadu. Pakotne aptvers vairākus būtiskus klimata, enerģētikas un nodokļu politikas normatīvo aktu projektus. Pakotnes prezentācija un pirmās diskusijas sagaidāmas jau neformālajā Vides ministru sanāksmē jūlijā, politiskās diskusijas plānotas arī oktobra Vides ministru padomes sanāksmē, kā arī citu nozaru ministru sanāksmēs.

Papildus šim apjomīgajam darbam notiks arī gatavošanās ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 26. Pušu sanāksmei (COP26). Oktobra Vides ministru padomes sanāksmē plānots apstiprināt Padomes secinājumus ar vienoto ES viedokli par COP26 izskatāmajiem jautājumiem.

Slovēnijas prezidentūra turpinās darbu pie t.s. Bateriju regulas, kuras mērķis ir modernizēt ES regulējumu un īstenot aprites ekonomikas principus attiecībā uz baterijām. Decembra Vides ministru padomes sanāksmē plānots panākt vispārējo vienošanos par šo dokumentu.

2021.gada otrajā pusgadā Eiropas Komisija plāno publiskot vēl vairākus būtiskus dokumentus aprites ekonomikas veicināšanai - Atkritumu pārvadāšanas regulas projektu un Regulas projektu par zaļajām prasībām (Green claims). Savukārt Nulles piesārņojuma plāna īstenošanai paredzēts publiskot grozījumus Regulā par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem un ES Augsnes stratēģiju.

Oktobra Vides ministru padomes sanāksmē plānots apstiprināt Padomes secinājumus par Bioloģiskās daudzveidības konvencijas 15.Pušu sanāksmē (COP15) izskatāmajiem jautājumiem, tostarp globālo ietvaru bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai pēc 2020.gada.

Kodoldrošības jomā notiks sagatavošanās darbs starptautiskajiem pasākumiem un plānots izskatīt vairākus Eiropas Komisijas ziņojumus par pasākumu un prasību īstenošanu šajā jomā.

INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA/DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

Slovēnijas prezidentūras prioritārā tēma digitālās transformācijas jomā būs mākslīgais intelekts. Plānots aktīvs darbs pie mākslīgā intelekta tiesiskā ietvara regulas priekšlikuma, lai decembra Telekomunikāciju padomē panāktu vispārējo vienošanos. Septembrī gaidāma augsta līmeņa konference par mākslīgo intelektu, kas būs prezidentūras galvenais pasākums digitālās transformācijas jomā.

Turpināsies darbs pie Datu pārvaldības regulas, kuras mērķis ir izveidot datu telpas un izmantot valsts pārvaldē un privātpersonām pieejamo datu sociālekonomisko potenciālu. Decembra Telekomunikāciju padomē plānots panākt vispārēju vienošanos, lai pēc iespējas ātrāk varētu panākt galīgo vienošanos ar Eiropas Parlamentu un uzsākt regulas īstenošanu.