No 2022. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam ES prezidējošā valsts ir Francija

Francijas prezidentūras trīs prioritātes ir klimats un ekoloģiskā pārkārtošanās, sociālie un digitālie jautājumi.

Plašāka informācija par Francijas prezidentūru un tās programma pieejama šeit!

Galvenie VARAM kompetences jautājumi ES ietvaros Francijas prezidentūras laikā:

VIDES AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Francijas prezidentūras laikā turpināsies intensīvs darbs pie pakotnes, lai veicinātu ES līmeņa mērķa samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 55% sasniegšanu uz 2030.gadu (plašāka informācija par pakotni pieejama Komisijas mājas lapā šeit). Diskusijas par pakotni un tās elementiem plānotas nozaru ministriju padomēs, tostarp, neformālajā ES Vides ministru sanāksmē 20.-21.janvārī, ES Vides ministru padomē 17.martā un 28.jūnijā, kā arī Eiropadomē. Darbu pie pakotnes priekšlikumiem būtiski ietekmēs  iniciatīvas dažādās jomās un diskusijas par tām, piemēram, Atmežošanas un mežu degradācijas novēršanas regula (publiskota 17.11.2021.), Komisijas paziņojums par ilgtspējīgiem oglekļa cikliem (publiskots 15.12.2021.), priekšlikums jauniem pašu resursiem ES budžetā (publiskots 22.12.2021.)..

Saistībā ar pāreju uz aprites ekonomiku Francijas prezidentūra turpinās darbu pie t.s. Bateriju regulas, kuras mērķis ir modernizēt ES regulējumu un īstenot aprites ekonomikas principus attiecībā uz baterijām. Marta Vides ministru padomes sanāksmē plānots panākt dalībvalstu vispārējo vienošanos par šo dokumentu.

Francijas prezidentūra arī uzsāks darbu pie 2021.gada 17.novembrī publicētā Atkritumu pārvadāšanas regulas projekta, cenšoties panākt pēc iespējas liekāku progresu dokumenta virzībā. Tāpat notiks darbs, lai jūnija Vides ministru padomes sanāksmē panāktu dalībvalstu vispārējo vienošanos par regulas par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem grozījumiem.

2022.gada pirmajā pusgadā Eiropas Komisija plāno publiskot vairākas būtiskas jaunas iniciatīvas aprites ekonomikas veicināšanai. Starp tām - regulas projektu par zaļajām prasībām (Green claims), Ilgtspējīgu produktu rīcībpolitikas satvaru, Ilgtspējīgu tekstilizstrādājumu stratēģiju, Politikas satvaru bioloģiski noārdāmai un kompostējamai bioplastmasai.

Savukārt Nulles piesārņojuma plāna īstenošanai Komisija plāno pārskatīt Rūpniecisko emisiju direktīvu un regulējumu par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru.

Turpināsies starptautiskās sarunas par jaunu ietvaru bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Šajā saistībā marta Vides ministru padomes sanāksmē plānots apstiprināt Padomes secinājumus par Bioloģiskās daudzveidības konvencijas 15.Pušu sanāksmē (COP15) izskatāmajiem jautājumiem. Martā Eiropas Komisija plāno publiskot priekšlikumu dabas aizsardzības mērķiem, par kuru jūnija Vides ministru padomes sanāksmē Prezidentūra plāno progresa ziņojumu .

Kodoldrošības jomā notiks sagatavošanās darbs starptautiskajiem pasākumiem un plānots izskatīt vairākus Eiropas Komisijas ziņojumus par pasākumu un prasību īstenošanu šajā jomā.

INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA/DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

Francijas prezidentūra turpinās darbu pie Mākslīgā intelekta tiesiskā ietvara regulas priekšlikuma, Eiropas digitālās identitātes regulējuma grozījumiem, kā arī priekšlikuma lēmumam, ar ko izveido politikas programmu “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam.

2022.gada pirmajā ceturksnī EK plāno publiskot priekšlikumu Datu regulai un priekšlikumu Digitālās desmitgades principiem. Par šiem dokumentiem sagaidāmas diskusijas jūnija Telekomunikāciju ministru padomes sanāksmē.