No 2023. gada 1. janvāra līdz 30. jūlijam ES prezidējošā valsts ir Zviedrija

Zviedrijas prezidentūras prioritātes ir veicināt Eiropas drošību, konkurētspēju, zaļo un enerģētikas pārkārtošanos, demokrātiskās vērtības un tiesiskumu.

Plašāka informācija par Zviedrijas prezidentūru un tās programma pieejama šeit.

Galvenie VARAM kompetences jautājumi ES ietvaros Zviedrijas prezidentūras laikā:

VIDES AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Saistībā ar pāreju uz aprites ekonomiku, Zviedrijas prezidentūra plāno noslēgt darbu pie t.s. Bateriju regulas. Bateriju regulas mērķis ir modernizēt ES regulējumu un īstenot aprites ekonomikas principus attiecībā uz baterijām.

Zviedrijas prezidentūras laikā liela uzmanība tiks pievērsta leģislatīvajiem priekšlikumiem, kuru mērķis ir veicināt ES pāreju uz aprites ekonomiku:

  • turpināsies darbs pie Atkritumu pārvadājumu regulas projekta, cenšoties panākt dalībvalstu vienošanos Padomes ietvaros (vispārējo pieeju). Priekšlikuma mērķis ir mazināt atkritumu radītos riskus cilvēku veselībai un videi, kā arī veicināt to izmantošanu kā otrreizējās izejvielas;
  • tiks strādāts pie Iepakojuma regulas, kuras mērķis ir modernizēt ES ietvaru iepakojuma un iepakojuma atkritumu apsaimniekošanai, tostarp palīdzot sasniegt atkritumu samazināšanas mērķus. 16.marta Vides padomē plānotas ministru diskusijas par priekšlikumu.

Tāpat tiks uzsākts vai turpināsies darbs pie leģislatīvajiem aktiem ES Nulles piesārņojuma plāna īstenošanai:

Turpināsies aktīvs darbs pie priekšlikuma ES dabas aizsardzības mērķiem, lai 20.jūnija Vides padomē panāktu vispārējo vienošanos. Priekšlikuma mērķis ir atjaunot 80 % noplicināto Eiropas dzīvotņu un panākt, lai daba atgrieztos visās ekosistēmās — no meža un lauksaimniecības zemes līdz jūras, saldūdens un pilsētu ekosistēmām.

Kodoldrošības jomā notiks sagatavošanās darbs starptautiskajiem pasākumiem un plānots izskatīt vairākus Eiropas Komisijas ziņojumus par pasākumu un prasību īstenošanu šajā jomā.

INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA/DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

Zviedrijas prezidentūra uzsāks sarunas ar Eiropas Parlamentu par Mākslīgā intelekta tiesiskā ietvara regulas priekšlikumu un Eiropas digitālās identitātes regulējuma (eIDAS) grozījumiem. Mākslīgā intelekta tiesiskā ietvara priekšlikums piedāvā līdzsvarotu un samērīgu horizontālu pieeju mākslīgā intelekta jomas regulējumam, kas aprobežojas ar minimālajām nepieciešamajām prasībām saistīto risku un problēmu risināšanai. Savukārt eIDAS priekšlikuma mērķis ir nodrošināt drošus un uzticamus elektroniskās identitātes risinājumus pārrobežu lietošanas vajadzībām.

Turpināsies aktīvs darbs pie priekšlikuma Datu regulai cenšoties panākt dalībvalstu vienošanos (vispārējo pieeju) un uzsākt sarunas ar Eiropas Parlamentu. Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt taisnīgumu datu vērtības sadalē starp datu ekonomikas dalībniekiem un veicināt piekļuvi datiem un to izmantošanu.

Zviedrijas prezidentūra uzsāks darbu pie Sadarbspējīgas Eiropas akta, cenšoties panākt pēc iespējas lielāku progresu. Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt publiskā sektora digitālo pakalpojumu konsekventu un uz cilvēku vērstu pārrobežu sadarbspēju ES.