Prezidentūra

No 2020. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim ES prezidējošā valsts ir Vācija. Plašāka informācija par Vācijas prezidentūru pieejama šeit!

Galvenie VARAM kompetences jautājumi ES ietvaros:

VIDES AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Vācijas prezidentūra turpinās darbu ar ES Biodaudzveidības stratēģiju periodam līdz 2030.gadam, oktobra Vides ministru padomē apstiprinot Padomes viedokli secinājumos par šo stratēģiju. Savukārt decembra Vides ministru padomē apstiprinās Padomes secinājumus par ES Aprites ekonomikas rīcības plānu.

Rudenī tiks publiskota ES Ilgtspējīgas ķīmijas stratēģija, par kuru debates plānotas decembra Vides ministru padomē.

Savukārt gada nogalē tiks publicēta Astotā ES  Vides rīcības programma, par kuru debates plānotas decembra Vides ministru sanāksmē.

Paredzams, ka oktobrī tiks publiskots regulas projekts, kas aizstās Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK.

Vācijas prezidentūras viena no prioritātēm būs vides aizsardzības un digitalizācijas jautājumu ciešāka sasaiste. Diskusijas par šo tēmu plānotas jūlija neformālajā Vides ministru videokonferencē, savukārt decembra Vides ministru padomē plānots apstiprināt Padomes secinājumus.

Paredzams, ka septembrī tiks publicēts jauns regulējums par Orhūsas konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem īstenošanu ES. Plānots, ka vispārēja pieeja tiks apstiprināta decembra Vides  ministru padomē.

Klimata jomā turpināsies darbs pie “Klimata likuma”, par kuru oktobra Vides ministru padomē plānots panākt vispārējo pieeju. Oktobra Eiropadomē plānots skatīt 2030.gada klimatneitralitātes mērķu stiprināšanu.

Vācijas prezidentūra plāno turpināt darbu pie Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekta, ar ko groza Regulu (ES) 2015/757, lai pienācīgi ņemtu vērā kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālo sistēmu projekta.

Kodoldrošības jomā notiks sagatavošanās darbs starptautiskajiem pasākumiem un plānots izskatīt vairākus Eiropas Komisijas ziņojumus par pasākumu un prasību īstenošanu šajā jomā.

INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA

Vācijas Prezidentūra plāno prioritizēt digitālās transformācijas jautājumus, uzsākot regulējuma izstrādi mākslīgā intelekta tehnoloģiju pielietošanas jomai, turpinot Eiropas datu telpas izveides un pārvaldības regulējuma izstrādi.

Tāpat turpināsies darbs pie digitālās transformācijas nodrošināšanai paredzēto sektorālo investīciju plānošanas dokumentu virzības - Digitālās Eiropas Programmas, programmas “Apvārsnis Eiropa”, kā arī Eiropas infrastruktūras savienošanas digitālā sadaļas.

Oktobra neformālajā Telekomunikāciju ministru padomē Baltijas valstu ministri plāno sniegt kopīgu vēstījumu par paveikto ceļā uz digitālo transformāciju.