No 2022. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim ES prezidējošā valsts ir Čehijas Republika

Čehijas prezidentūras prioritātes ir stiprināt Eiropas ekonomikas noturību, enerģētikas drošību, Eiropas aizsargspējas un kiberdrošību, demokrātisko institūciju noturību, kā arī bēgļu krīzes vadība un Ukrainas atjaunošana pēc kara.

Plašāka informācija par Čehijas prezidentūru un tās programma pieejama šeit!

Galvenie VARAM kompetences jautājumi ES ietvaros Čehijas prezidentūras laikā:

VIDES AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Čehijas prezidentūras laikā tiks uzsāktas trīspusējās sarunas starp Eiropas Komisiju, ES Padomi un Eiropas Parlamentu (trialogi) par pakotnes “Gatavi mērķrādītājam 55 %” tiesību aktiem. Pakotnes mērķis ir veicināt ES līmeņa mērķa samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 55% sasniegšanu 2030.gadā. Plašāka informācija par pakotni pieejama Komisijas mājas lapā šeit.

Klimata jomā notiks gatavošanās ANO Klimata konvencijas (UNFCCC) 27. Pušu sanāksmei (COP 27), kas notiks no 7. līdz 18.novembrim Šarmelšeihā Ēģiptē. Padomes secinājumus ar ES un tās dalībvalstu viedokli par COP 27 plānots apstiprināt oktobra Vides padomē.

Saistībā ar pāreju uz aprites ekonomiku Čehijas prezidentūra turpinās darbu trialogos pie t.s. Bateriju regulas, cenšoties panākt kompromisu ar Eiropas Parlamentu un noslēgt darbu pie regulas priekšlikuma. Bateriju regulas mērķis ir modernizēt ES regulējumu un īstenot aprites ekonomikas principus attiecībā uz baterijām. Turpināsies arī darbs pie Atkritumu pārvadājumu regulas projekta, cenšoties panākt pēc iespējas lielāku progresu dokumenta virzībā.

Čehijas prezidentūra uzsāks darbu pie 2022.gada otrajā ceturksnī publiskotajiem dokumentiem aprites ekonomikas veicināšanai - Ilgtspējīgu produktu rīcībpolitikas satvara, Tekstilizstrādājumu ilgtspējas stratēģijas, kā arī pie jūlijā gaidāmajiem Komisijas priekšlikumiem par Politikas satvaru bioloģiski noārdāmai un kompostējamai bioplastmasai, Iepakojuma direktīvas pārskatu, Notekūdeņu apsaimniekošanas direktīvas pārskatu.

ES Nulles piesārņojuma plāna īstenošanai turpināsies darbs pie Rūpniecisko emisiju direktīvas pārskatīšanas, cenšoties panākt vispārējo pieeju un uzsākt trialogus. Tāpat turpināsies jau Francijas prezidentūras laikā uzsāktais darbs pie regulas projekta par rūpniecisko iekārtu vidisko datu ziņošanu un Rūpniecisko emisiju portāla izveidi, regulas projekta par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un regulas projekta par ozona slāni noārdošām vielām. 2022.gada otrajā pusgadā Eiropas Komisija plāno publiskot papildus priekšlikumus Nulles piesārņojuma plāna īstenošanai, kuru ietvaros tiks pārskatīti virkne gaisa un ūdens kvalitāti regulējošie normatīvie akti, ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas noteikumi.

Turpināsies starptautiskās sarunas par jaunu globālo ietvaru bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, kuru plānots apstiprināt Bioloģiskās daudzveidības konvencijas 15.Pušu sanāksmē (COP15). 22.jūnijā Eiropas Komisija publiskoja priekšlikumu ES dabas aizsardzības mērķiem, par kuru oktobra Vides ministru padomes sanāksmē Prezidentūra plāno organizēt diskusijas.

Kodoldrošības jomā notiks sagatavošanās darbs starptautiskajiem pasākumiem un plānots izskatīt vairākus Eiropas Komisijas ziņojumus par pasākumu un prasību īstenošanu šajā jomā.

INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA/DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

Čehijas prezidentūra turpinās darbu pie Mākslīgā intelekta tiesiskā ietvara regulas priekšlikuma,  Eiropas digitālās identitātes regulējuma grozījumiem, kā arī priekšlikuma Datu regulai cenšoties panākt vispārējas pieejas.

Turpināsies darbs pie priekšlikuma lēmumam, ar ko izveido politikas programmu “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam un deklarācijas par digitālajām tiesībām un principiem digitālajai desmitgadei cenšoties panākt gala vienošanos pat tām.

2022.gada trešajā ceturksnī Eiropas Komisija plāno publiskot Sadarbspējīgas Eiropas aktu, par kuru decembra Telekomunikāciju ministru padomē plānots progresa ziņojums.