No 2023. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim ES prezidējošā valsts ir Spānija

Spānijas prezidentūras prioritātes ir Eiropas rūpniecības attīstība, virzība uz zaļo pārkārtošanos, sociālais un ekonomiskais taisnīgums, kā arī Eiropas vienotības stiprināšana.

Plašāka informācija par Spānijas prezidentūru un tās programma pieejama šeit.

Galvenie VARAM kompetences jautājumi ES ietvaros Spānijas prezidentūras laikā:

VIDES AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Spānijas prezidentūras laikā liela uzmanība tiks pievērsta leģislatīvajiem priekšlikumiem, kuru mērķis ir veicināt ES pāreju uz aprites ekonomiku:

  • tiks strādāts, lai panāktu gala vienošanos par Atkritumu pārvadājumu regulas projektu. Priekšlikuma mērķis ir mazināt atkritumu radītos riskus cilvēku veselībai un videi, kā arī veicināt to izmantošanu kā otrreizējās izejvielas;
  • turpināsies darbs pie  Iepakojuma regulas, cenšoties panākt dalībvalstu vienošanos Padomes ietvaros (vispārējo pieeju). Regulas mērķis ir modernizēt ES ietvaru iepakojuma un iepakojuma atkritumu apsaimniekošanai, tostarp palīdzot sasniegt atkritumu samazināšanas mērķus;
  • turpināsies darbs, lai panāktu gala vienošanos par Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīvas grozījumiem. Priekšlikuma mērķis ir precizēt laiku, kad elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājiem ir jānodrošina finansējums atkritumu apsaimniekošanai ,kas rodas no viņu ražojumiem;
  • tiks uzsāktas diskusijas par jūlija sākumā gaidāmo priekšlikumu Atkritumu direktīvas grozījumiem, kurš regulēs tekstilizstrādājumu un pārtikas atkritumu apsaimniekošanu;
  • tiks uzsāktas diskusijas par gada beigās gaidāmo Nolietoto transportlīdzekļu direktīvas priekšlikumu.

Tāpat tiks uzsākts vai turpināsies darbs pie leģislatīvajiem aktiem ES Nulles piesārņojuma plāna īstenošanai:

Spānijas prezidentūras laikā uzsāksies sarunas ar Eiropas Parlamentu, lai panāktu gala vienošanos par priekšlikumu Dabas atjaunošanas regulai. Priekšlikuma mērķis ir atjaunot 80 % noplicināto Eiropas dzīvotņu un panākt, lai daba atgrieztos visās ekosistēmās — no meža un lauksaimniecības zemes līdz jūras, saldūdens un pilsētu ekosistēmām.

Kodoldrošības jomā notiks sagatavošanās darbs starptautiskajiem pasākumiem un plānots izskatīt vairākus Eiropas Komisijas ziņojumus par pasākumu un prasību īstenošanu šajā jomā.

INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA/DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

Spānijas prezidentūra turpinās sarunas ar Eiropas Parlamentu par Mākslīgā intelekta tiesiskā ietvara regulas priekšlikumu un Eiropas digitālās identitātes regulējuma (eIDAS) grozījumiem, cenšoties panākt gala vienošanos. Mākslīgā intelekta tiesiskā ietvara priekšlikums piedāvā līdzsvarotu un samērīgu horizontālu pieeju mākslīgā intelekta jomas regulējumam, kas aprobežojas ar minimālajām nepieciešamajām prasībām saistīto risku un problēmu risināšanai. Savukārt eIDAS priekšlikuma mērķis ir nodrošināt drošus un uzticamus elektroniskās identitātes risinājumus pārrobežu lietošanas vajadzībām.

Plānots arī noslēgt darbu pie Datu regulas priekšlikuma, kura mērķis ir nodrošināt taisnīgumu datu vērtības sadalē starp datu ekonomikas dalībniekiem un veicināt piekļuvi datiem un to izmantošanu.

Turpināsies darbs pie Sadarbspējīgas Eiropas akta, cenšoties panākt pēc iespējas lielāku progresu, tai skaitā gala vienošanos ar Eiropas Parlamentu. Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt publiskā sektora digitālo pakalpojumu konsekventu un uz cilvēku vērstu pārrobežu sadarbspēju ES.