No 2021. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam ES prezidējošā valsts ir Portugāle. Plašāka informācija par Portugāles prezidentūru pieejama šeit!

Portugāles prezidentūras prioritātes būs sekmēt godīgu, zaļu un digitālu atlabšanu.

Galvenie VARAM kompetences jautājumi ES ietvaros Portugāles prezidentūras laikā:

VIDES AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Viena no Portugāles prezidentūras prioritātēm ir Eiropas Klimata likums, tāpēc prezidentūras laikā centīsies panākt dalībvalstu politisko vienošanos par dokumentu.

Februārī Eiropas Komisija plāno publiskot ES stratēģiju par pielāgošanos klimata pārmaiņām (Adaptācijas stratēģiju). Aprīļa neformālajā vides ministru sanāksmē plānotas diskusijas, bet jūnija Vides padomē – apstiprināt Padomes secinājumus par dokumentu.

Portugāles prezidentūras laikā plānots intensīvs darbs pie t.s. Bateriju regulas, kuras mērķis ir modernizēt ES regulējumu un īstenot aprites ekonomikas principus attiecībā uz baterijām. Marta Vides padomē ministri diskutēs par regulas projektu, bet jūnija Vides padomē tiek plānots panākt vispārējo vienošanos vai apstiprināt progresa ziņojumu par šo dokumentu.

2021.gada otrajā ceturksnī Eiropas Komisija plāno nākt klajā ar vairākiem nozīmīgiem dokumentiem – Nulles piesārņojuma plānu, Atkritumu pārvadājumu regulas projektu, Zaļo prasību (Green claims) regulas projektu, grozījumiem Regulā  par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, kā arī Meža stratēģiju.

Marta Vides padomē plānots panākt vispārēju vienošanos par Astoto ES Vides rīcības programmu, diskutēt par Eiropas Semestra zaļināšanu un par ES Adaptācijas stratēģiju.

Jūnija Vides padomē plānots apstiprināt Padomes secinājumus par Ilgtspēju sekmējošu ķīmisko vielu stratēģiju un Padomes secinājumus par ES Adaptācijas stratēģiju.

Portugāles prezidentūra turpinās darbu, lai panāktu politisko vienošanos par grozījumiem t.s. Orhūsas regulas projektā, kas nodrošinās ES regulējuma atbilstību Orhūsas konvencijai par pieeju vides informācijai un tiesu varai.

2021.gada jūnijā Eiropas Komisija plāno publiskot dokumentu pakotni, lai veicinātu ES līmeņa mērķa samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 55% sasniegšanu uz 2030.gadu. Pakotne aptvers vairākus būtiskus klimata, enerģētikas un nodokļu politikas normatīvo aktu projektus, par kuriem jau notikušas vai šobrīd notiek publiskās konsultācijas.

Kodoldrošības jomā notiks sagatavošanās darbs starptautiskajiem pasākumiem un plānots izskatīt vairākus Eiropas Komisijas ziņojumus par pasākumu un prasību īstenošanu šajā jomā.

INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA/DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

Portugāles prezidentūras laikā turpināsies darbs pie Datu pārvaldības regulas. Jūnija Telekomunikāciju padomē plānots panākt vispārēju vienošanos, lai pēc iespējas ātrāk varētu panākt galīgo vienošanos ar Eiropas Parlamentu un uzsākt regulas īstenošanu. Regulas mērķis ir izveidot datu telpas un izmantot valsts pārvaldē un privātpersonām pieejamo datu sociālekonomisko potenciālu.

Pirmajā ceturksnī Eiropas Komisija plāno publiskot mākslīgā intelekta tiesiskā ietvara priekšlikumu, par kuru jūnija Telekomunikāciju padomē plānots progresa ziņojums.

Politiski svarīgs un nozīmīgs ikvienam ES iedzīvotājam būs EK priekšlikums par elektroniskās identifikācijas (eIDAS) 2014.gada regulējuma pārskatīšanu, kas ir novecojis un nepilda paredzētās funkcijas, kā to pieprasa 2021.gada patērētājs. Jūnija Telekomunikāciju padomē plānotas diskusijas par dokumentu vai tiks apstiprināts progresa ziņojums.