AF plāna investīcija 3.1.1.6.i. investīcija “Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde”

Plānotais AF* finansējums:

10 000 000   euro

Finansējuma saņēmēji:

Pašvaldības (izņemot Rīgas valstspilsētas pašvaldību), to izveidotas iestādes vai pašvaldību kapitālsabiedrības, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.  

Atbalstāmās darbības:

  1. Jaunu M2 vai M3 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu, kuri darbojas ar elektroenerģiju (bezemisiju transportlīdzeklis), iegāde**:
    1. jauna rūpnieciski ražota  M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekļa iegāde;
    2. par M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekli  pārbūvēta transportlīdzekļa iegāde;
  2. bezemisiju transportlīdzeklim nepieciešamās uzlādes punkta infrastruktūras izveide.

 

** Investīcijas ietvaros ir atbalstāmi projekti, kuru īstenošanas rezultātā finansējuma saņēmējs pārtrauc ekspluatēt tā īpašumā  esošu ar fosilās izcelsmes degvielu darbināmu M2 vai M3 kategorijas transportlīdzekli.

Sasniedzamie atskaites punkti un mērķi:

Uzraudzības rādītājs: līdz 2023. gada 31. decembrim ir izraudzīti finansējuma saņēmēji.

Sasniedzamie mērķi:

  1. līdz 2024. gada 31. decembrim noslēgti civiltiesiskie līgumi vai vienošanās par projektu īstenošanas tiesību piešķiršanu bezemisiju transportlīdzekļu iegādei vietējo pašvaldību funkciju veikšanai un pārvaldes uzdevumu izpildei par kopējo vērtību vismaz 9 500 000 euro;
  2. līdz 2025. gada 31. decembrim iegādāti 15 elektriskie bezemisiju transportlīdzekļi un veikta to piegāde pašvaldībām kā finansējuma saņēmējām izglītojamo pašvaldības transportam.

Projektu atlases laiks:

21.11.2022.-28.02.2023. un 28.03.2023.-28.06.2023.

Atlases informācija pieejama Centrālā finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) tīmekļvietnē.
 

Normatīvie akti:

Investīciju regulējošie Ministru kabineta 2022. gada 25.oktobra noteikumi Nr.673.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regula (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu.

Dokumenti:

Papildinošās saimnieciskās darbības nosacījumu kontroles metodika

Cita informācija:

Projektu atlasi un īstenošanas uzraudzību nodrošina CFLA.

 

 

Kontaktinformācija:

Egija Vītola, tālr.: 26457711,
e-pasts: egija.vitola@varam.gov.lv

 

* Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds 

Fondu-logo