Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās”

5.1.1.4. pasākums „Viedās pašvaldības”

Plānotais ES fondu* finansējums:

15 529 500  EUR

Projekta iesniedzējs:

Pašvaldība, pašvaldības izveidota iestāde vai pašvaldības kapitālsabiedrība.

Tiks paredzēta iespēja īstenot arī pašvaldību sadarbības projektus un projektu īstenošanā iesaistīt plānošanas reģionus.

Atbalstāmās darbības:

  • Viedā risinājuma attīstīšana un ieviešana pašvaldības autonomo funkciju un no tām izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildē; 
  • Viedā risinājuma ieviešanai nepieciešamās infrastruktūras attīstīšana; 
  • Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu; 
  • Projekta vadības nodrošināšana. 

Atbalsta likme

85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

Nav paredzēts

Sasniedzamais rezultāts:

  • Plānošanas reģionos attīstīti vismaz pieci viedi risinājumi pašvaldības funkciju īstenošanā un pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanā;
  • Par vismaz 10 procentiem samazinātas finansējuma saņēmēja pakalpojuma izmaksas uz vienu klientu (euro) vai enerģijas patēriņš (megavatstundās), vai laika patēriņš (stundās).

Projektu atlases veids:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

2024. gada II – IV ceturksnis

Aprites stadija

Norit plānošanas reģionu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētā projektu ideju priekšatlase. Katram plānošanas reģionam jāvienojas par tā attīstības programmā iekļaujamo projektu ideju sarakstu, un par projektu idejām jāsaņem VARAM pozitīvs atzinums. Pēc pirmā pozitīvā VARAM atzinuma saņemšanas Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludinās ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, nosūtot uzaicinājumu attiecīgā plānošanas reģiona attīstības programmā paredzētā viena vai vairāku projektu iesniedzējiem iesniegt projekta iesniegumu.

Normatīvie akti:

Ministru kabineta 2023. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 350 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.4. pasākuma "Viedās pašvaldības" īstenošanas noteikumi"

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir apstiprināti Eiropas Savienības fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā ar 11.04.2023. lēmumu Nr. L-2023/12.

Metodiskie materiāli:

Projektu ideju priekšatlases procesa īstenošanas vadlīnijas pieejamas šeit

Latvijas Zinātnes padomes atzinuma sniegšanas vadlīnijas un vērtēšanas kritēriji pieejami šeit

Iesniegums Latvijas Zinātnes padomes atzinuma saņemšanai pieejams šeit

Cita noderīga informācija

Projektu iesniegumu atlasi organizēs Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA). Atbalstāmie pašvaldību projekti tiks noteikti plānošanas reģionu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kopīgi organizētā projektu ideju priekšatlasē, kurā projektu idejas varēs iesniegt visas pašvaldības, to iestādes un kapitālsabiedrības visos plānošanas reģionos.

Kontaktinformācija:

Elīna Kļava, tālr.: 27295472, e-pasts: elina.klava@varam.gov.lv  (saziņai par MK 27.06.2023. noteikumu Nr.350 nosacījumiem)

Vita Ziemele, tālr.: 67026544, e-pasts: vita.ziemele@varam.gov.lv (saziņai par projektu ideju priekšatlasi)

* Eiropas Savienības fondu finansējums 2021.–2027.gadam

logo