Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās”

5.1.1.1. pasākums „Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam”

Plānotais ES fondu* finansējums:

133 110 000 EUR, t.sk.:

1. kārta 39 933 000 EUR
2. kārta 65 940 867 EUR**
3. kārta 27 236 133 EUR***

Projektu iesniedzēji:

 • pašvaldības vai pašvaldību izveidotās iestādes;
 • pašvaldību kapitālsabiedrības;
 • publiski privātās kapitālsabiedrības;
 • speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes

Kā projektu sadarbības partnerus var piesaistīt visus augstākminētos, kā arī komersantus un ūdenssaimniecības un (vai) siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus.

Atbalstāmās darbības:

Atbalstāmas darbības komercdarbības publiskās infrastruktūras attīstībai un pieejamībai  pilsētu funkcionālajās teritorijās saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā noteikto:

 • komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un ar tām saistītās infrastruktūras attīstīšana, izņemot ēkas, kurās paredzēta izmitināšana (NACE I sadaļa 55. nodaļa), fiziskās labsajūtas uzlabošana (NACE S sadaļa 96.04. klase), sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (NACE R sadaļa 93. nodaļa) un izglītības pakalpojumi (NACE P sadaļa);
 • teritorijas labiekārtošana un ar to saistītie pasākumi;
 • ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana un ar to saistītie pasākumi;
 • industriālo pieslēgumu ierīkošana un to saistītās jaudas palielināšana;
 • inženiertehniskās sistēmas un iekārtas, kas uzkrāj vai ražo enerģiju no atjaunojamajiem energoresursiem, tai skaitā šādu sistēmu un iekārtu funkcionalitātei nepieciešamās inženierbūves, kas ir iepriekš minēto sistēmu un iekārtu sastāvdaļa;
 • videi nodarītā kaitējuma remediācija vai degradētu ekosistēmu sanācija, lai atjaunotu un uzlabotu vides kvalitāti piesārņotajās vietās un ap tām, novērstu apdraudējumu iedzīvotāju veselībai un videi un radītu vietu uzņēmējdarbības attīstībai;
 • komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi par projekta īstenošanu
 • projekta vadības nodrošināšana

Atbalsta likme

Līdz 85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

Investīcijas tiks veiktas atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 651/2014 14., 41., 45. un 56. pantam. Valsts atbalsts sabiedriskajiem pakalpojumiem (ūdenssaimniecība un siltumapgāde) tiks sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas Lēmumu Nr. 2012/21/ESde minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas Regulu Nr.  1407/2013.

Sasniedzamais rezultāts:

 • vismaz 45 komersanti, kas gūst labumu no attīstītās publiskās infrastruktūras;
 • vismaz 66 555 000 euro darba algu fonda pieaugums privātajos komersantos;
 • vismaz 88 740 000 euro privātās nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos

Projektu atlases veids:

1. kārta – ierobežota projektu iesniegumu atlase (reģionālas nozīmes projekti atbilstoši plānošanas reģionu attīstības programmām)

2. un 3. kārta – atklāta projektu iesniegumu atlase (pašvaldību projektu konkurss)

Projektu atlases laiks:

1. kārta: 2024. gada II ceturksnis;

2. kārta: 21.02.2024. - 21.06.2024.

3. kārta: pēc 2025. gada

Aprites stadija

-

Normatīvie akti:

Ministru kabineta 2024. gada 16. janvāra noteikumi Nr. 55 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" īstenošanas noteikumi"

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir apstiprināti Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā ar 2023.gada 2. augusta lēmumu Nr. L-2023/21-27/49

Metodiskie materiāli:

 

 

Cita noderīga informācija:
 • Projektu iesniegumu atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 • 06.03.2024. vebināra videoierakts  un prezentācijas par 5.1.1.1. pasākuma 2. kārtas atlasi (t.sk., informācija par 5.1.1.1. pasākuma 2. kārtas nosacījumiem, projektu iesniegumu sagatavošanu, vērtēšanu, projektu izmaksu un ieguvumu analīzes gatavošanu, mērķorientētas infrastruktūras un vispārīgas infrastruktūras pazīmēm) ir pieejamas šeit

Kontaktinformācija:

Liene Dorbe, tālr. 25595303,
e-pasts: liene.dorbe@varam.gov.lv

Dokumentu arhīvs-

* Eiropas Savienības fondu finansējums 2021.–2027.gadam

**Finansējums starp plānošanas reģioniem tiek noteikts pēc iekšzemes kopprodukta uz vienu iedzīvotāju apgrieztās proporcijas, lielāku finansējumu paredzot reģioniem ar zemākiem sociāli ekonomiskās attīstības rādītājiem

***Elastības finansējums (pieejams pēc 2025. gada) – papildu pašvaldību projektu konkurss

logo