logo

Eiropas Ekonomikas zonas Paplašināšanās līguma ietvaros ar divu finanšu instrumentu – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu , tiek dots ieguldījums sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības novēršanā Eiropā un tiek atbalstītas jaunās ES dalībvalstis to centienos pilnvērtīgi piedalīties paplašinātās Eiropas iekšējā tirgū. No kopējās summas 1,167 miljardi eiro Latvija saņems 51,5 miljonus eiro.

Detalizētāka informācija pieejama www.eeagrants.lv

Vides ministrija veic starpniekinstitūcijas funkcijas un kopā ar Zemkopības ministriju, kā kompetento nozares ministriju ir atbildīga par sekojošām prioritātēm:

  • Vides aizsardzība;
  • Ilgtspējīga attīstība

Prioritāte un apakšprioritātes

Granta finansējums

% no Latvijai pieejamā finansējuma

Vides aizsardzība

· Integrēta vides piesārņojuma novēršana un kontrole

· Atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšana

· Vides piesārņojuma kontroles sistēmu uzlabošana, īpaši lauksaimniecībā

· Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošana

4 755 746

11,76

Ilgtspējīga attīstība

· Darbības spēju paaugstināšana ilgtspējīgas attīstības jomā un iespējama Ilgtspējīgas attīstības institūta izveidošana

· Organiskās lauksaimniecības izplatības veicināšana

· Dabas resursu pārvaldības un izmantošanas efektivitātes paaugstināšana

3 947 786

9,76

Vides ministrija apsaimniekos divus atbalstāmo projektu veidus

· Individuālos projektus – granta atbalsts ne mazāks par 250 000 eiro

· Programmas (projektu grupas) – koordinēts atsevišķu projektu portfolio, ar kuru palīdzību tiks sasniegts vienots mērķis.