Specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2.: Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām

Plānotais ERAF finansējums*:

Pirmajā atlases kārtā: 92 138 673 euro
(finansējuma sadalījums nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām noteikts Reģionālās attīstības koordinācijas padomes lēmumā)


Otrajā atlases kārtā: 92 138 673 euro
(finansējuma sadalījums reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām noteikts MK 01.06.2016 rīkojumā Nr.310


Trešajā atlases kārtā: 52 247 026 euro
(finansējuma sadalījums Alūksnes un Latgales reģiona pašvaldībām noteikts MK 23.05.2016 rīkojumā Nr.302

 

Projektu iesniedzēji:

Pirmajā atlases kārtā: Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Valmieras un Ventspils pilsētas pašvaldība vai tās izveidota iestāde, vai minētās pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai brīvostas pārvalde, vai speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.


Otrajā atlases kārtā: Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma un Valkas novada pašvaldība vai tās izveidota iestāde, vai minētās pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.


Trešajā atlases kārtā: Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldības vai to izveidotas iestādes, vai minēto pašvaldību kapitālsabiedrības, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.

Atbalstāmās darbības:

Atbalsts investīcijām rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto degradēto teritoriju atjaunošanā, kas tiks pielāgotas jaunu uzņēmumu izvietošanai tajās vai esošo paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā noteikto, tai skaitā novadu teritorijās ārpus attīstības centriem

Sasniedzamais rezultāts:

  • Strādājošo skaits privātajā sektorā 2023.gadā – 446,3-475,1 tūkst. (skaits 2011.gadā – 429,9 tūkst.)
  • Atjaunotas degradētās teritorijas 556 hektāru platībā, kas pielāgotas jaunu vai esošo komersantu izvietošana

Projektu atlase:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

Pirmajai atlases pirmajai kārtai: no 2016.gada IV ceturkšņa (atlases laiks katrai pašvaldībai individuāls)
- Atlasi organizē nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības
- Atlases laiks un projektu sagatavošanai nepieciešamie dokumenti tiek publicēti Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Valmieras un Ventspils pilsētu pašvaldību tīmekļa vietnēs) 


Otrajai atlases kārtai:
- Atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Projektu sagatavošanai nepieciešamie dokumenti pieejami šeit
- Iesniegšanas termiņš: 16.06.2016 – 25.09.2017 un 21.04.2018 – 30.11.2021


Trešajai atlases kārtai:
- Atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Projektu sagatavošanai nepieciešamie dokumenti pieejami šeit
- Iesniegšanas termiņš: 30.06.2016 – 31.12.2020

Dokumenti:

Valsts atbalsta pārredzamība:

SAM 5.6.2.ietvaros var piešķirt valsts atbalstu, kas vienam atbalsta saņēmējam var pārsniegt šādas robežvērtības:
- pašvaldībām, MVU: 500 000 EUR (regulas Nr.651/2014 9.pants)
- uzņēmumiem primārai lauksaimnieciskai ražošanai: 60 000 EUR (regulas Nr.702/2014 9.pants)
- uzņēmumiem zvejas un akvakultūras produktu ražošanai un apstrādei: 30 000 EUR (regulas Nr.1388/2014  9.pants)

 

Informācija par SAM 5.6.2.ietvaros piešķirto valsts atbalstu, kas pārsniedz robežvērtības, pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē AID AWARD SYSTEM

 

Norāde:
1) atverot AID AWARD SYSTEM tīmekļa vietni, klikšķina uz vārdu “Latvija” , lai atvērtu lapu “EK meklēt atbalsta piešķiršanas datus”.
2) lapā “EK meklēt atbalsta piešķiršanas datus”  datu laukā “Atbalsta pasākuma lietas numurs” ievada kodu:
- “SA.44067”, ja valsts atbalsts piešķirts regulas Nr.651/2014 ietvaros;

- “SA.43696”, ja valsts atbalsts piešķirts regulas Nr.702/2014 ietvaros;

- “SA.44113”, ja valsts atbalsts piešķirts regulas Nr.1388/2014 ievaros.

3) spiež pogu “Meklēt”.

Dokumentu arhīvs

* Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un piešķirtais virssaistību apjoms


APRAKSTS:

Tā kā Latvijā pilsētās koncentrējas lielākā daļa valsts iedzīvotāju, saimnieciskās darbības aktivitāte un publiskie pakalpojumi, t.sk. augstākās izglītības iestādes, tad, plānojot to attīstību, īpašu uzmanību nepieciešams pievērst vides kvalitātes aspektam. Pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem prioritārajiem publiskās infrastruktūras investīciju projektiem, kas veicinātu pilsētvides revitalizāciju un atbalstītu labiekārtošanas darbus bijušajās rūpnieciskajās teritorijās un citās degradētajās teritorijās - vietās vai pilsētas daļās, kas līdzšinējā laikā ir izmantota, apbūvēta vai plānota uzņēmējdarbības aktivitātēm, bet kurās šobrīd uzņēmējdarbības aktivitātes un nodarbinātība nav apmierinošā līmenī. Šīs teritorijas vai tajās esošie objekti ir pilnībā vai daļēji pamesti vai nolaisti un nereti arī piesārņoti.

Saskaņā ar VARAM 2013.gadā veikto analīzi tika konstatēts, ka Latvijā pašlaik ir 5826 ha degradētās teritoriju platības, kuru attīstību pašvaldības novērtēja kā perspektīvu. No 5826 ha degradētajām platībām tiek plānots revitalizēt 891 ha jeb 14,1% degradēto teritoriju. Rezultātā tiks veikti ieguldījumi bijušo rūpniecisko teritoriju un citu degradēto teritoriju sakārtošanā un novērsti vides piesārņojuma riski vai likvidēti esošie piesārņojumi, vienlaikus veicinot teritoriju pieejamību uzņēmējdarbībai un palielinot strādājošo skaitu uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir nacionālas un reģionālās nozīmes attīstības centri. Projektu rezultātā tiks nodrošināta videi draudzīga un uz vides ilgtspējas veicinoša teritoriāla izaugsme un jaunu darbavietu radīšana, revitalizējot pilsētvidi un reģenerējot degradētās teritorijas, ņemot vērā. Sakārtotās degradētās teritorijas tiks pielāgotas jaunu uzņēmumu izvietošanai tajās vai esošo paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās.