Plānotais AF* finansējums:

80 000 000 euro

Finansējuma saņēmēji:

Pašvaldības, to izveidotas iestādes, speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vai pašvaldības kapitālsabiedrības, komersanti

Atbalstāmās darbības:

  1. jaunas industriālās teritorijas izveidošana vai esošās industriālās teritorijas attīstīšana;
  2. industriālo pieslēgumu ierīkošana (tai skaitā siltumapgāde, dzeramā ūdens apgāde un kanalizācija, elektroenerģija) un to saistītās jaudas palielināšana;
  3. pievedceļu atjaunošana vai ierīkošana pie industriālajām teritorijām;
  4. komercdarbības mērķiem paredzēto ražošanas ēku un ar tām saistītās infrastruktūras attīstīšana, tai skaitā inženiertehniskās sistēmas un iekārtas, kas ražo enerģiju no atjaunojamiem energoresursiem

Sasniedzamie mērķi:

  1. līdz 2023. gada 31. decembrim nosūtīti lēmumi projektu iesniedzējiem par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana industriālo parku attīstīšanai reģionos;
  2. līdz 2025. gada 31. decembrim parakstīti vismaz četri nodomu protokoli vai līgumi ar starptautiski atzītiem industriālo parku operatoriem vai potenciālajiem investoriem, radot nefinanšu investīcijas vismaz 85 741 349 euro apmērā;
  3. līdz 2025.gada 31.decembrim pabeigta vismaz četru nacionālas nozīmes industriālo parku un teritoriju būvniecība reģionos;
  4. līdz  2026. gada 31. jūlijam radītas vismaz 328 darba vietas industriālajos parkos viedās specializācijas jomās ar algu, kas pārsniedz attiecīgā plānošanas reģiona vidējo darba samaksu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē.

Projektu atlases laiks:

19.10.2022.-28.04.2023.

Informācija par atlasi pieejama Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) tīmekļvietnē.

Normatīvie akti:

Investīciju regulējošie Ministru kabineta 2022. gada 30.augusta noteikumi Nr. 543.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regula (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu.

Cita informācija:

Projektu atlasi un īstenošanas uzraudzību nodrošina CFLA.

Vadlīnijas pašvaldībām Komisijas Regulas Nr. 651/2014 56. panta piemērošanas risku vadībai ES fondu projektos

Kontaktinformācija:

VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītāja vietniece Liene Gratkovska, tel.: 25636845, e-pasts: Liene.Gratkovska@varam.gov.lv

* Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds 

Fondu-logo