Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās”

5.1.1.3. pasākums „Publiskās ārtelpas attīstība”

Plānotais ES fondu* finansējums:

23 664 000 EUR**

Projektu iesniedzēji:

Pašvaldība, tās izveidota iestāde, pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.

Iespēja piesaistīt sadarbības partneri – ūdenssaimniecības un (vai) siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju.

Atbalstāmās darbības:

Atbalstāmās darbības, kas ietver investīcijas publiskās ārtelpas attīstībai:

1. teritorijas labiekārtošana un ar to saistītie pasākumi;

2. elektroenerģijas, ūdenssaimniecības un siltumapgādes pieslēgumu ierīkošana un to saistītās jaudas palielināšana;

3. dziļurbuma ierīkošana dzeramā ūdens padeves nodrošināšanai, ja pieslēgšanās centralizētajai ūdensapgādes sistēmai nav iespējama;

4. publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

5. projekta vadības nodrošināšana.

Atbalsta likme

85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

Valsts atbalsts sabiedriskajiem pakalpojumiem (ūdenssaimniecība un siltumapgāde) tiks sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas Lēmumu Nr. 2012/21/ES

Sasniedzamais rezultāts:

Jaunizveidotas vai atjaunotas atvērtās zonas (publiskas teritorijas) pilsētvidē vismaz 117 666 m2 platībā

Projektu atlases veids:

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

25.07.2023. – 01.12.2023.

Aprites stadija

-

Normatīvie akti:

Ministru kabineta 2023. gada 6. jūnija noteikumi Nr. 291 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"  5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" īstenošanas noteikumi"

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir apstiprināti Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā ar 2023.gada 11.aprīļa lēmumu Nr. L-2023/11

Metodiskie materiāli:

Projektu atlases dokumentācija pieejama šeit.

Cita noderīga informācija

Projektu iesniegumu atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Kontaktinformācija:

Dana Šķērstena, tālr.: 26317070, e-pasts: dana.skerstena@varam.gov.lv

* Eiropas Savienības fondu finansējums 2021.–2027.gadam

**Finansējums starp plānošanas reģioniem tiek noteikts pēc iekšzemes kopprodukta uz vienu iedzīvotāju apgrieztās proporcijas, lielāku finansējumu paredzot reģioniem ar zemākiem sociāli ekonomiskās attīstības rādītājiem

logo