30.07.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekts  “Noteikumi par zaudējumiem, kas rodas, nodrošinot piekļuvi iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, jūras piekrastes joslai un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

21.07.2020.
MK noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”” projekts

01.07.2020.
MK noteikumu “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” projekts

27.05.2020.
MK noteikumu "Grozījumu Ministru kabineta 2014.gada 8.jūnija noteikumos Nr.392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi"" projekts

20.05.2020.
MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 30.oktobra noteikumos Nr. 740 "Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība"" projekts

20.05.2020.
Likumprojekts „Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā”

30.10.2018.
MK rīkojuma projekts „Par jūras plānojumu"

15.09.2017.
MK rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 35 “Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība””

26.07.2017.
MK noteikumu projekts ”Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14. oktobra noteikumos Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem””

16.06.2016.
PAPILDINĀTS: MK 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas un apbūves noteikumi” grozījumu projekts

28.04.2016.
MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumos Nr. 291 „Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām””