Plānotais ES fondu* finansējums:

1. kārtā – 20 000 000 EUR

2. kārtā – 20 030 000 EUR

3. kārtā – 25 000 000 EUR

Projektu iesniedzēji:

1. kārtā komersanti

2. kārtā komersanti, pašvaldības

3. kārtā atkritumu apsaimniekošanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji

Atbalstāmās darbības:

1. kārtā:  atkritumu pārstrādes iekārtu izveide

2. kārtā:

 • atkritumu pārstrādes iekārtu izveide, t.sk. kompostēšanas laukumi dārzu un parku atkritumiem
 • aprites ekonomikas centru izveide (lietu labošana, atgriešana apritē, maiņa)
 • dalīti vāktu atkritumu šķirošanas līniju modernizācija un izveide
 • dalīti vāktu bioloģiski noārdāmu atkritumu savākšanas transportlīdzekļi (mazemisiju, nulles emisiju)

3.kārtā:

 • nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas līniju izveide un atjaunošana
 • izglītības centru izveide un paplašināšana
 • IT sistēmu izveide (datu apstrāde, apkopošana u.c.)

Atbalsta likme:

 

1., 2. kārtā – 75% mazajiem komersantiem, 65% vidējiem komersantiem, 55% lielajiem komersantiem

3.kārtā – līdz 85% sabiedriskā pakalpojuma darbībām

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

1., 2. kārtā: Komisijas regulas (ES) Nr.651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 47. pants

3.kārtā: atbalsts sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kas sniedzams saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu Nr. 2012/21/ES  par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu komercdarbības atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi

Sasniedzamais rezultāts:

 

Nodrošināta papildu jauda atkritumu pārstrādei 60 000 t/gadā:

 • 1. kārta – 30 000 t/gadā
 • 2. kārta – 30 000 t/gadā

Atbalstīti 8 uzņēmumi (tai skaitā: mikrouzņēmumi, mazi, vidēji un lieli uzņēmumi):

 • 1. kārta – 3 komersanti
 • 2., 3. kārta – 5 komersanti

Pārstrādāto atkritumu apjoms 205 000 t/gadā (ievērojot bāzes vērtību 193 000 t/gadā):

 • 1. kārta – 102 500 t/gadā
 • 2. kārta – 102 500 t/gadā
 • Šķiroto atkritumu apjoma palielinājums par 500 t/gadā (2. kārta)

Projektu atlases veids:

 

1., 2. kārtā - atklāta projektu iesniegumu atlase

3. kārtā – ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

1. kārta 02.05.2024-02.08.2024

2. kārta indikatīvi 2024.gada IV ceturksnī

3. kārta – pēc 2. kārtas noslēguma

Aprites stadija

1.kārtas Izsludināta projektu atlase

2., 3. kārtas Ministru kabineta noteikumu projekta izstrāde

Normatīvie akti:

1. kārtas īstenošanas MK noteikumi: 2024. gada 26. martā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.1. pasākuma "Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. kārta: Projektu vērtēšanas kritēriji apstiprināti Uzraudzības komitejā 2023. gada 22. novembrī

2., 3. kārta - izstrādē

Metodiskie materiāli:

-

Cita noderīga informācija

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021. – 2028.gadam https://likumi.lv/ta/id/320476-par-atkritumu-apsaimniekosanas-valsts-planu-20212028-gadam

2014. – 2020. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda specifiskais atbalsta mērķis 5.2.1.2. “Atkritumu pārstrāde” https://www.varam.gov.lv/lv/atkritumu-parstrade

Kontaktinformācija:

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja vietniece Austra Auziņa, tel.: 26304165, e-pasts: austra.auzina@varam.gov.lv

Dokumentu arhīvs

* Eiropas Savienības finansējums 2021.–2027. gadam

logo