Informācijas sabiedrības politikas mērķis ir veidot uz zināšanām balstītu ekonomiku un uzlabot dzīves kvalitāti, ikvienam spējot izmantot un izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un satura sniegtās iespējas šī mērķa sasniegšanai.

Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam

Digital Transformation Guidelines for 2021–2027

Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam

Ieviešot informācijas sabiedrību nepieciešams radīt visiem vienādas iespējas lietot IKT un e-pakalpojumus, samazināt digitālo plaisu un uzlabot iespējas un dzīves kvalitāti arī tiem iedzīvotājiem, kuri nelieto modernās tehnoloģijas.

Lai ieviestu informācijas sabiedrību, nepieciešams sasniegt vairākus mērķus:

Informācijas sabiedrība ir:

  • Izglītots un radošs cilvēks - lai izmantotu informācijas sabiedrības sniegtās iespējas un veicinātu uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību, būtiska ir iedzīvotāju prasme lietot jaunās tehnoloģijas. Informācijas sabiedrības attīstībai vajadzīgas ne tikai iedzīvotāju tehnoloģiskās prasmes, bet arī informācijas pratība - prasme meklēt un atrast informāciju, kā arī pārvērst to zināšanās - spēja pārvērst zināšanas jaunradītā vērtībā.

  • Komersantu tehnoloģiskā izcilība un elastība  - informācijas sabiedrības attīstība sniedz ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā, gan piedāvājot jaunus pakalpojumus un izmantojot jaunās tehnoloģijas komercdarbības inovāciju veikšanai, gan arī attīstoties pašai IKT nozarei.

  • Valsts un sabiedrības attīstība informācijas sabiedrības, it sevišķi e-pārvaldes attīstība tieši ietekmē valsts pārvaldes pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanos, kā arī sekmē efektīvāku, ekonomiskāku, demokrātiskāku un atklātāku pārvaldes darbu.

  • Cilvēka labklājības pieaugums - informācijas sabiedrības attīstība sniedz iespēju iedzīvotājiem uzlabot dzīves kvalitāti, piekļūstot zināšanu un kultūras resursiem, kā arī izmantojot e-veselības un tālmācības pakalpojumus. Tehnoloģiju izmantošana ļauj iekļaut sabiedrībā sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.