Plānotais ES fondu* finansējums:

49 279 779  EUR**

Projektu iesniedzēji:

 1. Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales statistiskā reģiona*** pašvaldības vai pašvaldību izveidotas iestādes;
 2. minēto pašvaldību kapitālsabiedrības, kas veic pašvaldību deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi;
 3. publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder augstāk minētajām pašvaldībām un kuras veic šo pašvaldību deleģētos pārvaldes uzdevumus;
 4. speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes.

Kā projektu sadarbības partnerus var piesaistīt visus augstākminētos, kā arī komersantus un ūdenssaimniecības un (vai) siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus.

Atbalstāmās darbības:

Atbalstāmās darbības uzņēmējdarbības teritorijās infrastruktūras attīstībai un piekļūstamībai, kas veicina pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku, tai skaitā atbalstāmi pasākumi, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas vai veicina oglekļa dioksīda piesaisti, saskaņā ar pašvaldības attīstības programmu:

 1. industriālo pieslēgumu ierīkošana un to saistītās jaudas palielināšana (tai skaitā siltumapgāde, dzeramā ūdens apgāde un kanalizācija, elektroenerģija);
 2. ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana un ar to saistītie pasākumi;
 3. uzņēmējdarbības mērķiem paredzēto ēku un to saistītās infrastruktūras attīstīšana, izņemot ēkas, kurās paredzēta izmitināšana (NACE I sadaļa 55. nodaļa), fiziskās labsajūtas uzlabošana (NACE S sadaļa 96.04. klase), sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (NACE R sadaļa 93. nodaļa) un izglītības pakalpojumi (NACE P sadaļa);
 4. teritorijas labiekārtošana un ar to saistītie pasākumi;
 5. inženiertehniskās sistēmas un iekārtas, kas uzkrāj vai ražo enerģiju no atjaunojamajiem energoresursiem, tai skaitā šādu sistēmu un iekārtu funkcionalitātei nepieciešamās inženierbūves, kas ir iepriekš minēto sistēmu un iekārtu sastāvdaļa;
 6. videi nodarītā kaitējuma remediācija vai degradētu ekosistēmu sanācija, lai atjaunotu un uzlabotu vides kvalitāti piesārņotajās vietās un ap tām, novērstu apdraudējumu iedzīvotāju veselībai un videi un radītu vietu uzņēmējdarbības attīstībai;
 7. komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi par projekta īstenošanu;
 8. projekta vadības nodrošināšana.

Atbalsta likme:

Līdz 85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

Projektu ietvaros pieļaujams komercdarbības atbalsts atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 651/2014 14., 41., 45. un 56. pantam, komercdarbības atbalsts sabiedriskajiem pakalpojumiem (ūdenssaimniecība un siltumapgāde) saskaņā ar Eiropas Komisijas Lēmumu Nr. 2012/21/ESde minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas Regulu Nr.  1407/2013.

Sasniedzamais rezultāts:

 1. 25 komersanti, kas gūst labumu no attīstītās publiskās infrastruktūras;
 2. to komersantu izveidotas 422 darbavietas, kuri guvuši labumu no attīstītās publiskās infrastruktūras;
 3. 32 853 186 euro privātās nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.

Projektu atlases veids:

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

27.12.2023. – 17.04.2024.

Aprites stadija:

 

Normatīvie akti:

2022. gada 25. novembra Eiropas Komisijas lēmums, ar ko apstiprina Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021-2027.gadam, 8.pielikums Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāns 

Ministru kabineta 2023. gada 17.oktobra noteikumi Nr. 593 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.3. pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku" īstenošanas noteikumi”

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir apstiprināti Eiropas Savienības fondu 2021.- 2027.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā ar 2023.gada 16.jūnija lēmumu Nr. L-2023/21-27/22

Metodiskie materiāli:

Projektu atlases dokumentācija  pieejama šeit (tai skaitā atlases nolikums, projekta veidlapas aizpildīšanas metodika, vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika, izmaksu un ieguvumu analīze modelis un metodika)

Vadlīnijas pašvaldībām Komisijas Regulas Nr. 651/2014 56. panta piemērošanas risku vadībai ES fondu projektos

Cita noderīga informācija:

Projektu iesniegumu atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Kontaktinformācija:

Evita Klapere, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte (tālr.: 28020881, e-pasts: evita.klapere@varam.gov.lv)

Dokumentu arhīvs-

* Eiropas Savienības fondu finansējums 2021.–2027.gadam 

**Katram statistiskajam reģionam ir noteikts individuāls pieejamā Taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējuma apmērs, kas aprēķināts pēc IKP uz vienu iedzīvotāju, lielāku finansējumu paredzot reģioniem, kuros uz vienu iedzīvotāju IKP ir zemāks

*** Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales statistiskais reģions saskaņā ar 2022. gada 25. novembrī spēkā esošo Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūras 3. līmeņa (NUTS 3. līmenis) klasifikāciju

logo