Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienību 2015. gadā uzsāka Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla izveidi.

Iespējas saņemt VPVKAC pakalpojumus

VPVKAC ir pakalpojumu pieteikšanas vietas pašvaldībās, kur iedzīvotāji vienkopus var pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts pakalpojumus un pašvaldības pakalpojumus. Patlaban VPVKAC darbojas 93 pašvaldībās, kopā 122 vietās: VPVKAC adrešu saraksts un kontaktinformācija

Šobrīd iedzīvotāji pakalpojumus spēj patstāvīgi saņemt elektroniski. Savukārt VPVKAC var patstāvīgi pieteikt vai ar VPVKAC darbinieka palīdzību visus valsts pārvaldes portālā https://www.latvija.lv pieejamos e-pakalpojumus, kā arī atsevišķus pakalpojumus uz vietas VPVKAC pieteikt papīra formā. Arī turpmāk pakalpojumu pieteikšanai pamatā jānorit elektroniski, ar VPVKAC atbalstu pakalpojumu saņemšanā un, pielietojot tehnoloģisko atbalstu, ar iestādes speciālista palīdzību.

VPVKAC sniegtie pakalpojumi ir šādi:

  • “klienta darba vietas” nodrošināšana. Iekļauj VPVKAC darba laikā iedzīvotājam brīvi un bez maksas pieejamu darba vietu, kas tehniski aprīkota ar datoru, interneta pieslēgumu, ir nodrošināta iespēja kopēt, drukāt un skenēt neliela apjoma dokumentāciju, kas attiecināma uz valsts pārvaldes pakalpojumiem, ir arī brīvpieejas internetu darbam ar personālo datoru;
  • informēšana par pieprasītākajiem valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumiem (saraksts);
  • palīdzība valsts pārvaldes pakalpojumu portālā https://www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu pieteikšanā;
  • apmācība darbā ar datoru, internetu, valsts pārvaldes pakalpojumu portālu https://www.latvija.lv;
  • atsevišķu valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšana ar VPVKAC personāla palīdzību pilnvarotā e-pakalpojuma risinājumā (saraksts);
  • VSAA un VID pakalpojumu pieteikšana papīra formā (saraksts);
  • valsts pārvaldes pakalpojumu portāla https://www.latvija.lv lietotāju telefonisku konsultāciju sniegšana;
  • atbilžu sniegšana iedzīvotājiem e-pastā un sociālajos tīklos.

VPVKAC izveides pamatā ir Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi (atbalstīta ar Ministru kabineta 2013. gada 19. februāra rīkojumu Nr. 58, grozīta ar Ministru kabineta 2015. gada 10. janvāra rīkojumu Nr. 14). Valsts pārvaldes iekārtas likuma 98. pants nosaka, ka VPVKAC valsts pārvaldes pakalpojumus pēc iespējas sniedz viena klientu apkalpošanas centra ietvaros klātienē vai elektroniski arī tad, ja to sniegšanā ir iesaistītas vairākas iestādes vai citi tiesību subjekti. Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību” regulē VPVKAC darbību.

Detalizētu informāciju par VPVKAC tīkla darbību var iegūt pētījumu nodevumos, saite: http://petijumi.mk.gov.lv/

 

https://www.twitter.com/VPVKAC