Nosaukums:     Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai”   
Aprites stadija: Izstrādes stadijā
Dokumenti: Ministru kabineta noteikumu projekts un anotācija
Dokumenti (19.02.2021): Sabiedrības līdzdalības rezultāti 
Atbildīgais: Jānis Ilgavižs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts , 66016721, janis.ilgavizs@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu “Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus, pašvaldībām apvienojoties” projekts

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumu/Anotācija

Atbildīgais:

Dzintra Muzikante, tālr. 67026930, e-pasts: dzintra.muzikante@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” projekts

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumu

Atbildīgais:

Dzintra Muzikante, tālr. 67026930, e-pasts: dzintra.muzikante@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu “Kārtība un nosacījumi pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdalei administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas gadījumā” projekts

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumiem/Anotācija

Atbildīgais:

I.Sniega-Sniedziņa, tālr. 67026493, ilze.sniega@varam.insiteinsiteinsiteinsitegov.lv

 

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums "Par apbedīšanas nozares regulējuma pilnveidošanu"

Aprites stadija:

Izstrādes procesā

Dokumenti:

Informatīvā ziņojuma projekts ar pavadošiem dokumentiem

Atbildīgais:

Dzintra Muzikante, Tālr. 67026930, e-pasts: dzintra.muzikante@varam.gov.lv 

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"

Aprites stadija:

Izstrādes procesā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Agnese Pabērza – Draudiņa, Tālr. 66016784, agnese.paberza-draudina@varam.gov.lv 

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījums Republikas pilsētas un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā"

Aprites stadija:

Izstrādes procesā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Agnese Pabērza – Draudiņa, Tālr. 66016784, agnese.paberza-draudina@varam.gov.lv 

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums"

Aprites stadija:

Izstrādes procesā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Arnis Šults, Tālr. 66016521, arnis.sults@varam.gov.lv 

 

 

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums „Par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz pašvaldību budžetiem”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā

Plānots izsludināt VSS 30.06.2016.

Dokumenti:

Normatīvais akts un pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

Agnese Pabērza – Draudiņa, Tālr. 66016784, agnese.paberza-draudina@varam.gov.lv 

 

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums „Par sadarbības rezultātiem ar pašvaldībām par atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanu, par pašvaldību praksi minētā pakalpojuma sniegšanā un priekšlikumiem turpmākai rīcībai šajā jomā”

Aprites stadija:

Ministru kabineta 16.12.2014  sēdes protokollēmuma  (prot. Nr.71, 54.§) 3.punktā noteiktais izpildes termiņš ir 2015. gada 1. decembris.

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

Vineta Stolere, Tālr. 67026948, vineta.stolere@varam.gov.lv 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Par Beverīnas novada un Valmieras pilsētas robežu grozīšanu”

Aprites stadija:

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē: 21.05.2015, VSS-Nr. 563.

Atsaukts Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 9.jūlijā (prot Nr.26,  43.&)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

Arvīds Pīlēģis, Tālr. 66016530, arvids.pilegis@varam.gov.lv 

 

Nosaukums:

Likumprojekts „Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā Saeimā likumprojekts ir sadalīts divos blokos.

1. tika izsludināts 31.03.2015 Nr.201/Lp12, kas pieņemti steidzamības kārtā, lai atvieglotu administratīvo teritoriju robežu grozīšanu.

2. Likumprojekts Saeimā tiek virzīts uz 2.lasījumu 17.03.2015 Nr.42/Lp12

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

Arvīds Pīlēģis, Tālr. 66016530, arvids.pilegis@varam.gov.lv 

 

Nosaukums:

Likumprojekts „Par Tukuma novada un Engures novada robežu grozīšanu”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā, plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 24.07.2014. un iesniegt Ministru kabinetā 29.08.2014.

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 14.maijā, VSS-Nr.524

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija likumprojektu atgrieza MK, norādot, ka robežu grozīšana ir MK kompetencē

Atsaukts Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 9.jūlijā (prot Nr.26,  42.&)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

Arnis Šults, Tālr. 66016521, arnis.sults@varam.gov.lv 

 

Nosaukums:

Tiesību akta projekts „Par Ministru kabineta 2005.gada 16.decembra rīkojuma Nr.804 „Par Administratīvi teritoriālās reformas padomi” atzīšanu par spēku zaudējušu”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā

Projekts ar MK 03.11.2014. rīkojumu Nr.631 „Par atsevišķu MK rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem” ir atzīts par spēku zaudējušu

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

Līga Zvilna-Karlsone, Tālr. 66016577, Liga.Zvilna-Karlsone@varam.gov.lv 

 

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojumu projekts „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās Lielupes daļas, Varkaļu kanāla un jūras piekrastes joslas nodošanu Jūrmalas pašvaldības valdījumā”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā

Projekts ar 23.07.2014. MK rīkojumu Nr.373 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās Lielupes daļas, Varkaļu kanāla un jūras piekrastes joslas nodošanu Jūrmalas pašvaldības valdījumā” ir izpildīts

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

Ieva Kania, tālr. 66016520, Ieva.Kania@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""

Aprites stadija:

Likumprojekts izsludināts VSS 30.08.2012. (VSS-886)

Likums Saeimā pieņemts 31.01.2013., un stājas spēkā ar 21.02.2013.

Dokumenti:

Normatīvais akts 

Atbildīgais:

M.Inkina, tālr. 67770382, madara.inkina@varam.gov.lv  

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā"

Aprites stadija:

Likumprojekts izsludināts VSS 30.08.2012. (VSS-885)

Likums Saeimā pieņemts 22.01.2015., un stājas spēkā ar 25.02.2015.

Dokumenti:

Normatīvais akts 

Atbildīgais:

M.Bergmane, tālr. 67770463, marta.bergmane@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"

Aprites stadija:

Likumprojekts izsludināts VSS 30.08.2012. (VSS-884)

Likums Saeimā pieņemts 22.01.2015., un stājas spēkā 25.02.2015.

Dokumenti:

Normatīvais akts 

Atbildīgais:

M.Inkina, tālr. 67770382, madara.inkina@varam.gov.lv  

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Vietējo pašvaldību referendumu likums "

Aprites stadija:

Likumprojekts izskatīts VSS 16.08.2012.
Likumprojekts izsludināts VSS 02.02.2012. (VSS-110)

Likumprojekts Saeimā tiek virzīts uz 2.lasījumu 24.03.2015.Nr.76/Lp12

Dokumenti:

Normatīvais akts  

Atbildīgais:

M.Bergmane, tālr. 67770463, marta.bergmane@varam.gov.lv  

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu"

Aprites stadija:

Noteikumu projekts izskatīts MKK 25.06.2012.
Noteikumu projekts izskatīts MKK 18.06.2012.
Noteikumu projekts izskatīts MKK 04.06.2012. 
Noteikumu projekts izsludināts VSS 22.12.2011. (VSS-1411)

Projekts ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” ir pieņemts

Dokumenti:

Noteikumu projekts  

Atbildīgais:

Z.Hermansons, tālr. 67770328, zintis.hermansons@varam.gov.lv  

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas""

Aprites stadija:

Noteikumu projekts izsludināts VSS 22.12.2011. (VSS-1410)

Projekts ar MK 21.10.2014. noteikumiem Nr.645 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas"” ir pieņemts

Dokumenti:

Noteikumu projekts  

Atbildīgais:

Z.Hermansons, tālr. 67770328, zintis.hermansons@varam.gov.lv