Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm”

1.3.1.1. pasākums „ IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram”

Plānotais ES fondu* finansējums:

148 653 838  EUR

Projektu iesniedzēji:

Tiešās pārvaldes iestādes, pašvaldības, publiskas personas kapitālsabiedrības (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai) vai tiesu varas institūcijas.

Atbalstāmās darbības:

Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas tiks noteiktas Ministru kabineta noteikumos par šī pasākuma īstenošanu.

Indikatīvās atbalstāmās darbības:

 • publisko informācijas sistēmu atvēršana izmantošanai privātajam sektoram,  attīstot valsts pārvaldes un pašvaldību platformas, kas nodrošina datu apmaiņas, pakalpojumu digitalizācijas un procesu automatizācijas atbalsta infrastruktūru, lai veicinātu ekonomikas digitalizāciju un jaunu, dzīves situācijās balstītu, proaktīvu inovatīvu privātā un publiskā sektora pakalpojumu veidošanu;
 • valsts pārvaldes un pašvaldību informācijas sistēmu un platformu jaunu, uz lietotājiem orientētu funkcionalitāšu attīstība valsts pārvaldes un komercsektora efektīvas digitalizācijas atbalstam;
 • dabīgo valodu tehnoloģisko risinājumu, kas balstīti mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās tehnoloģijās, spēju attīstība un integrācija valsts platformās un pakalpojumos;
 • koplietošanas platformu darbināšanai nepieciešamās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstība;
 • datu atvēršana un koplietošana ar privāto sektoru, datu analītikas un datos balstītu lēmumu procesu ieviešanas atbalsts – saistīto atvērto datu ekosistēmas un datu garantētas piegādes pakalpojuma izveide un ieviešana, datu kopu ar augstu pievienoto vērtību atvēršana. Tautsaimniecības dalībnieku rīcībā esošo datu pieejamības nodrošināšana kopīgai izmantošanai tautsaimniecības digitālajai transformācijai, tai skaitā datu analītikas spēju attīstība publiskajā sektorā;
 • informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju, tai skaitā atvērto datu izmantošanas veicināšana;
 • uz tautsaimniecības digitālo transformāciju vērstu publisko pakalpojumu sniegšanas procesu pārveide un pakalpojumu izveide un attīstīšana, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un pieejas;
 • pakalpojumu digitālās infrastruktūras pilnveidošana, pielāgojot to pārrobežu pakalpojumu sniegšanai atbilstoši  vienotās digitālās vārtejas prasībām, kā arī digitālo pakalpojumu piekļūstamības uzlabojumi.  Uzņēmējiem un iedzīvotājiem paredzēto valsts pārvaldes pakalpojumu pārveide pārrobežu pieejamības un sadarbspējas nodrošināšanai, procedūru vienkāršošanai, kā arī lietojamības uzlabojumiem;
 • valsts pārvaldes jomu (domēnu) un attīstāmo risinājumu arhitektūru projektēšana un attīstība atbilstoši Eiropas sadarbspējas satvara principiem un ieteikumiem;
 • vienoto valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru tīkla un vienoto konsultāciju dienestu pakalpojumu pilnveidošana;
 • projekta vadības un projekta īstenošanas nodrošināšana.

Atbalsta likme

85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

Nav paredzēts.

Sasniedzamais rezultāts:

 • Uzņēmumiem izstrādāto digitālo pakalpojumu, produktu un procesu vērtība - 88  095 934 EUR;
 • Vismaz 20 publiskā sektora iestādes, kas atbalstītas digitālo pakalpojumu, produktu un procesu izstrādei;
 • Vismaz 914 lietotāji (saimnieciskās darbības veicēji), kuri ir transformējuši savus procesus, balstoties uz jaunizveidotajiem vai ievērojami uzlabotajiem valsts digitālajiem procesiem, ir saistīti ar jaunizveidoto vai modernizēto publisko pakalpojumu un produktu klientiem un valsts iestādes darbiniekiem, kuri izmanto jaunizveidotos vai ievērojami uzlabotos digitālos procesus

Projektu atlases veids:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

2024.gada II ceturksnis

Aprites stadija

Ministru kabineta noteikumu projekta (23-TA-2382) starpinstitūciju saskaņošana

Normatīvie akti:

-

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir apstiprināti Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā ar 2024. gada 9. februāra lēmumu Nr. L-2024/21-27/16

Metodiskie materiāli:

-

Cita noderīga informācija

-

Kontaktinformācija:

Ieva Briņķe, tel.: 27316875, e-pasts: ieva.brinke@varam.gov.lv

Dokumentu arhīvs -

* Eiropas Savienības fondu finansējums 2021.–2027.gadam

logo