Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm”

1.3.1.1. pasākums „ IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram”

Plānotais Eiropas Savienības fondu finansējums 2021.–2027.gadam:

148 533 271 EUR

Projektu iesniedzēji:

Tiešās pārvaldes iestādes, pašvaldības, publiskas personas kapitālsabiedrības (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai), biedrība vai nodibinājums (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai) vai tiesu varas institūcijas.

Atbalstāmās darbības:

 • Publisko informācijas sistēmu atvēršana izmantošanai privātajam sektoram,  attīstot valsts pārvaldes un pašvaldību platformas, kas nodrošina datu apmaiņas, pakalpojumu digitalizācijas un procesu automatizācijas atbalsta infrastruktūru, lai veicinātu ekonomikas digitalizāciju un jaunu, dzīves situācijās balstītu, proaktīvu inovatīvu privātā un publiskā sektora pakalpojumu veidošanu;
 • Valsts pārvaldes un pašvaldību informācijas sistēmu un platformu jaunu, uz lietotājiem orientētu funkcionalitāšu attīstība valsts pārvaldes un komercsektora efektīvas digitalizācijas atbalstam;
 • Dabīgo valodu tehnoloģisko risinājumu, kas balstīti mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās tehnoloģijās, spēju attīstība un integrācija valsts platformās un pakalpojumos;
 • Koplietošanas platformu darbināšanai nepieciešamās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstība;
 • Datu atvēršana un koplietošana ar privāto sektoru, datu analītikas un datos balstītu lēmumu procesu ieviešanas atbalsts – saistīto atvērto datu ekosistēmas un datu garantētas piegādes pakalpojuma izveide un ieviešana, datu kopu ar augstu pievienoto vērtību atvēršana. Tautsaimniecības dalībnieku rīcībā esošo datu pieejamības nodrošināšana kopīgai izmantošanai tautsaimniecības digitālajai transformācijai, tai skaitā datu analītikas spēju attīstība publiskajā sektorā;
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju, tai skaitā atvērto datu izmantošanas veicināšana;
 • Uz tautsaimniecības digitālo transformāciju vērstu publisko pakalpojumu sniegšanas procesu pārveide un pakalpojumu izveide un attīstīšana (kur iespējams, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un pieejas);
 • Pakalpojumu digitālās infrastruktūras pilnveidošana, pielāgojot to pārrobežu pakalpojumu sniegšanai atbilstoši  vienotās digitālās vārtejas prasībām, kā arī digitālo pakalpojumu pieejamības uzlabojumi.  Uzņēmējiem un iedzīvotājiem paredzēto valsts pārvaldes pakalpojumu pārveide pārrobežu pieejamības un sadarbspējas nodrošināšanai, procedūru vienkāršošanai, kā arī lietojamības uzlabojumiem;
 • Valsts pārvaldes jomu (domēnu) un attīstāmo risinājumu arhitektūru projektēšana un attīstība atbilstoši Eiropas sadarbspējas satvara principiem un ieteikumiem;
 • Vienoto valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru tīkla un vienoto konsultāciju dienestu pakalpojumu pilnveidošana;
 • Projekta vadības un projekta īstenošanas nodrošināšana

Atbalsta likme

85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

Nav paredzēts.

Sasniedzamais rezultāts:

 • Uzņēmumiem izstrādāto digitālo pakalpojumu, produktu un procesu vērtība - 87 372 513  EUR;
 • Vismaz 20 publiskā sektora iestādes, kas atbalstītas digitālo pakalpojumu, produktu un procesu izstrādei;
 • Vismaz 913 lietotāji (saimnieciskās darbības veicēji, iestādes), kuri ir transformējuši savus procesus, balstoties uz digitalizētajiem jaunizveidotajiem vai ievērojami uzlabotajiem valsts digitālajiem procesiem, tai skaitā lietotāji kā datu izmantotāji un datu devēji, lietotāji, kuri ir attīstījuši savus digitālos produktus, balstoties uz valsts pārvaldes risinājumiem vai integrējoties ar valsts platformām un informācijas sistēmām.

Projektu atlases veids:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

2024.gada II ceturksnis (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra atlasi izsludinās pēc tam, kad Ministru kabinetā būs apstiprināts pirmais Ministru kabineta rīkojums par projektu īstenošanu)

Aprites stadija

-

Normatīvie akti:

Ministru kabineta 2024.gada 4.jūnija noteikumi Nr.338 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" īstenošanas noteikumi”

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir apstiprināti Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā ar 2024. gada 9. februāra lēmumu Nr. L-2024/21-27/16

Metodiskie materiāli:

-

Cita noderīga informācija

Projektu priekšatlase ir uzsākta šī gada 23.februārī (VARAM 23.02.2024. vēstule Nr. 1-13/1214).

Kontaktpersona par priekšatlases procesu VARAM Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības departamenta Digitālās transformācijas investīciju pārvaldības nodaļas vadītāja Lelda Kalniņa lelda.kalnina@varam.gov.lv , +371 67026576

Kontaktinformācija:

Ieva Briņķe, tel.: 27316875, e-pasts: ieva.brinke@varam.gov.lv

Dokumentu arhīvs -

Informācija par 1.3.1.1. pasākuma projektu priekšatlasi

ERAF 2021-2027 1.3.1.1. pasākuma projektu priekšatlase - portfeļa koncepts un pieeja tā veidošanai

IKT vadītāju foruma 2024.gada 1.marta sēde par projektu plānošanu

Valsts pārvaldes jomu (domēnu) arhitektūras

logo