14.09.2021.
PAPILDINĀTS: Likumprojekts “Grozījumi Iepakojuma likumā”

14.09.2021.
PAPILDINĀTS: Likumprojekts “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”

03.09.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude””

02.09.2021.
Likumprojekti par jaunu valsts nodevu objektu noteikšanu vides jomā

02.09.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekti par valsts nodevu pārskatīšanu vides jomā

30.08.2021.
Likumprojekts “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”

17.08.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekts “Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība”

27.07.2021.
Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"” projekts un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma aktualizētā redakcija

21.07.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās””

12.07.2021.
Likumprojekts “Grozījumi Ķīmisko vielu likumā

09.07.2021.
Likumprojekts “Gaisa aizsardzības likums”

02.07.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""

01.07.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātuve” izmantošanas noteikumi” 

01.07.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekts Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Dobeles struktūra” izmantošanas noteikumi 

08.06.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība par zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos”

02.06.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam un tā izmantošanai”

14.05.2021.
Likumprojekts "Piesārņojuma novēršanas likums"

26.04.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām”.

06.04.2021. 
Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem 

26.03.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbību ar augstas aktivitātes slēgtiem jonizējošā starojuma avotiem finanšu nodrošinājuma noteikumi”

02.03.2021.
Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”

26.02.2021.
PAPILDINĀTS: Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”

01.02.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. septembra noteikumos Nr. 633 "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā" 

14.01.2021.
Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā”

14.01.2021.
Grozījums Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 149 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu”

18.12.2020.
Informatīvā ziņojuma par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā projekts

16.12.2020.
MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi””

11.11.2020.
MK noteikumu projeks “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”” 

05.11.2020.
Papildināts: Likumprojekts “Plastmasu saturošu izstrādājumu likums”

27.10.2020.
Papildināts: Noteikumu projekts “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām”

22.10.2020.
PAPILDINĀTS: Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""

21.10.2020.
Grozījumi MK 2011. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 564 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu”

14.10.2020.
MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi””

29.09.2020.
MK Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 186 “Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus””

21.09.2020.
Informatīvā ziņojuma  “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu attīstību Latvijā pēc 2020. gada” projekts

14.09.2020.
MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti""

09.09.2020.
MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24.maija noteikumos Nr. 401„Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai””

19.08.2020.
MK noteikumu “Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” projekts

14.07.2020.
MK noteikumu "Radiācijas drošības ekspertu un medicīnas fizikas ekspertu sertificēšanas kārtība un ekspertu pienākumi" projekts

13.07.2020.
MK noteikumu "Kārtība, kādā paziņo, reģistrē un licencē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem" projekts

16.06.2020.
MK noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 858 “Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību”” projektu

13.06.2020.
MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”” projekts

12.06.2020.
PAPILDINĀTS: Likumprojekts “Grozījumi Ķīmisko vielu likumā”

20.06.2020.
MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumos Nr. 535 "Kārtība, kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās, un prasības radiometriskajā kontrolē iesaistīto personu apmācībai radiācijas drošības jautājumos"" projekts

29.05.2020.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 “Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai”” projekts

28.05.2020.
MK noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”” projekts

27.05.2020.
MK noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” projekts

22.05.2020.
MK noteikumu "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”

21.05.2020.
MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 182 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” projekts

20.05.2020.
MK noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 983 “Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem”” projekts

15.05.2020.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 983 “Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem”” projekts

13.05.2020.
MK noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī””” projekts

08.04.2020.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu “Depozīta sistēmas darbības noteikumi ” projekts

Lasīt vairāk

26.03.2020.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 480 “Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem””

Lasīt vairāk

26.03.2020.
PAPILDINĀTS: Likumprojekts “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”

Lasīt vairāk

19.03.2020.
PAPILDINĀTS: Likumprojekts “Grozījumi Iepakojuma likumā”

Lasīt vairāk

12.03.2020.
MK noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 429 “Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus”” projekts

Lasīt vairāk

10.03.2020.
PAPILDINĀTS: MK noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" projekts

Lasīt vairāk

10.03.2020.
MK noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”” projekts

Lasīt vairāk

07.02.2020.
MK noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.337 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”” projekts

Lasīt vairāk

29.11.2019.
Likumprojekts “Grozījumi Vides aizsardzības likumā”

Lasīt vairāk

29.11.2019.
Informatīvā ziņojuma projekts “Par vides trokšņa regulējumu”

Lasīt vairāk

28.11.2019.
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību””

Lasīt vairāk

31.10.2019.
PAPILDINĀTS: Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par piesārņojumu”’

Lasīt vairāk

02.10.2019.
PAPILDINĀTS: Likumprojekts “Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā”

Lasīt vairāk

26.09.2019.
PAPILDINĀTS: Likumprojekts “Grozījumi Ķīmisko vielu likumā”

Lasīt vairāk

25.09.2019.
MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.962 “Valsts vides dienesta nolikums""

Lasīt vairāk

04.09.2019.
MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un monitoringam””

Lasīt vairāk

04.09.2019.
MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 “Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem””

Lasīt vairāk

04.09.2019.
MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus””

Lasīt vairāk

02.09.2019.
MK noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”

Lasīt vairāk

02.09.2019.
PAPILDINĀTS: MK rīkojuma projekts “Peldvietu un jahtu ostu attīstības novērtējuma komisija”

Lasīt vairāk

05.08.2019.
PAPILDINĀTS: Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"

Lasīt vairāk

19.07.2019.
MK noteikumu projekts “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”

Lasīt vairāk

18.07.2019.
PAPILDINĀTS: likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm””

Lasīt vairāk

09.07.2019.
MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.331 “Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu””

Lasīt vairāk

09.07.2019.

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība””

Lasīt vairāk

09.07.2019.

Likumprojekts “Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā”

Lasīt vairāk

03.07.2019.

MK noteikumu projekti „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 546 „Noteikumi par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskie nosacījumi”” un „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra noteikumos Nr. 703 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību””

Lasīt vairāk

16.04.2019.

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 23. oktobra noteikumos Nr. 448 “Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem””

Lasīt vairāk

03.04.2019.

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 133 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta starptautiskā tirdzniecība ar apdraudētajiem savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem””

Lasīt vairāk

03.04.2019.

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. novembra noteikumos Nr. 1033 “Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai””.

Lasīt vairāk

02.04.2019.

PAPILDINĀTS: Gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas rīcības plāns 2019. - 2030. gadam

Lasīt vairāk

04.03.2019.

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām””

Lasīt vairāk

27.02.2019.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas noteikumi”

Lasīt vairāk

19.02.2019.

PAPILDINĀTS: Likumprojekts “Grozījumi likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību””

Lasīt vairāk

30.01.2019.

PAPILDINĀTS: Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu””

Lasīt vairāk

20.12.2018.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"

Lasīt vairāk

27.11.2018.

MK noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.373 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām””

Lasīt vairāk

23.11.2018.

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība””

Lasīt vairāk

15.11.2018.

MK noteikumu projekts „ Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība””

Lasīt vairāk

09.11.2018.

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumos Nr. 135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām""

Lasīt vairāk

07.11.2018.

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība””

Lasīt vairāk

31.10.2018.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts ”Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. novembra noteikumos Nr. 1071 „Prasības jūras vides stāvokļa novērtējumam, laba jūras vides stāvokļa noteikšanai un jūras vides mērķu izstrādei”

Lasīt vairāk

26.09.2018.

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās””

Lasīt vairāk

10.09.2018.

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām""

Lasīt vairāk

07.09.2018.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „ Par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Ženēvas konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos protokola “Par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu” grozījumiem”

Lasīt vairāk

31.08.2018.

MK noteikumu projekts “Īpašās vides prasības koksnes materiālu plātņu ražošanai”

Lasīt vairāk

22.08.2018.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „Kārtība atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai koksnes šķeldas materiāliem, kas iegūti no koksnes iepakojuma atkritumiem”

Lasīt vairāk

06.08.2018.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 19. maija noteikumos Nr. 450 “Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas””

Lasīt vairāk

25.07.2018.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi""

Lasīt vairāk

25.07.2018.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība””

Lasīt vairāk

06.07.2018.

MK noteikumu projekts „Īpašās vides prasības mājputnu vai cūku intensīvai audzēšanai”

Lasīt vairāk

29.06.2018.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas””

Lasīt vairāk

18.06.2018.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai gumijas materiāliem, kas iegūti no nolietotām riepām”

Lasīt vairāk

18.06.2018.

Informatīvais ziņojums “Par nolietotu riepu apsaimniekošanu”

Lasīt vairāk

29.05.2018.

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu””

Lasīt vairāk

08.05.2018.

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai””

Lasīt vairāk

02.05.2018.

MK noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtību"

Lasīt vairāk

27.04.2018.

MK noteikumu projekts „Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju un sešvērtīgā hroma savienojumus”

Lasīt vairāk

19.04.2018.

Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Ženēvas konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos protokola “Par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu” grozījumiem"

Lasīt vairāk

11.04.2018.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru”

Lasīt vairāk

05.04.2018.

MK noteikumu projekts "Noteikumi par valsts kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu un uzskaiti"

Lasīt vairāk

21.03.2018.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Finanšu nodrošinājuma apmēra aprēķināšanas un iesniegšanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām”

Lasīt vairāk

21.03.2018.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Kritēriji atkritumu stadijas izbeigšanai gumijas materiāliem, kas iegūti no riepām”

Lasīt vairāk

01.03.2018.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību””

Lasīt vairāk

23.02.2018.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „Otrreizējo izejvielu uzskaites kārtība”

Lasīt vairāk

21.02.2018.

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr.184 „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju””

Lasīt vairāk

13.12.2017.

PAPILDINĀTS: Pamatnostādnes "Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2018. - 2050. gadam"

Lasīt vairāk

08.12.2017.

MK noteikumu projekts “Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi”

Lasīt vairāk

01.12.2017.

MK noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”"

Lasīt vairāk

02.11.2017.

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.752 “Prasības lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu pārbaudei, par kuriem pastāv aizdomas, ka tie ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi”

Lasīt vairāk

31.10.2017.

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos Nr.1015 "Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai""

Lasīt vairāk

04.10.2017.

PAPILDINĀTS: Likumprojekts „Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā”

Lasīt vairāk

28.09.2017.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām"

Lasīt vairāk

22.08.2017.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

Lasīt vairāk

11.08.2017.

MK noteikumu projekts „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”

Lasīt vairāk

25.07.2017.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas sniegšanas kārtību par savākto, reģenerācijai nodoto, atkritumu poligonā nodoto un atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masu"

Lasīt vairāk

25.07.2017.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā novērtē atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem"

Lasīt vairāk

25.07.2017.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Kuģu pārstrādes konsultatīvās padomes nolikums”

Lasīt vairāk

20.07.2017.

PAPILDINĀTS: Likumprojekts „Par Vīnes konvencijas par ozona slāņa aizsardzību Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām grozījumiem”

Lasīt vairāk

12.07.2017.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapām”

Lasīt vairāk

04.07.2017.

PAPILDINĀTS: MK rīkojuma projekts „Grozījumi Vides politikas pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam”

Lasīt vairāk

15.05.2017.

Likumprojekts “Grozījums Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā”

Lasīt vairāk

02.05.2017.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"

Lasīt vairāk

08.03.2017.

MK noteikumu projekts „Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru”

Lasīt vairāk

17.02.2017.

PAPILDINĀTS: MK rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. maija rīkojumā Nr.283 "Par Nacionālo gatavības plānu naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā””

Lasīt vairāk

01.02.2017.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība”

Lasīt vairāk

28.12.2016.

MK noteikumu projekts „Noteikumi par sadzīves atkritumu poligonu pētniecības un attīstības darbībām, kas vērstas uz apglabājamā apjoma samazināšanu”

Lasīt vairāk

16.12.2016.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 983 “Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem””

Lasīt vairāk

16.12.2016.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1293 ,,Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem””

Lasīt vairāk

13.12.2016.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”

Lasīt vairāk

02.12.2016.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumos Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli””

Lasīt vairāk

23.11.2016.

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 752 „Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis””

Lasīt vairāk

15.11.2016.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas vai tās daļas ierīkošanai vai pārbūvei nepieciešamā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežošanu”

Lasīt vairāk

15.11.2016.

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”"

Lasīt vairāk

09.11.2016.

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 22. maija noteikumos Nr. 736 „Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums””

Lasīt vairāk

09.11.2016.

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 22. maija noteikumos Nr. 361 „Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem””

Lasīt vairāk

09.11.2016.

PAPILDINĀTS: Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumos Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums””

Lasīt vairāk

09.11.2016.

Grozījumi MK 2011. gada 19.aprīļa noteikumos Nr. 300 „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)””

Lasīt vairāk

09.11.2016.

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumos Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai””

Lasīt vairāk

09.11.2016.

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību””

Lasīt vairāk

02.11.2016.

Tiesību akta projekts „Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība”

Lasīt vairāk

31.10.2016.

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”"

Lasīt vairāk

31.10.2016.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 22. marta noteikumos Nr. 174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu””

Lasīt vairāk

31.10.2016.

PAPILDINĀTS: Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr. 339 „Noteikumi par ostu formalitātēm””

Lasīt vairāk

19.10.2016.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 13. maija noteikumos Nr. 418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem””

Lasīt vairāk

29.07.2016.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.242 „Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju un sešvērtīgā hroma savienojumus””

Lasīt vairāk

29.07.2016.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu radioaktīvo atkritumu glabātavai “Radons” Baldones novada Baldones pagasta teritorijā”

Lasīt vairāk

29.07.2016.

PAPILDINĀTS: Politikas plānošanas dokuments „Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei”

Lasīt vairāk

29.07.2016.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”

Lasīt vairāk

15.07.2016.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumos Nr.628 ”Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem””

Lasīt vairāk

14.07.2016.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1227 „Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem””

Lasīt vairāk

09.06.2016.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 4.oktobra noteikumos Nr.748 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam”

Lasīt vairāk

03.05.2016.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”

Lasīt vairāk

03.05.2016.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”

Lasīt vairāk

04.04.2016.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par atkritumu poligona slēgšanas un rekultivācijas un slēgta atkritumu poligona monitoringa un uzturēšanas izmaksu noteikšanu, iemaksu aprēķināšanu un ieskaitīto līdzekļu uzkrāšanas un izlietošanas uzraudzību”

Lasīt vairāk

18.03.2016.

PAPILDINĀTS: Plāns pasākumu programmai laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2016.-2020.gadā

Lasīt vairāk

09.03.2016.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 298 „Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana””

Lasīt vairāk

09.03.2016.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts ”Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”

Lasīt vairāk

23.02.2016.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts „Par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties atkritumu apsaimniekotāju, kā arī atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskajiem noteikumiem”

Lasīt vairāk

19.02.2016.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā Valsts vides dienests pieņem lēmumu par atļauju ievest atkritumus reģenerācijai un lēmumu par atkritumu ievešanas aizliegumu”

Lasīt vairāk

07.02.2016.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija noteikumos Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām””

Lasīt vairāk

07.02.2016.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr. 42 „Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem””

Lasīt vairāk

25.01.2016.

PAPILDINĀTS: Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām””

Lasīt vairāk

04.01.2016.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas un reģistrēšanas kārtība”

Lasīt vairāk