Viena no vides problēmām Latvijā ir bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, un tādēļ viens no vides politikas darbības virzieniem ir saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabiskās struktūras, kā arī vietējo savvaļas sugu daudzveidību, veicot dabas aizsardzības plānu, sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešanu un veicot dzīvotņu atjaunošanu atbilstoši Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmai un  Natura 2000 teritoriju nacionālajā aizsardzības un apsaimniekošanas programmā noteiktajām prioritātēm. Saskaņā ar Latvijas sagatavoto un 2019. gada vidū Eiropas Komisijai iesniegto pārskatu par ziņojumu par direktīvas 92/43/EEK ieviešanu 2013.-2018.gadā, 83% Latvijas biotopu aizsardzības stāvoklis vērtējams kā nelabvēlīgs un slikts vai nelabvēlīgs un nepietiekošs. Lai īstenotu ES Dabas direktīvā nospraustos mērķus, jāveic valsts nozīmes ES biotopu stāvokļa atjaunošana. Tā kā bieži sugu un biotopu aizsardzībai vajadzīgie apsaimniekošanas pasākumi tiek skatīti atsevišķi no teritorijas saimnieciskās attīstības, un biotopu apsaimniekošanas resursi ir ierobežoti, ĪADT dabas aizsardzības plānos paredzētie pasākumi netiek pilnībā ieviesti. Tādējādi netiek nodrošināts atbilstošs aizsardzības statuss ES nozīmes biotopiem un sugām, un strauji samazinās vērtīgu biotopu nozīmība kopējā bioloģiskās daudzveidības sistēmā. Īpaši nepieciešama to biotopu atjaunošana, kuru aizsardzības stāvoklis ir novērtēts kā nelabvēlīgs vai pasliktinās.

Atjaunojot un saglabājot biotopus, īpaša vērība jāpievērš nelabvēlīgās antropogēnās ietekmes apturēšanai un samazināšanai, tādējādi atjaunojot ilgtspējīgai biotopu pastāvēšanai piemērotus apstākļus. Lai nodrošinātu ES direktīvās paredzētā sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanu, jāveic biotopu atjaunošana un jānovirza apmeklētāju plūsmas uz tūrismam piemērotām dabas teritorijām, tur iekārtojot tūrisma infrastruktūru.

Līdz ar to ieguldītās investīcijas un plānotās darbības SAM ietvaros paredzētas, lai virzītos uz ES stratēģisko mērķu sasniegšanu bioloģiskās daudzveidības jomā, veicot pasākumus ES nozīmes biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai un nodrošināšanai, kā arī kompleksu apsaimniekošanas risinājumu ieviešanai Natura 2000 teritorijās, lai mazinātu antropogēnās slodzes, tai skaitā eitrofikāciju, eroziju, vides piesārņojumu un nenoplicinātu dabas vērtības saistībā ar palielinājušos dabas tūrisma popularitāti Covid-19 pandēmijas apstākļos. Antropogēnu slodzi mazinošas un epidemioloģiski drošas infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās nodrošinās ilgtspējīgu dabas tūrismu, dabas resursu apsaimniekošanu un dabas vērtību saglabāšanu.

VARAM pieejamais Kohēzijas fonda finansējumu specifiskā atbalsta mērķa 5.4.3. ietvaros ir novirzīts šādu pasākumu īstenošanai:

5.4.3.1. “Eiropas Savienības nozīmes dzīvotņu atjaunošana” 

5.4.3.2. “Kompleksu  apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās”