Baltijas jūra

Rīga, 2020. gada 20. novembrī – Lai informētu nozaru speciālistus un vides pārvaldības institūciju pārstāvjus par pētījumiem Baltijas jūras vides stāvokļa novērtēšanai un diskutētu par zināšanu pilnveidošanas izaicinājumiem, kā arī vēstītu par pasākumiem un rīcībām turpmākai Baltijas jūras vides aizsardzībai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šodien organizē tiešsaistes semināru “Zināšanu un sadarbības uzlabošana jūras vides aizsardzībai”. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētu projektu „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” (2017.-2022.), kura mērķis ir pilnveidot zināšanas par vides stāvokli Latvijas jūras ūdeņos, t.sk., iegūt datus un informāciju, veikt to analīzi, izstrādāt metodes un novērtēšanas sistēmas attiecībā uz jūras vides stāvokli, to ietekmējošām slodzēm un to savstarpējo ietekmi. Projekta rezultāti nepieciešami pasākumu programmai, lai panāktu un saglabātu labu jūras vides stāvokli, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvai 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva) un Latvijas normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību. 

Tiešsaistes semināra pirmajā daļā uzmanība tiks pievērsta Baltijas jūras vides stāvoklim Latvijā, prezentējot projektā līdz šim veikto izpēti un novērtējumu, raksturotas sanešu plūsmas un to ietekmes Latvijas jūras ūdeņos, kā arī piesārņojuma slodzes uz Baltijas jūru apzināšana un tās mazināšanas iespējas.  Pēc tam ekspertu paneļdiskusijā būs iespēja izvērtēt – ko mēs zinām, ko vēl nezinām un ko mums vajadzētu zināt labākai jūras vides aizsardzībai. Savukārt semināra otrās daļas fokuss būs uz turpmākiem pasākumiem un rīcībām efektīvākai Baltijas jūras aizsardzībai. Tiks prezentēts Latvijas Pasākumu programmas efektivitātes sākotnējais novērtējums un priekšlikumi programmas atjaunošanai, aktualitātes Baltijas jūras reģionālajā sadarbībā HELCOM ietvaros un Jūras plānojuma 2030 aktualitātes. Semināra noslēgumā plānota diskusija, kurā ikviens dalībnieks aicināts uzdot tieši sev interesējošo jautājumu jomas ekspertiem.  

Seminārā dalību ir pieteikuši vairāk nekā 20 iestāžu pārstāvji.