Projekta nosaukums: "Zinātniskais atbalsts pierādījumos balstītiem un ilgtspējīgiem lēmumiem par dabas kapitāla izmantošanu -SELINA" (Science for Evidence-Based and Sustainable Decisions about Natural Capital (SELINA))

 

Projekta akronīms: SELINA

SELINA projekts tiek īstenots pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” (Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) uzsaukumā “Bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu pakalpojumi” (Biodiversity and ecosystem services), (identifikācijas Nr. HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01).

 

SELINA projekta īstenošana ir uzsākta 2022. gada 1. jūlijā un tiks turpināta līdz 2027. gada 30. jūnijam.

 

Projekta partneri

          SELINA projektā piedalās 45 partneri no visām ES dalībvalstīm, Norvēģijas un Izraēlas, tai skaitā divi partneri no Latvijas – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un biedrība “Baltijas Vides Forums” (BEF). SELINA projekta konsorcijs apvieno vadošos ekspertus ekosistēmu pakalpojumu pētniecības un to saistītajās jomās. SELINA projekta vadošais partneris ir Gotfrīda Vilhelma Leibnica Hannoveres Universitāte (Vācija) – Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover – LUH.

     SELINA projektā VARAM sadarbībā BEF risina jūras un piekrastes attīstības plānošanas jautājumus. Projekta ietvaros tiks izvērtēta spēkā esošā Jūras plānojuma un Piekrastes plānojuma īstenošana un izstrādāti priekšlikumi, kā arī veikta tā aktualizācija, pamatojoties uz iegūtajiem datiem un zināšanām.

 

Projekta mērķis

    SELINA projekta mērķis ir atbalstīt ekosistēmu aizsardzību, atjaunošanu un ilgtspējīgu, klimatneitrālu telpas izmantošanu ES līdz 2030. gadam, sekmējot praksē pārmaiņu ieviešanu, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un veicinātu ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanu lēmumu pieņemšanā, kā arī sniegt visaptverošas vadlīnijas, kuru pamatā ir reāla dažādu Eiropas valstu pieredze.

    SELINA projekta mērķgrupas ir nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa politikas veidotāji, pašvaldības, nozaru eksperti, zinātnieki, uzņēmēji (tai skaitā ar jūras un piekrastes izmantošanu saistītās jomās), nevalstiskās organizācijas un sabiedrība kopumā. Projekta  mērķis ir tajā iesaistīto institūciju, ekspertu, publiskā un privātā sektora kompetences un kapacitātes paaugstināšana par ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanu lēmumu pieņemšanā.

 

Projekta ieguvumi

    Projekts SELINA atbalsta Eiropas Zaļā kursa, HELCOM 2021.gadā aktualizētā Baltijas jūras rīcības plāna (Baltic Sea Action Plan) un Jūras plānojuma Latvijas Republikas iekšējiem jūras ūdeņiem, teritoriālajai jūrai un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņiem (Jūras plānojuma) ieviešanu. 15 dažāda mēroga SELINA demonstrācijas projektos tiks analizētas problēmas un meklēti risinājumi ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanai gan jūrā, gan iekšzemē. arī saistībā ar klimata pārmaiņu ietekmi. Tādējādi būs iespēja iegūt informāciju gan par ekosistēmu pakalpojumu aktuālākajām zinātniskām izpētēm, gan iepazīties ar citu valstu pieredzi integrējot telpiskajā plānošanā ekosistēmu pakalpojumu pieeju.

Balstoties uz ekosistēmu pakalpojumu pieeju lēmumu pieņemšanā, SELINA projektā tiks izstrādātas plānošanā integrētas, pielietotas un pārbaudītas inovatīvas metodes, kā arī iegūti dati, kas izmantojami ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai, vienlaikus nodrošinot līdzsvarotu un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi.

     SELINA projekta ietvaros Latvijā veiktās izpētes rezultāti par jūras ekosistēmu pakalpojumiem un piekrastes sauszemes daļas ekosistēmu pakalpojumiem tiks izmantoti Jūras plānojuma un Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai (Piekrastes plānojuma) īstenošanas starpnovērtējuma ziņojumu sagatavošanā.

     Iegūtā pieredze tiks izmantota, lai visefektīvākā veidā informētu lēmumu pieņēmējus (gan privātajā, gan publiskajā sektorā) par bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu nozīmīgumu gan jūrā, gan sauszemē un tādējādi sekmētu uz zinātniskiem pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu. Tiks veicināts sadarbības, zināšanu koprades un integrācijas process, uzlabota projekta rezultātu, dažādu pētījumu un zināšanu pieejamība plašam personu lokam, izmantojot atvērtās piekļuves tiešsaistes sistēmas un esošās platformas.

 

Projekta finansējums

SELINA projekta kopējais finansējums ir 12 213 773 euro, tai skaitā VARAM budžeta daļa projektā ir 157 250 euro, no tā programmas „Apvārsnis Eiropa” līdzfinansējums ir 100% jeb 157 250 euro.

 

Detalizēts SELINA projekta apraksts atrodams Informatīvajā ziņojumā "Par  Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projektu  "Zinātniskais atbalsts pierādījumos balstītiem un ilgtspējīgiem lēmumiem par dabas kapitāla izmantošanu - SELINA"" (22-TA-2386) saite: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts?search%5Bquery%5D=22-TA-2386&quicksearch=

 

SELINA projekta tīmekļvietne: https://www.project-selina.eu/

 

Projekta koordinēšana un komunikācija:

Ilma Valdmane; ilma.valdmane@varam.gov.lv
Tālr. (+371) 6702621