Statuss:
Īstenošanā
Logo ansamblis

Projekts tiek finansēts Eiropas pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” līguma Nr. 959157 ietvaros.

Par projektu:

ACROSS ir Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros realizēts projekts, kas fokusējas uz lietotājiem draudzīgas tiešsaistes publisko pakalpojumu ekosistēmas izveidi ES līmenī. Projekta mērķis ir nodrošināt tehniskos rīkus, metodes un paņēmienus, kas palīdzēs izveidot uz lietotāju vērstu dizainu un platformas atbilstību ES pārrobežu datu politikas principiem un noteikumiem – vienotajai digitālajai vārtejai (SDG), “vienreizes principam” (OOP) un Eiropas Sadarbspējas sistēmai (EIF).

Projekts norisinās no 2021. līdz 2024. gadam. Tajā piedalās 10 partneri no septiņām ES valstīm (Grieķija, Vācija, Spānija, Itālija, Beļģija, Nīderlande un Latvija), nodrošinot līdzsvaru starp tehnoloģiskās izpētes un izstrādes, akadēmiskās un publiskās administrācijas vidi. Projekta partneris Latvijā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM), kas galvenokārt nodrošinās ACROSS platformas pilotpētījuma veikšanu.

Plašākai informācijai: https://www.across-h2020.eu/

Kopējais budžets

4 miljoni euro

VARAM saņemtais finansējums

283 750 euro

Darbības laiks

2021. gada 1. februāris – 2024. gada 31. janvāris

Galvenais partneris

 1. Athens Technology Center S.A. (Grieķija) https://www.atc.gr/about-us/

Pārējie partneri

 1. Fundacion Tecnalia Research & Innovation (Spānija) https://www.tecnalia.com/en/about-us
 1. Dataport AoR (Vācija) https://www.dataport.de/who-we-are/
 1. Engineering – Ingigneria Informatica (Itālija) https://www.eng.it/en/who-we-are/overview
 1. Fraunhofer-Gesellschaft (Vācija) https://www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer/profile-structure.html
 1. GRNET S.A. (Grieķija) https://grnet.gr/en/company/
 1. The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal ASBL (Beļģija) https://lisboncouncil.net/about-us/
 1. TIME LEX CVBA https://www.timelex.eu/en/about-us  (Beļģija)
 1. VARAM (Latvija)
 1. Waag Society (Nīderlande) https://waag.org/en/about-waag

Projekta plānotās aktivitātes un rezultāti:

 1. “Lietotāja ceļa” (user journey) pieejas ieviešana, metodoloģijas izstrāde un atbalsta rīku izveide tiešsaistes publiskajiem pakalpojumiem;
 2. Dažādu tehnoloģisko risinājumu, piemēram, datu savienotāju un harmonizācijas rīku, virtuālā asistenta un ACROSS tiešsaistes publisko pakalpojumu platformas, izstrāde gan tīkla, gan mobilajā versijā;
 3. ACROSS ekosistēmas, kas apvieno visus izmērāmos tehniskos un sociālos ACROSS platformas rezultātus, izveide;
 4. Datu pārvaldības ietvara, kas paredz gan datu monitorēšanas, gan kontroles funkcijas, izveide;
 5. Kopradīšanas darbnīcu organizēšana kopā ar publiskajos tiešsaistes pakalpojumos iesaistītajām pusēm;
 6. Pārrobežu tiešsaistes publisko pakalpojumu nodrošināšanas ietekmes analīzes veikšana;
 7. ACROSS platformas praktisko pilotpētījumu veikšana Grieķijā, Vācijā un Latvijā;
 8. ACROSS platformas biznesa plāna izveide un komercializācijas potenciāla novērtēšana.

Plānotās VARAM aktivitātes projekta ietvaros:

 1. Dalība datu pārvaldības ietvara izveidē, sniedzot publiskās pārvaldes skatījumu un politisko ekspertīzi;
 2. Publiskajos tiešsaistes pakalpojumos iesaistīto pušu apzināšana un sadarbība, piemēram, kopradīšanas darbnīcu organizēšanā;
 3. ACROSS platformas pilotpētījuma veikšana Latvijā;
 4. ACROSS platformas darbības analīze un priekšlikumu izstrāde publisko pārrobežas tiešsaistes pakalpojumu attīstīšanai;
 5. Projekta rezultātu un ieguvumu analīze un apkopošana, lai izmantotu ilgtermiņā tālākā VARAM darbā e-pārvaldes un publisko pakalpojumu jomā;
 6. Valsts un pašvaldību iestāžu, sociālo partneru un sabiedrības informēšana par rezultātiem, tostarp VARAM tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv.

 

Kontakti:

Projekta vadītāja

Santa Sīpola