Digitālā transformācija Interreg

2021.gada 31.janvārī DigiBEST projekta ietvaros notika otrais Diskusiju Forums (turpmāk – Forums), kura ietvaros tika veidota tiešsaistes diskusija ar sadarbības partneriem par projekta ietvaros izstrādāto Reģionālo pētījumu par digitālās transformācijas situāciju Latvijā, tās ietekmi uz uzņēmējdarbību (īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ), tai skaitā sniegta arī informācija par 2020.gadā veikto Latvijas Universitātes (turpmāk - LU) izvērtējumu par Latvijas MVU  digitālo pakalpojumu un rīku izmantošanu un procesiem un VARAM pētījumu par Digitālo tehnoloģiju izmantošanu, t.sk., Covid19 pandēmijas krīzes ietekmi.

Diskusijas laikā tika apspriesti MVU digitālās transformācijas šķēršļi un to iespējamie risinājumi, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas esošās MVU ekosistēmas trūkumiem un nepieciešamajai rīcībai to uzlabošanai.

MVU digitālās transformācijas veicināšanai nepieciešamo atbalsta instrumentu kontekstā tika apspriestas trīs galvenās tēmas – (1) prasmju attīstīšanas programmas, pielāgojot tās uzņēmēju vajadzībām un brieduma līmeņiem (piemēram, valsts/fondu nodrošināti mentoru pakalpojumi, individuālās konsultācijas, tehnoloģiju ekspertu atbalsts); (2) izpratnes un motivācijas paaugstināšana, kur būtisks ir proaktīvs darbs ar uzņēmējiem, īpaši tiem, kuri ir digitālo iespēju izmantošanas līderi. Turpināt organizēt uzņēmēju informēšanas un izglītošanas kampaņas par digitālās transformācijas nozīmi un uzņēmuma (personiskiem) ieguvumiem no digitālo risinājumu ieviešanas/izmantošanas; un (3) informācijas pieejamība, samazinot informācijas sadrumstalotību un nodrošinot vienas pieturas aģentūras principu, t.i. piemēram, centralizētu platformu, jeb vienoto portālu, kur vienkopus pieejama ar uzņēmējdarbības īstenošanu saistīta informācija – par digitālās transformācijas jautājumiem, pieejamiem politikas instrumentiem (finanšu atbalsts, mācībās, mentorings u.c.), kā arī izstrādāt digitālo Ceļa karti vai rokasgrāmatu par digitālo risinājumu iespējām konkrētai uzņēmējdarbības formai.

Diskusiju forumā piedalījās VARAM, Latvijas Universitāte, Ekonomikas ministrija, Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”, Ventspils digitālais centrs, IT klasteris, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija.