jtp

2014. gada 11. augustā tika izsludināts VARAM publiskais iepirkums „Jūras telpiskā plānojuma Latvijas Republikas teritoriālajiem un Eiropas Ekonomiskās Zonas ūdeņiem” projekta un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrāde.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties šeit!

Publiskais iepirkums tiek veikts, lai nodrošinātu projekta aktivitātes 2.2. Jūras telpiskās plānošanas pētījumi īstenošanu.

Informācija par projekta aktivitāti:

Galvenais uzdevums ir izstrādāt jūras telpiskā plānojuma projektu, kas noteiks valsts intereses un iespējamos attīstības scenārijus jūras telpai un tai pieguļošajai sauszemes daļai, kā arī šīs telpas izmantošanas nosacījumus, izvērtējot klimata pārmaiņu ietekmi un riskus.

Izstrādājot jūras plānojumu, tiks novērtēta klimata pārmaiņu ietekme uz dažādiem ar jūras un tai piegulošo sauszemes teritoriju izmantošanu saistītiem tautsaimniecības sektoriem, kā arī izstrādāti risinājumi, lai maksimāli mazinātu klimata pārmaiņu draudus šo sektoru attīstībai.
Piemēram:

 • Enerģētika – ekstrēmo laikapstākļu radītais apdraudējums enerģētikas infrastruktūrai;
 • Transports – vētru biežuma pieaugums;
 • Zivsaimniecība – zivīm nozīmīgu biotopu stāvokļa pasliktināšanās, zivju resursu krājas samazināšanās mainīgo vides faktoru ietekmē, invazīvo sugu draudi vietējām sugām u.c.;
 • Vide – krasta un vēja erozijas pastiprināšanās, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, jūras eitrofikācija.

Jūras plānojuma ietvaros tiks veikta arī atjaunojamo energoresursu potenciāla izvērtēšana, kas veicinās to izmantošanu un īpatsvara palielināšanu Latvijas energoresursu bilancē.

Jūras plānojums tiks sagatavots, klimata pārmaiņu kontekstā izvērtējot datus un informāciju par esošo jūras izmantošanu, īpašas nozīmes teritorijām un objektiem, jūras vides stāvokli, hidrogrāfiju, kā arī tendencēm jūras telpas izmantošanā dažādos tautsaimniecības sektoros un mērķiem, kas izriet no nozaru attīstības plānošanas dokumentiem. Jūras plānojuma sagatavošanas gaitā apkopotā informācija kalpos par pamatu jūras zonējuma izstrādei.

Projektā paredzētas šādas galvenās darbības un rezultāti:

1) Jūras telpiskā plānojuma projektu izstrāde, kuras ietvaros tiks sagatavota:
    a) Stratēģiskā teksta daļa;
    b) Grafiskā daļa jeb zonējums;
    c) Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

2) Ekosistēmas pieejas pielietošana plānošanas procesā, ko nodrošinās Latvijas Hidroekoloģijas institūta (LHEI) eksperti. Ekosistēmas pieeja nodrošina, ka plānošanas procesā tiek ņemta vērā jūras vides informācija un attiecīgās ekosistēmas pastāvēšanai nepieciešamie nosacījumi. Ekosistēmas pieejas pielietošana sekmē jūras resursu racionālu izmantošanu un integrētu pārvaldību, kā arī sabiedrības labklājības un ekonomikas attīstības līdzsvarošanu ar vides aizsardzības prasībām. LHEI, sadarbojoties ar jūras telpiskā plānojuma izstrādātājiem un atbildīgo ministriju (VARAM), izstrādās ziņojumu par ekosistēmu pieeju jūras telpiskā plānojuma sagatavošanā.

3) Lai nodrošinātu jūras telpiskā plānojuma atbilstību esošajiem normatīvajiem aktiem un nodrošinātu efektīvu sadarbību ar iesaistītajām institūcijām, VARAM piesaistīs ekspertus, kurš arī uzraudzīs plānojuma izstrādes procesu un nodevumu kvalitāti.

Jūras plānojuma izstrādē tiks nodrošināta kompleksa pieeju sociālo, ekonomisko un vides un klimata pielāgošanās pārvaldības jautājumu risināšanā. Plānošanas procesā:

 • noteiks jūras izmantošanu un prioritātes jūrā, ņemot vērā arī atjaunojamās enerģijas ieguvi;
 • veicinās pāreju no sektorālas jūras telpas regulēšanas un kontroles uz integrētu jūras plānošanu, kas noteiks labākos tehniski un ekonomiski pamatotus risinājumus, lai sekmētu pielāgošanos klimata pārmaiņām;
 • stiprinās dažādu nozaru interešu saskaņotību un sinerģiju, lai racionālāk un daudzpusīgāk izmantotu jūras telpu;
 • mazinās iespējamos zaudējumus jūras ekosistēmām, veicot potenciālo slodžu ietekmes analīzi plānotām darbībām jūrā klimata pārmaiņu ietekmē;
 • sakārtos un padarīs caurskatāmu sektoru interešu saskaņošanu;
 • tiks veicināta krasta erozijas mazināšana, kas ir viena no būtiskajiem klimata pārmaiņu pastiprinātajām problēmām Latvijas piekrastē;
 • nodrošina jūras datu un informācijas integrētu izmantošanu.

Aktivitātes īstenošanu nodrošina projekta īstenotājs VARAM sadarbībā ar LHEI.
Norvēģijas partneris DSB aktivitātes ietvaros piesaistīs ekspertus, kas sniegs atbalstu aktivitātes īstenošanā, kā arī veiks rezultātu izvērtējumu pēc aktivitātes pamata īstenošanas.


Resursi par jūras telpisko plānošanu atrodami šeit!