Statuss:
Īstenošanā

LOGO

Projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/002 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta" turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes.

Projekta mērķis

Projekta virsmērķis ir nodrošināt PIKTAPS 1. kārtas projektā uzsākto ERAF IKT projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektējumu īstenošanas autoruzraudzību, veicināt un attīstīt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos IKT risinājumus, pilnveidot Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu (PSPP) un Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmu (VIRSIS), kā arī izstrādāt Atvieglojumu uzskaites un administrēšanas risinājumu, izveidojot iedzīvotājiem, komersantiem un valsts un pašvaldības institūcijām ērtu, viegli saprotamu centralizētu risinājumu valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu administrēšanai.

Projekta galvenās darbības

Projektā tiks īstenotas šādas galvenās darbības:

1.Projekta vadība, organizējot projekta darbību īstenošanu apstiprinātā budžeta un laika ietvaros un veicinot projekta mērķu un rezultātu sasniegšanu.

2. IKT arhitektūras pārvaldība, sniedzot VARAM kā valsts IKT pārvaldības organizācijai metodisko, IKT risinājumu un ekspertīzes atbalstu, tajā skaitā - ieviešot projektu pārvaldības ietvaru, tai skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām neatkarīgi no projektu finansēšanas avota, un īstenojot integrētu publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitoringu.

3. Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) izstrāde, izveidojot platformu, kas nodrošina precīzu atvieglojumu saņēmēju identifikāciju un Atvieglojumu norādījumu izpildi un ieviestu centralizētu Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājumu piešķirto atvieglojumu administrēšanai.

4. Centralizēto koplietošanas risinājumu autoruzraudzība, veicot PIKTAPS projektā īstenoto centralizēto koplietošanas risinājumu īstenošanas autoruzraudzību.

5. Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformas (PSPP) un  Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas (VIRSIS) attīstība atbilstoši valsts IKT arhitektūras pārvaldības un valsts pārvaldes vajadzībām un VIRSIS papildinājumu izstrāde – Pieteikumu vadības sistēma dažādu veidu ar starpiestāžu IKT pakalpojumiem un valsts pārvaldes IKT resursiem saistītu pieteikumu pieņemšanai un apstrādei (VIRSIS 2. kārta).

6. Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšana, īstenojot mācību, informatīvos un publicitātes pasākumus.

7. Projekta publicitāte, īstenojot obligātos publicitātes pasākumus, nodrošinot informatīvā plakāta izvietošanu un informācijas par projektu publicēšanu mājas lapās.

Projekta iznākumi:

1. Pilnveidoti/ izveidoti 14 darbības procesi;

2. Izveidotas/ ieviestas 2 platformas (izveidota 1 jauna platforma - Vienotā atvieglojumu informācijas sistēma (AVIS); pilnveidota 1 platforma - Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības sistēma);

3. Ieviests projektu pārvaldības ietvars, tai skaitā  IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām – 1 gab.

4. Sagatavots un publicēts pētījums (dokuments) Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings – 3 gab.

5. Izveidots risinājumu  programmatūras izstrādes autoruzraudzības ziņojums (dokuments) – 1 gab.

6. Īstenoti mācību, informatīvie un publicitātes pasākumi – 10 gab.

7. Īstenota projekta publicitāte (informatīvais plakāts (3 gab.), aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lv, www.vraa.gov.lv/lv un www.atd.lv tīmekļa vietnēs (3 gab.)).

8. Pilnveidota 1 informācijas sistēma - Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma (VIRSIS).

9.  Izveidota / ieviesta Pieteikumu vadības sistēma dažādu veidu ar starpiestāžu IKT pakalpojumiem un valsts pārvaldes IKT resursiem saistītu pieteikumu pieņemšanai un apstrādei (VIRSIS 2. kārta).

9. Izveidoti un ieviesti divi e-pakalpojumi – „Man pieejamie atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi" un “Mani izmantotie atvieglojumi”.

Projekta izmaksas

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 4 699 376 euro, no kā 3 994 670 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta ilgums

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši sākot no 2019.gada 25.novembra.

Sadarbības partneri

Projekta īstenošanā piedalās šādi sadarbības partneri:

1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra,

2. Daugavpils pilsētas dome,

3.Rēzeknes pilsētas dome,

4. Jelgavas pilsētas dome,

5. Liepājas pilsētas pašvaldība,

6. Rīgas pilsētas pašvaldība,

7. Valmieras pilsētas pašvaldība;

8. Ventspils pilsētas dome,

9. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija".


Kontaktpersona:
Diāna Andžāne
Projektu pārvaldības departamenta
direktore
Tālr.: 67026935
E-pasts: diana.andzane@varam.gov.lv

Uzsākta visu projektā plānoto aktivitāšu īstenošana.

AVIS  

Par AVIS izstrādi 10.06.2020 noslēgts darba uzdevums (līgums), kā arī VARAM tīmekļa vietnē izsludināti un publicēti grozījumi “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā”.

VIRSIS

Sagatavots darba uzdevums VIRSIS 1. kārtā izveidotajiem reģistra papildinājumiem, lai nodrošinātu projekta PIKTAPS 1 īstenošanas gaitā konstatēto papildus valsts pārvaldes IKT pārvaldības prasību un vajadzību īstenošanu.

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

Sabiedrības IKT izmantošanas iespēju veicināšanas ietvaros 27.01.2020. noslēgts līgums par tehniskās specifikācijas izstrādi plānotajam iepirkumam par sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanu.

IKT arhitektūras pārvaldība

Nodrošināta ERAF IKT projektu būtisko arhitektūras elementu pārvaldība un informēšana par to izmantošanu.

Nodrošināts atbalsts Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas reģistra (VIRSIS) lietošanai.

AVIS  

Ir uzsākta AVIS izstrāde, pabeigti trīs no četriem izstrādes posmiem.

VARAM tiek izstrādāts un šobrīd starpinstitūciju saskaņošanā atrodas likumprojekts “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums”, pamatojoties uz VARAM izstrādātā likumprojekta “Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” (VSS-249) saskaņošanas gaitā saņemtajiem iebildumiem, Tieslietu ministrijas sniegtajiem norādījumiem par jauna, izvērsta Atvieglojuma vienotās informācijas sistēmas likuma izstrādes nepieciešamību un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. marta protokollēmuma 17#44 punktam “Informatīvais ziņojums “Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts un pašvaldību atvieglojumu administrēšanai”.

VIRSIS

Sagatavots darba uzdevums VIRSIS izveidotajiem reģistra papildinājumiem, lai nodrošinātu projekta PIKTAPS 1. kārtas īstenošanas gaitā konstatēto papildus valsts pārvaldes IKT pārvaldības prasību un vajadzību īstenošanu. Plānots izsludināt iepirkumu par VIRSIS pilnveidošanu.

29.09.2020. ir noslēgts darba uzdevums (līgums) par VIRSIS 2. kārtas tehniskās specifikācijas izstrādi.

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

Izstrādāts nolikums un 02.11.2020. izsludināts iepirkums par sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumiem.  

IKT arhitektūras pārvaldība

Nodrošināts atbalsts VIRSIS lietošanai.

Izstrādāts politikas ietekmes novērtēšanas indikatoru modelis valsts pārvaldes pakalpojumu un digitālās transformācijas politikas realizācijas uzraudzībai.

10.11.2020. noslēgts līgums par integrētu publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitoringu. Līguma ietvaros tiks veikti 3 pētījumu cikli, kas ietver valsts un pašvaldību iestāžu digitālās transformācijas monitoringu, VPVKAC izpēti, Latvijas iedzīvotāju aptauju par valsts pakalpojumu saņemšanu.

Sagatavots darba uzdevums portāla Latvija.lv uzlabojumu tehnisko specifikāciju izstrādei un risinājumu izstrādes iepirkuma atbalstam.

AVIS

Ir pabeigta AVIS izstrāde un uzsākta AVIS ieviešana produktīvajā darbībā.

VARAM virzītais likumprojekts "Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums" 27.04.2021. tika izskatīts Ministru kabineta sēdē un 30.04.2021 iesniegts Saeimā.

VIRSIS

Saskaņā ar Darba uzdevumu par VIRSIS 2.kārtas tehniskās specifikācijas izstrādi, ir pieņemti darba uzdevuma konsultantu sagatavotie nodevumi: 1. Vispārīgu IKT pārvaldības procesu apraksti; 2. Iespējamo IKT pārvaldībai izmantojamo tehnoloģisko risinājumu analīze un novērtējums. Tiek veikti precizējumi Pieteikumu vadības sistēmas (VIRSIS 2) tehniskajā specifikācijā.

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

10.04.2021. noslēgta vispārīgā vienošanās ar ārpakalpojuma sniedzēju par sadarbību atklātā konkursa “Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi”  programmas īstenošanā. Notiek darbs pie Programmas “Dari digitāli!” stratēģisko materiālu sagatavošanas.

IKT arhitektūras pārvaldība

Notiek darbs pie projektu pārvaldības ietvara iepirkuma sagatavošanas.

Nodrošināts atbalsts VIRSIS lietošanai.

Pabeigts 2020. gada pētījumu cikls, tai skaitā īstenotas aptaujas: 1) Latvijas iedzīvotāju aptauja; 2) VPVKAC klientu aptauja; 3) VPVKAC darbinieku / speciālistu (pašvaldību darbinieki) aptauja; 4) Reģionālās nozīmes attīstības centros izveidotajos VPVKAC strādājošo valsts iestāžu darbinieku aptauja. Uzsākts 2021. gada pētījumu cikls - precizēta pašvaldību e-indeksa anketa, veikta anketas programmēšana aptauju rīkā ARKA, uzsākts lauka darbs (datu ievākšana). Sagatavošanās darbi noslēpumainā klienta vizītēm VPVKAC un valsts iestāžu e-indeksam.

Noslēgts līgums par Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv izstrādei nepieciešamo tehnisko specifikāciju izveidi, izstrādes iepirkumu atbalstu un autoruzraudzības pakalpojumiem, norisinās darbs pie dokumentu komplekta izstrādes, t.sk. Latvija.lv pilnveides tehnisko specifikāciju izstrādes.

Īstenota projekta publicitāte, aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lv, www.vraa.gov.lv/lv un www.atd.lv tīmekļa vietnēs.