Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar kārtību “Kārtība, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izvērtē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu attīstības projektu aktivitātes un sniedz atzinumu” (14.02.2022. iekšējie noteikumi Nr.1-3/3)  un  rīkojumu “Par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu attīstības projektu aktivitāšu vērtēšanas komisiju (17.02.2022. rīkojums Nr. 1-2/29) organizē valsts informācijas sistēmu attīstības projektu izvērtēšanu.

Informācija par saskaņotajām aktivitātēm:

Institūcija:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Aktivitātes nosaukums:

Valsts pārvaldes informācijas sistēmu, IT resursu un pakalpojumu informācijas sistēma (VIRSIS)

Īss apraksts:

Sistēmas funkcionalitātes papildinājumi IKT resursu, pakalpojumu, nodrošinājuma uzskaitei, monitoringam un plānošanai. IKT risinājumu un pakalpojumu attīstības pasākumu pārvaldības procesa optimizēšana izmantojot VIRSIS. Datu koplietošanas un atkalizmantošanas ieviešana un īstenošana, kā arī Vienotā informācijas punkta tehnoloģisks atbalsts, izmantojot sistēmu VIRSIS. Projekta ietvaros tiks attīstīta sistēmas VIRSIS funkcionalitāte, kas atbalsta IKT pārvaldības procesus atbilstoši domēnu arhitektūras principiem. Rezultātā tiks pilnveidota informācijas sistēma. Sistēmā VIRSIS tiks nodrošināts iestāžu tīmekļvietņu, mobilo lietotņu un informācijas sistēmu uzskaites atbalsts, kā arī to piekļūstamības uzraudzības procesa atbalsts.

Finansējuma apjoms  un avots:              

1 271 000 (Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums)

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 1.ceturksnis

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

19.12.2023.

Kontaktpersona:

Guna Margēviča, Guna.Margevica@varam.gov.lv , 67026546

 •  

Institūcija:

Latvijas Republikas prokuratūra

Aktivitātes nosaukums:

Prokuratūras informācijas sistēma (ProIS)

Īss apraksts:

Jaunu koplietošanas risinājumu izstrādes un ieviešanas ietvaros tiks nodrošināta standartizēta pieeja datu apmaiņai E-lietas platformā starp tajā iekļautajām informācijas sistēmām, nodrošināti papildus tehniskie risinājumi, lai standartizētu un atvieglotu institūciju darbu ar E-lietu, kā arī pilnveidots un paplašināts sabiedrībai pieejamo elektronisko pakalpojumu klāsts.

Finansējuma apjoms  un avots:              

760 000 euro (tajā skaitā – Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums un PVN izmaksas)

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 31.marts

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

19.12.2023.

Kontaktpersona:

Renāte Ķiploka, renate.kiploka@lrp.gov.lv  , Tālr.+37167044887

 •  

Institūcija:

Valsts kanceleja

Aktivitātes nosaukums:

Cilvēkresursu vienotā pārvaldības sistēma

Īss apraksts:

Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas (turpmāk - Sistēma) ieviešana paredz valsts pārvaldē ieviest centralizētu valsts

pārvaldes sistēmu cilvēkresursu vadības jomā, lai nodrošinātu cilvēkresursu vadības procesu standartizāciju un efektivizāciju, kā arī veicinātu valsts pārvaldes digitālo transformāciju. Ieviešot sistēmu un standartizējot procesus,tiks nodrošināta dažādu procesu efektivizācija un daļēja automatizācija, kā arī iestāžu procesu savstarpējā salīdzināšana, kas ļaus tos novērtēt, analizēt un pilnveidot, izmantojot datu analītikas rīkus un metodes, kas ir būtiski cilvēkresursu politikas attīstībai valsts pārvaldē. Sistēma nodrošinātu vairākus moduļus dažādām valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesu vajadzībām, tāpat būtu integrācija ar Mācīšanās un attīstības vadības sistēmu.

Finansējuma apjoms  un avots:              

 1 626 240 euro (Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums un PVN izmaksas)

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 1.maijs

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

12.12.2023.

Kontaktpersona:

Kaspars Ņesterovs, Kaspars.Nesterovs@mk.gov.lv , 67082952

 •  

Institūcija:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Aktivitātes nosaukums:

Vēlēšanu platforma

Īss apraksts:

Atbilstoši Vietējo pašvaldību referendumu likuma prasībām valstī jānodrošina tiesības un iespējas Latvijas un Eiropas Savienības

pilsoņiem izteikt viedokli un realizēt pilsonisko līdzdalību vietējos referendumos pašvaldībās klātienē un elektroniski, izmantojot CVK interneta balsošanas sistēmu.

Finansējuma apjoms  un avots:              

Indikatīvi - 3 024 000 EUR (Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums)

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 31.maijs

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

30.11.2023.

Kontaktpersona:

Kristaps Soms, kristaps.soms@vraa.gov.lv , 67770389

 •  

Institūcija:

Atvasināta publiska persona “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju

centrs”

Aktivitātes nosaukums:

Valsts iedzīvotāju genoma datu informācijas sistēma

Īss apraksts:

Investīcijas mērķis ir izveidot valsts informācijas sistēmu Latvijas iedzīvotāju references genoma – reprezentatīvas Latvijas iedzīvotāju genoma datu kopas – uzglabāšanai un piekļuves nodrošināšanai, tādējādi īstenojot valsts nozīmes funkciju ārstniecības kvalitātes uzlabošanā, kā arī pētniecībā un inovāciju attīstīšanā. Genoma references datu portāls piedāvās genoma references datus gan autentificētiem, gan neautentificētiem lietotājiem. Autentificētiem lietotājiem būs pieejami pseidonimizēti genoma references dati, bet neautentificētiem lietotājiem tiks piedāvāti nepersonu dati atvērto datu veidā. Atvērto datu kopas metadati dati papildus tiks publicēti nacionālajā atvērto datu portālā data.gov.lv.

Finansējuma apjoms  un avots:              

755 000 EUR (Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums un PVN izmaksas)

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 31.marts

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

21.11.2023.

Kontaktpersona:

Līga Vonda, E-pasts: liga.vonda@biomed.lu.lv  Tālr. +371 26395042

 •  

Institūcija:

Valsts kase

Aktivitātes nosaukums:

Budžeta plānošanas un finanšu vadības risinājums

Īss apraksts:

Izveidots centralizēts budžeta plānošanas un finanšu vadības risinājums, kas sniedz atbalstu gan resora/iestāžu finansistiem ikdienas finanšu vadības procesos, gan Finanšu ministrijai valsts budžeta līmeņa procesos, tādejādi veicinot efektivitāti, digitālo transformāciju un valsts resursu ietaupījumu, vienlaikus nodrošinot ANM plāna investīcijas 2.1.2.1.i. projekta “Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana” mērķa un rādītāju sasniegšanu.

Finansējuma apjoms  un avots:              

4 237 200 (Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums)

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 1.ceturksnis

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

16.11.2023

Kontaktpersona:

Mārtiņš Linde, Martins.Linde@kase.gov.lv , 67094308

 •  

Institūcija:

Valsts kase

Aktivitātes nosaukums:

Grāmatvedības un personāla lietvedības risinājums

Īss apraksts:

Sasniedzamais rezultāts - izveidots centralizētu grāmatvedības un personāla lietvedības risinājums, kas sniegs iespēju nodrošināt centralizētu finanšu grāmatvedības uzskaiti valsts tiešās pārvaldes iestādēm, kā arī darbinieku pašapkalpošanos, lai veicinātu efektivitāti, digitālo transformāciju un valsts resursu ietaupījumu, nodrošinot ANM plāna investīcijas 2.1.2.1.i. projekta “Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana” mērķa un rādītāju sasniegšanu.

Finansējuma apjoms  un avots:              

6 428 800 (Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums)

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 1.ceturksnis

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

16.11.2023

Kontaktpersona:

Mārtiņš Linde, Martins.Linde@kase.gov.lv , 67094308

 •  

Institūcija:

Valsts administrācija skola

Aktivitātes nosaukums:

Mācīšanās un attīstības sistēma

Īss apraksts:

Rezultāts - līdz 2026.gada 31.maijam ieviesta ērta, mūsdienīga un uz lietotāju orientēta publiskās pārvaldes mācīšanās un attīstības sistēma, kuru lieto līdz 60 000 darbiniekiem valsts budžeta iestādēs. Sistēmas ieviešanas rezultātā tiks standartizēts un digitalizēts profesionālās attīstības pakalpojums un procesi, piemēram, darbinieku mācīšanās ceļakaršu izstrāde, e-mācības, kas pieejamas platformā.

Finansējuma apjoms  un avots:              

1 344 000 euro  (Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums) un PVN  līdz 286 846 euro

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada maijs

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

09.11.2023

Kontaktpersona:

Baiba Medvecka, Baiba.Medvecka@vas.gov.lv , 26488937

 •  

Institūcija:

Bērnu klīniskās universitātes slimnīca (BKUS)

Aktivitātes nosaukums:

BKUS IS pielāgojumi un/vai jaunu IS izstrāde

Īss apraksts:

"Projektā ""Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide"" tiks īstenota BKUS IS funkcionālo pielāgojumu aktivitāte, kuru pamatā tiek risināts problēmu kopums, ka KUS savstarpēji nav pieejami operatīvie ārstniecības un aprūpes, t.sk. klīniskie un izmeklējumu dati par onkoloģijas pacientiem. Onkoloģisko pacientu aprūpes process  tiek nodrošināts RAKUS, savukārt BKUS nodrošina šo procesu pacientu grupai, kuri vēl nav sasnieguši pilngadību. Daļa pacientu pēc pilngadības sasniegšanas turpina savu ārstēšanās procesu RAKUS vai PSKUS. Onkoloģijas pacientu ārstniecības process sastāv no vairākām daļām, kā ietvaros pacientam tiek nodrošināti dažādi diagnostikas un ārstniecības pakalpojumi, kuru pieejamību kopumā valstī plāno NVD, bet nodrošina dažādi pakalpojumu sniedzēji (t.sk. dažādi KUS, arī bērniem līdz 18g.).

Finansējuma apjoms  un avots:              

955 000 euro (Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums)

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada marts

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

07.11.2023

Kontaktpersona:

Inese Viktorija Ilmere, RAKUS, inese.ilmere@aslimnica.lv , tālr. 25923247

 

Institūcija:

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Aktivitātes nosaukums:

KUS onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platforma

Īss apraksts:

Sasniedzamais rezultāts:
1. Izstrādāta un piegādāta produktīvā darbībā optimāli koordinēta onkoloģijas pacientu datu apmaiņas platforma KUS ietvaros.
Pacientu datu apmaiņas platformas pamatā tiks izmantots starptautiski lietots onkoloģijas pacientu datu modelis. Datu modeļa maiņai KUS ir nepieciešamas atbilstošas biznesa IS spējas, kas tiks veidotas atsevišķi katra KUS ietvaros un kopīgā onkoloģijas datu apmaiņas platformā. Datu modeļa izplatīšanu ir plānots veidot, izmantojot DAGR KUS savstarpējai datu apmaiņai un DIGIVES citu datu izmantotāju datu apritei, tādējādi iekļaujoties valsts veidotajā IKT koplietošanas izplatīšanas arhitektūrā.
2. Ieviesta digitalizētu onkoloģijas pacientu ārstniecības un aprūpes datu apmaiņa starp KUS.
Tiks nodrošināts, ka onkoloģijas pacientu ārstniecības un aprūpes datu apmaiņa starp KUS ir pilnībā digitalizēta. Pacientu ieguvums būs digitalizēti onkoloģijas pacientu ārstniecības un aprūpes dati, elektroniski pieejami un savlaicīgāki izmeklējumi, un to rezultātu datu aprite digitālā veidā starp KUS, kā arī to pieejamība pārējām ārstniecības iestādēm un dienestiem, KUS nodrošinot datu padošanu uz valsts veselības sistēmu, ko nodrošinās NVD, kā arī lai nodrošinātu vienotu izplatīšanas datu modeļa standartu un iekļautos NVD noteiktajos datu apmaiņas principos.

Finansējuma apjoms  un avots:              

600 000 euro (Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums)

 

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada marts

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

07.11.2023

Kontaktpersona:

Inese Viktorija Ilmere, RAKUS, inese.ilmere@aslimnica.lv , tālr. 25923247

 •  

Institūcija:

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"  (RAKUS)

Aktivitātes nosaukums:

RAKUS IS pielāgojumi un/vai jaunu IS izstrāde

Īss apraksts:

Projektā "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" tiks īstenota RAKUS ONKO moduļa izstrāde, ar ko tiek risināts problēmu kopums saistībā ar to, ka klīniskajām universitāšu slimnīcām (KUS) nav savstarpēji pieejami operatīvie ārstniecības un aprūpes, t.sk. klīniskie un izmeklējumu dati par onkoloģijas pacientiem. Lai šo problēmu risinātu, RAKUS ir nepieciešama funkcionalitāte, kas nodrošina onkoloģijas biznesa procesa informācijas apriti. Šobrīd RAKUS pacientu norēķinu un attiecīgi pakalpojumu pārvaldību nodrošina daļēji, izmantojot SIA "MEDITEC" risinājuma "Ārstu birojs" u.c. IS pieejamo funkcionalitāti ar dažādu administratīvo atbalsta sistēmu integrācijām. Onkoloģijas pacientu ceļā iesaistīto pakalpojumu pārvaldību esošo IS spējas nenodrošina, tādēļ ir nepieciešams veidot jaunu moduli, kas nodrošinātu onkoloģijas pilna cikla pakalpojumu pārvaldību.

Finansējuma apjoms  un avots:              

955 000 (Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums)

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada marts

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

07.11.2023.

Kontaktpersona:

Inese Viktorija Ilmere, RAKUS, inese.ilmere@aslimnica.lv , tālr. 25923247

 •  

Institūcija:

SIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" (PSKUS)

Aktivitātes nosaukums:

PSKUS IS pielāgojumi un/vai jaunu IS izstrāde

Īss apraksts:

Projektā "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" tiks īstenota PSKUS esošā SKUS DB pielāgojumi un jaunu moduļu izstrāde, ar ko tiek risināts problēmu kopums saistībā ar to, ka klīniskajām universitāšu slimnīcām (KUS)  savstarpēji nav pieejami operatīvie ārstniecības un aprūpes, t.sk. klīniskie un izmeklējumu dati par onkoloģijas pacientiem. Lai šo problēmu risinātu, PSKUS ir nepieciešama SKUS IS funkcionalitāte, kas nodrošina onkoloģijas biznesa procesa informācijas apriti. Šobrīd PSKUS pacienta norēķinu un attiecīgi pakalpojumu pārvaldību nodrošina daļēji, izmantojot SKUS DB un SIA "MEDITEC"  risinājuma "Ārstu birojs" pieejamo funkcionalitāti ar dažādu administratīvo atbalsta sistēmu integrācijām. Onkoloģijas pacientu ceļā iesaistīto pakalpojumu pārvaldību esošo sistēmu spējas nenodrošina, un tādēļ ir nepieciešams veidot pielāgojumus un atsevišķus moduļus, kas nodrošinātu onkoloģijas pilna cikla pakalpojumu pārvaldību.

Finansējuma apjoms  un avots:              

955 000 (Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums)

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada marts

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

07.11.2023.

Kontaktpersona:

Inese Viktorija Ilmere, RAKUS, inese.ilmere@aslimnica.lv , tālr. 25923247

 •  

Institūcija:

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Aktivitātes nosaukums:

Vienotā ugunsdrošības un civilās aizsardzības platforma

Īss apraksts:

Sasniedzamais rezultāts – izstrādāta Vienotā ugunsdrošības un civilās aizsardzības platforma (VUCAP). VUCAP iekļautu ne tikai iespēju pārvaldīt un apkopot ugunsdrošības stāvokļa un pārbaužu un civilās aizsardzības datus digitāli, bet arī pārliecināties, sniedzot paziņojumus attiecīgajām personām, ka par objektu ugunsdrošību atbildīgās personas ir informētas par normatīvajos aktos noteiktajām

ugunsdrošības prasībām un nepieciešamības gadījumā sistemātiski sniegtu informāciju, kas palīdzētu VUGD identificēt ugunsdrošības un civilās aizsardzības indikatīvos riskus pārbaudāmajos objektos.

Finansējuma apjoms  un avots:              

2 012 000 ( Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu un PVN izmaksas)

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 1.ceturksnis

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

10.10.2023.

Kontaktpersona:

Vairis Stramkalis, vairis.stramkalis@iem.gov.lv , 67219435

 •  

Institūcija:

Valsts vides dienests

Aktivitātes nosaukums:

Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas (APUS) transformācija par Atkritumu plūsmu uzskaites sistēmu

Īss apraksts:

Mērķis ir papildināt esošās APUS tvērumu, veidojot tādu risinājumu, kas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem un komersantiem (turpmāk – operatori) sniegs atbalstu atkritumu aprites datu uzskaitē un ziņošanā, kā arī atbalstīs VVD atkritumu aprites kontroles procesu, uzlabojot iestādes darbības efektivitāti, un ļaus optimizēti sniegt informāciju citām valsts un pašvaldību iestādēm. Projekta rezultātā būtiski uzlabosies valsts atkritumu aprites datu kvalitāte un caurskatāmība, kā arī to pieejamība valsts un pašvaldību iestādēm lēmumu pieņemšanai attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas politikas veidošanu un politikas rezultātu novērtēšanai.

Finansējuma apjoms  un avots:              

1 506 057 (Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums)

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 31.maijs

Saskaņots  komisijas[1] sēdē:

22.09.2023

Kontaktpersona:

Ramona Dāvidsone ramona.davidsone@vvd.gov.lv, Tālr. +371 26174010

 •  

Institūcija:

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Aktivitātes nosaukums:

Valsts platforma business.gov.lv

Īss apraksts:

Projekta rezultātā platforma business.gov.lv būs pieejama Latvijas un ES valstu rezidentu apkalpošanai, sniedzot iespēju meklēt informāciju par uzņēmējdarbību, pieteikt un saņemt valsts pārvaldes e-pakalpojumus vienuviet (LIAA un sadarbības partneru pakalpojumu un informācijas kontekstā). Platforma koplietos centralizētās IKT komponentes, piemēram, lietotāju un uzņēmumu vienotu autentifikāciju un pilnvaru moduli, pakalpojumu katalogu, citus VISS risinājumus un servisus, ja tie būs gatavi izmantošanai.

Finansējuma apjoms  un avots:              

1 344 000 euro (Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums)

Plānotais īstenošanas termiņš:

2025.gads

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

21.09.2023.

Kontaktpersona:

Anita Ružicka, anita.ruzicka@liaa.gov.lv , +371 29160507

 •  

Institūcija:

Zemkopības ministrija

Aktivitātes nosaukums:

Nozares datu analīzes sistēma

Īss apraksts:

ES un Latvija realizē kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), kas paredz līdz šim nereģistrētas informācijas apstrādi lauksaimniecības procesos. Viedā, ilgtspējīgā lauksaimniecībā ir jānodrošina uzskaite un kontrole pilnā ciklā līdz gala produktam. Atbilstoši tiks veikti papildinājumi ZM pilnveidota nozares datu analīzes sistēma. Nozares datu analīzes sistēmā tiks papildinātas nozares datu analīzes iespējas, lai ZM un nozares iestādes plānotu, kontrolētu un prognozētu lauksaimniecības attīstības politiku.

Finansējuma apjoms  un avots:              

141 328 euro (Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums un PVN izmaksas)

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 31.marts

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

12.09.2023

Kontaktpersona:

Toms Leikums, toms.leikums@zm.gov.lv , 67027065

 •  

Institūcija:

Lauku atbalsta dienests

Aktivitātes nosaukums:

Zemkopības nozares koplietošanas ĢIS risinājums

Īss apraksts:

ES un Latvija realizē kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), kas paredz līdz šim nereģistrētas informācijas apstrādi lauksaimniecības procesos. Viedā, ilgtspējīgā lauksaimniecībā ir jānodrošina uzskaite un kontrole pilnā ciklā līdz gala produktam. Atbilstoši tiks veikti papildinājumi LAD IS:

1. Iespēja ģeotelpiskās informācijas saņemšanai no LAD IS uz VAAD IS un VAAD veikto pārbaužu par lauka atbilstību atbalsta pasākuma nosacījumiem automātiska nodošana no VAAD IS uz LAD IS, lai nodrošinātu iestāžu savstarpēju pārbaužu veikšanu lauksaimniecības atbalsta nosacījumu izpildei KLP Ekoshēmu un Agrovides pasākumu ietvarā.

2. Iespēja ZM nozares iestādēm izmantot vienotu vidi ģeotelpiskās informācijas uzturēšanai, kuru izmanto vairākas iestādes, t.sk. satelītattēlu analīzes un pieejamības iespējas.

Finansējuma apjoms  un avots:              

1 210 000 EUR (Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums un PVN izmaksas)

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 31.marts

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

12.09.2023.

Kontaktpersona:

Toms Leikums, toms.leikums@zm.gov.lv , 67027065

 •  

Institūcija:

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD)

Aktivitātes nosaukums:

Valsts augu aizsardzības dienesta informācijas sistēma

Īss apraksts:

ES un Latvija realizē kopējo lauksaimniecības politiku, kas paredz līdz šim nereģistrētas informācijas apstrādi lauksaimniecības procesos. Viedā, ilgtspējīgā lauksaimniecībā ir jānodrošina uzskaite un kontrole pilnā ciklā līdz gala produktam. Atbilstoši tiks veikti nepieciešamie papildinājumi VAAD IS.

Finansējuma apjoms  un avots:              

991 558 euro (Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības finansējums)

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 31.marts

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

12.09.2023.

Kontaktpersona

Toms Leikums, toms.leikums@zm.gov.lv, 67027065

 •  

Institūcija:

Pārtikas un veterinārais dienests

Aktivitātes nosaukums:

Veterināro zāļu reģistra informācijas sistēma

Īss apraksts:

Attīstības aktivitātes mērķis ir nodrošināt veterināro zāļu aprites procesa digitālu norisi un kontroli, sākot no veterināro zāļu reģistrēšanas, veterinārās elektroniskās receptes, veterināro darbību uzskaiti, lietoto zāļu, t.sk., vakcīnu uzskaiti katram dzīvniekam vai to grupām. Projekta ietvaros tiek realizēta jaunas informācijas sistēmas - Veterinārās e-veselības informācijas sistēmas (EVETIS) izveide, lai dotu iespēju veterinārārstiem reģistrēt veiktās darbības dzīvnieka ambulatorajā kartē, skatīt veterināro zāļu pieejamību lieltirgotavās, izrakstīt e-receptes, veterinārārstu sertifikātu aprites (piešķiršana, pagarināšana, apturēšana un anulēšana) procesa nodrošinājums.

Finansējuma apjoms  un avots:              

Indikatīvais finansējums 405 108 euro (Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums)

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 31.marts

Saskaņots  komisijas[1] sēdē:

07.09.2023.

Kontaktpersona

Toms Leikums, toms.leikums@zm.gov.lv , 67027065

 •  

Institūcija:

Pārtikas un veterinārais dienests

Aktivitātes nosaukums:

Veterinārās e-veselības informācijas sistēma

Īss apraksts:

Nodrošināt veterināro zāļu aprites procesa digitālu norisi un kontroli, sākot no veterināro zāļu reģistrēšanas, veterinārās elektroniskās receptes, veterināro darbību uzskaiti, lietoto zāļu, t.sk., vakcīnu uzskaiti katram dzīvniekam vai to grupām. Projekta ietvaros tiek veikta VZRIS pilnveide, lai varētu nodrošināt EVETIS darbībai nepieciešanos datus un datu apmaiņu, labas ražošanas un izplatīšanas prakses nodrošināšanu, datu nodošanu EZA.

Finansējuma apjoms  un avots:              

968 000 euro (Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums)

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 31.marts

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

07.09.2023.

Kontaktpersona:

Toms Leikums, toms.leikums@zm.gov.lv , 67027065

 •  

Institūcija:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Aktivitātes nosaukums:

E-adrešu informācijas sistēmas attīstība

Īss apraksts:

Oficiālās elektroniskās adreses (turpmāk - e-adrese) kā valsts pārvaldē vienots risinājums ir ieviests, lai elektroniskā vidē nodrošinātu, drošu un ērtu oficiālo saziņu starp valsts iestādēm t.sk. pašvaldībām un privātpersonām, to nodrošinot vienotas sistēmas ietvaros. E – adreses pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra  un tās sistēmas pieejamība tiek nodrošināta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv un citā veidā, izmantojot programmsaskarni.  Latvijā e – adrese ir ieviesta kopš 2016. gada 2. novembra. Lai īstenotu ieviestās e- adreses pilnveidošanu un nodrošinātu saistīto normatīvo aktu atbilstību, nepieciešams īstenot e – adreses otrās kārtas tehniskā risinājuma īstenošanu. Lai to īstenotu, plānots ieviest privātpersonām un  publiskās pārvaldes institūcijām e-adreses attīstības un modernizācijas risinājumus, kas balstās uz klienta darba vietas funkcionalitāti, www.latvija.lv klientu darba vietas risinājumu, privātpersonām (komersantiem), kas nodrošinātu piekļuvi oficiālās elektroniskās saziņas pakalpojumam privātpersonām, paredzētu API saskarni, saistītajām koplietošanas komponentēm, saskarnēm, e-pakalpojumiem,  integrācijas paplašināšanu un  lietotāju pārvaldību. E – adreses modernizēšana uz atvērtajām tehnoloģijām, ietekmēs visus e – adreses sistēmu kopumā, izveidojot to par modernāko savstarpējās saziņas sistēmu valstī. 

Finansējuma apjoms  un avots:              

Projekts “Vienotā saziņas platforma, dokumentu krātuve un dokumentu pārvaldības platformu integrācija” tiks finansēts no Eiropas Atveseļošanas fonda līdzekļiem un tā indikatīvais finansējuma apjoms ir 2 696 000,00 EUR, papildus šim finansējumam no valsts budžeta līdzekļiem paredzēts pieprasīt 566 160,00 EUR pievienotās vērtības nodokļa segšanai, kas netiek iekļauts projekta attiecināmo izmaksu apjomā. Kopā finansējuma apjoms indikatīvi sastāda 3 262 160,00  EUR

Plānotais īstenošanas termiņš:

31.05.2026.

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

17.08.2023.

Kontaktpersona:

Krists, Ābelnieks, krists.abelnieks@vraa.gov.lv, 66164654

 

Institūcija:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Aktivitātes nosaukums:

DAGR informācijas sistēmas attīstība

Īss apraksts:

Galvenās aktivitātes ietvaros īstenojamās darbības: Datu devēju pieslēgšana pie DAGR un  DAGR datu izgūšana VRAA risinājumos , kā arī DAGR pilnveide atbilstoši lietotāju vajadzībām.

Finansējuma apjoms  un avots:              

DAGR attīstības projekts  tiks finansēts no Eiropas Atveseļošanas fonda līdzekļiem (investīcija 2.1.3.1.i) un tā indikatīvais finansējuma apjoms ir 4 500 000 EUR bez PVN, papildus šim finansējumam no valsts budžeta līdzekļiem paredzēts pieprasīt 850 500 EUR pievienotās vērtības nodokļa segšanai. Risinājuma izstrādes, pilnveides izmaksas ir 4 050 000 EUR bez PVN, (PVN 850 500 EUR), kopā ar PVN izstrādes izmaksas sastāda 4 900 500 EUR 

Plānotais īstenošanas termiņš:

31.05.2026.

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

03.08.2023.

Kontaktpersona:

Andris Putniņš, andris.putnins@vraa.gov.lv 29400958 

 •  

Institūcija:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Aktivitātes nosaukums:

Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv) 

Īss apraksts:

Projekta ietvaros īstenojamās galvenās darbības: 

 1. Mākslīgā intelekta risinājuma izstrāde un integrēšana Latvija.lv profilētas informācijas un proaktīvu pakalpojumu piedāvāšanai, meklētāja inteliģences pilnveidošanai, profilēta lietotāja moduļa izveidei  un Valsts vienotā reģistra pilnveide un lietotāju pārvaldības pilnveide; 
 1. Personas datu pārlūkošanas pakalpojuma pilnveide ar lietotāja datu no valsts reģistriem pieejamības palielināšanu un integrēšanu ar mākslīgā intelekta risinājuma funkcionalitāti; 
 1. E-pakalpojumu izstrādes un publicēšanas pašapkalpošanās koplietošanas vides (platformas) izveide un integrācija pakalpojumu izpildes platformā; 
 1. Pakalpojumu izpildes vides platformas integrācija ar Vienotās digitālās vārtejas regulas piemērošanai nepieciešamo Vienreizes principa tehnisko sistēmu. 

Finansējuma apjoms  un avots:              

Digitālo pakalpojumu koplietošanas platformas risinājumu izstrādes un  pilnveides izmaksas indikatīvi Projekta ietvarā ir 6 436 200 EUR bez PVN, (PVN 1 351 602 EUR), kopā izstrādes izmaksas indikatīvi sastāda 7 787 802 EUR (Atveseļošanas un noturības mehānisma 2.1.2.1. projekta finansējums +PVN).

Plānotais īstenošanas termiņš:

31.05.2026. 

Saskaņots  komisijas[1] sēdē:

27.07.2023.

Kontaktpersona

Laura Ceple, laura.ceple@vraa.gov.lv, 67509519 

 •  

Institūcija:

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC)

Aktivitātes nosaukums:

Vienotā dokumentu pārvaldība (KM resors)

Īss apraksts:

Kultūras ministrijas resorā ir 28 padotības iestādes, tai skaitā tiešās pārvaldes iestādes, bibliotēkas, muzeji un izglītības iestādes. Kopumā resorā nodarbināti vairāk kā 4000 darbinieku. Dokumentu vadībai resorā tiek izmantoti daļēji centralizēti un decentralizēti risinājumi - tikai 7 iestādēs tiek izmantotas 5 dažādas sistēmas. Pārējās iestādēs nav dokumentu vadības risinājumi - tas rada neefektīvu dokumentu aprites procesu, nedrošu elektronisko dokumentu glabāšanu, lēnāku savstarpējo iestāžu sadarbību. 

Finansējuma apjoms  un avots:              

Attīstības aktivitāte tiks finansēta no projekta “Vienotā saziņas platforma, dokumentu krātuve un dokumentu pārvaldības platformu integrācija” budžeta un attiecīgi no Eiropas Atveseļošanas fonda līdzekļiem. Attīstības aktivitātes indikatīvais finansējuma apjoms ir 1 000 000 EUR, papildus šim finansējumam no valsts budžeta līdzekļiem paredzēts pieprasīt 210 000 EUR pievienotās vērtības nodokļa segšanai, kas netiek iekļauts projekta attiecināmo izmaksu apjomā., kopā finansējuma apjoms indikatīvi sastāda 1 210 000 EUR. 

Plānotais īstenošanas termiņš:

31.12.2024

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

27.07.2023.

Kontaktpersona:

Jānis Ziediņš, direktora vietnieks IKT jautājumos, Kultūras informācijas sistēmu centrs, janis.ziedins@kis.gov.lv, 67843084

 •  

Institūcija:

Latvijas Nacionālā bibliotēka 

Aktivitātes nosaukums:

Digitālā kultūras mantojuma platforma

Īss apraksts:

ANM 2.1.1.1.i. investīcijas projekta "Mediju satura integrācija Latvijas digitālā kultūras mantojuma platformā"  plānošanas gaitā identificēta nepieciešamība attīstīt digitālos pakalpojumus, t.sk. mediju nozarei:  

 1. Vietējiem un reģionālajiem medijiem, īpaši mazajiem medijiem un neatkarīgiem producentiem ir nepietiekami resursi to satura digitalizēšanai, digitālo arhīvu saglabāšanai un satura izplatīšanai, kā arī trūkst vide savu digitālo resursu pārvaldīšanai. 
 1. Latvijas sabiedriskie mediji izmanto runas atpazīšanas un valodas sintēzes risinājumus jauna satura sagatavošanai, taču satura efektīvai veidošanai nepieciešams mediju specializēts valodas korpuss. 
 1. Lai paplašinātu sabiedrības piekļuvi kultūras mantojuma audio un video saturam, t.sk. vērtīgam mediju un tā izmantošanas iespējas, Latvijas digitālā kultūras mantojuma platforma (turpmāk – Platforma) ir atbilstoši jāattīsta, nodrošinot lietotājiem (gan sabiedrībai, gan satura veidotājiem) uzlabotus satura meklēšanas, satura apstrādes, izmantošanas un jauna satura veidošanas atbalsta pakalpojumus. 

Finansējuma apjoms  un avots:              

1 006 240 (Eiropas Atveseļošanas fonda līdzekļi un PVN izmaksas)

Plānotais īstenošanas termiņš:

31.12.2025.

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

20.07.2023.

Kontaktpersona:

Karīna Bandere, karina.bandere@lnb.lv, tālr. 67716006 

 •  

Institūcija:

Nacionālais veselības dienests

Aktivitātes nosaukums:

Nozares statistikas informācijas sistēmas (NSIS) pilnveide

Īss apraksts:

Lai uzlabotu NVD informācijas sistēmās uzkrāto datu apkopošanas un analīzes iespējas, paredzēts datus migrēt no VIS uz datu noliktavu NSIS,

kur tiks nodrošinātas to plašākas analīzes iespējas, kā arī Izstrādāt operatīvo datu izgūšanas, transformācijas un ievietošanas (ETL) procedūras datu uzgūšanai no dažādiem NVD rīcībā esošiem informācijas avotiem (datu bāzēm).

Finansējuma apjoms  un avots:              

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, t.sk.

pašvaldību digitālā transformācija” investīcijas 2.1.3.1.i projekts “Ārstniecības procesa datu pārvaldības pilnveidošana” finansējums (Provizoriski NSIS pilnveidei plānotā daļa ir 1 410 800.00 EUR).

Plānotais īstenošanas termiņš:

31.03.2026.

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

08.06.2023.

Kontaktpersona:

Lilita Rasiņa, lilita.rasina@vmnvd.gov.lv

 •  

Institūcija:

Nacionālais veselības dienests

Aktivitātes nosaukums:

Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas (Vadības informācijas sistēma (VIS)) pilnveide

Īss apraksts:

Lai uzlabotu uzkrāto datu apkopošanas un analīzes iespējas, paredzēts:

1. VIS atslogot operatīvo aprēķinu veikšanai (vēsturisko datu migrācija uz datu noliktavu (NSIS), automatizētu migrācijas procesu izveide)

2. Uzlabot datu apmaiņu, modernizējot datu pievienošanas un izguves veidu.

Kā arī izveidot automatizētus pārskatus un pilnveidot norēķinu procesu.

Finansējuma apjoms  un avots:              

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts

pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitālā transformācija” investīcijas 2.1.3.1.i projekts “Ārstniecības procesa datu pārvaldības pilnveidošana” finansējums

(provizoriski VIS pilnveidei plānotā daļa ir 728 600.00 EUR.)

Plānotais īstenošanas termiņš:

31.03.2026.

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

08.06.2023.

Kontaktpersona:

Lilita Rasiņa, lilita.rasina@vmnvd.gov.lv

 •  

Institūcija:

Nacionālais veselības dienests

Aktivitātes nosaukums:

Vienotās veselības nozares elektroniskā informācijas sistēmas (VVIS) pilnveide

Īss apraksts:

Lai uzlabotu informācijas apmaiņu ar ārstniecības iestādēm, projektā paredzēts veidot IS integrācijas un darba vides pilnveidi ārstniecības iestāžu efektīvākai

informācijas apmaiņai. Paredzēts veidot saskarni ārstniecības iestādēm datu iesniegšanai, t.sk. automātisku nosacījumu pārbaudi operatīvai atgriezeniskajai

saitei par iesniegto dokumentu atbilstību apmaksas nosacījumiem. Paredzēta automatizētu datu apmaiņas procedūru izstrāde.

Finansējuma apjoms  un avots:              

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitālā transformācija” investīcijas 2.1.3.1.i projekts “Ārstniecības procesa datu pārvaldības pilnveidošana” (Provizoriski VVIS pilnveidei plānotā daļa ir 728 600.00 EUR).

Plānotais īstenošanas termiņš:

31.03.2026.

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

08.06.2023.

Kontaktpersona:

Daiga Jankova, daiga.jankova@vmnvd.gov.lv

 •  

Institūcija:

Kultūras informācijas sistēmu centrs  

Aktivitātes nosaukums:

Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) attīstības aktivitāte

Īss apraksts:

NMKK ir lielākā muzeju platforma Latvijā, taču tās publiskās vides atjaunošana pēdējo reizi veikta pirms 10 gadiem, līdz ar to daudzi risinājumi palikuši mūsdienu digitālās vides lietotājam neērti un ir nepieciešama tās atjaunošana un pielāgošana mūsdienu lietotāju vajadzībām un aktuālajām digitālās vides tendencēm. Papildus nepieciešama arī vairāku muzeju darba vides funkcionalitāšu atjaunošana, lai darbs ar NMKK IS ikdienā tiktu atvieglināts vairāk kā 700 lietotājiem – 130 Latvijas akreditēto muzeju darbiniekiem, tādējādi veicinot publiski apskatāmā Nacionālā muzeju krājuma pieaugumu. ERAF projektu ietvaros "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)" un "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2.kārta)" sistēmā integrēta APLIS funkcionalitāte autortiesību statusa un piekļuves tiesību noteikšanai.

Finansējuma apjoms  un avots:              

Attīstības aktivitāte tiks finansēta no projekta “IKT vienota pārvaldība un digitālie risinājumi kultūras nozares institūcijām” budžeta un attiecīgi no Eiropas Atveseļošanas fonda līdzekļiem. Attīstības aktivitātes indikatīvais finansējuma apjoms ir 222 300 EUR bez PVN.

Plānotais īstenošanas termiņš:

31.12.2024

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

13.06.2023

Kontaktpersona:

Jānis Ziediņš, direktora vietnieks IKT jautājumos, Kultūras informācijas sistēmu centrs, janis.ziedins@kis.gov.lv, 67843084

 •  

Institūcija:

Nacionalā kultūras mantojuma pārvalde

Aktivitātes nosaukums:

Informācijas sistēmas “Mantojums” (Mantojums) attīstības aktivitāte

Īss apraksts:

Pilnveidoti tiešsaistes pakalpojumi. Izveidots kultūras mantojuma datu dokumentēšanas, pārvaldības un izplatīšanas risinājums, nodrošināta integrācija ar Būvniecības informācijas sistēmu.

Finansējuma apjoms  un avots:              

Attīstības aktivitāte tiks finansēta no projekta “IKT vienota pārvaldība un digitālie risinājumi kultūras nozares institūcijām” budžeta un attiecīgi no Eiropas Atveseļošanas fonda līdzekļiem. Attīstības aktivitātes indikatīvais finansējuma apjoms ir 172 150 EUR bez PVN.

Plānotais īstenošanas termiņš:

31.12.2025

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

13.06.2023

Kontaktpersona

Jānis Ziediņš, direktora vietnieks IKT jautājumos, Kultūras informācijas sistēmu centrs, janis.ziedins@kis.gov.lv, 67843084

 •  

Institūcija:

Kultūras informācijas sistēmu centrs  

Aktivitātes nosaukums:

Vienotā bibliotēku kopkataloga (VBK) attīstības aktivitāte

Īss apraksts:

Šobrīd bibliotēku nozarē ir sadrumstalota datu pārvaldība (dažādi kopkatalogi, vairāki lasītāju reģistri), ko papildu ietekmē Administratīvi teritoriālā reformas (ATR) sekas. Lai uzlabotu datu pārvaldību, nozare vienojās veidot vienotu kopkatalogu, apvienojot esošos bibliogrāfiskos datus (valsts nozīmes un publisko bibliotēku katalogi), tai skaitā eksemplāru ziņas, administratīvi vienojoties par datu pārvaldības principiem. Pēc kopkataloga izveides tiks atrisināta eksemplāru piederība pēc ATR. Papildu tiks izveidots vienotais lasītāju reģistrs, veikta sistēmu sasaiste ar DOM un ATS.

Risinājums tiks veidots kā lietojumprogrammu saskarņu (API) servisu bāzēts atvērts datu katalogs, kas neierobežos pieslēguma izveidi datu apmaiņai no jebkuras bibliotēku sistēmas. Tiks izveidota datu versionēšana, datu pārvaldības drošība.

Uz LNB vienotā konta bāzes tiks veidots vienotais lasītāju reģistrs, saslēgts ar Latvija.lv Vienotās pieteikšanās moduli, tādā veidā uzlabojot lietotāju pieredzi un nodrošinot lielāku drošību.

Finansējuma apjoms  un avots:              

Attīstības aktivitāte tiks finansēta no projekta “IKT vienota pārvaldība un digitālie risinājumi kultūras nozares institūcijām” budžeta un attiecīgi no Eiropas Atveseļošanas fonda līdzekļiem. Attīstības aktivitātes indikatīvais finansējuma apjoms ir 429 300 EUR bez PVN.

Plānotais īstenošanas termiņš:

31.12.2025

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

13.06.2023

Kontaktpersona:

Jānis Ziediņš, direktora vietnieks IKT jautājumos, Kultūras informācijas sistēmu centrs, janis.ziedins@kis.gov.lv, 67843084

 •  

Institūcija:

Latvijas Nacionālais arhīvs

Aktivitātes nosaukums:

Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas (VVAIS)

Īss apraksts:

LNA e-pakalpojumu portāls (eresursi.arhivi.gov.lv) veidots pirms 10 gadiem, tomēr Covid-19 pandēmijas laikā lielais lietotāju pieprasījumu skaits liecina, ka elektroniskie pakalpojumi ir nepieciešami, un lietotāji cenšas tos izmantot. Lai nodrošinātu mūsdienīgu un ērtu e-pakalpojumu izpildi, nepieciešams izveidot jaunu vietni, ņemot vērā labāko praksi un lietotāju vajadzības, tai skaitā piekļūstamības prasības un ērta piekļuve no mobilajām iekārtām. Vietnē tiks piedāvāts LNA resursu meklētājs, saistīts ar e-pakalpojumiem, kā arī pakalpojumi nodrošināti dažādās valodās. Aktivitātes attīstības ietvaros nav plānotas būtiskas izmaiņas Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmās pamatdaļā jeb pārvaldības sistēmā.

Finansējuma apjoms  un avots:              

Attīstības aktivitāte tiks finansēta no projekta “IKT vienota pārvaldība un digitālie risinājumi kultūras nozares institūcijām” budžeta un attiecīgi no Eiropas Atveseļošanas fonda līdzekļiem. Attīstības aktivitātes indikatīvais finansējuma apjoms ir 202150 EUR bez PVN.

Plānotais īstenošanas termiņš:

30.09.2024.

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

13.06.2023.

Kontaktpersona

Jānis Ziediņš, direktora vietnieks IKT jautājumos, Kultūras informācijas sistēmu centrs, janis.ziedins@kis.gov.lv, 67843084

 •  

Institūcija:

Slimību profilakses un kontroles centrs

Aktivitātes nosaukums:

Vienotais digitālais epidemioloģiskais drošības rīks

Īss apraksts:

Mūsdienu prasībām atbilstošā digitālā integrētā epidemioloģiskās drošības informācijas sistēma ir daudzfunkcionālā sistēma, kas ļauj ne tikai efektīvi un operatīvi saņemt, uzkrāt un apstrādāt  epidemioloģiskās uzraudzības datus, bet ļauj agrīni atklāt un izmeklēt vietējos un pārrobežu sabiedrības veselības apdraudējumus, laikus veikt epidemioloģiskās kontroles pasākumus, efektīvi analizēt epidemioloģiskās uzraudzības datus, vērtēt riskus, sniegt informāciju pierādījumos balstīto lēmumu pieņemšanai sabiedrības veselības apdraudējuma un ārkārtas situācijās, izvērtēt un salīdzināt dažādu pasākumu efektivitāti, nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības rīkiem un īstenot uzraudzības pasākumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2022/2371 par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem prasībām. 

Operatīva un efektīva pierādījumos balstīto datu iegūšana un analīze ir ārkārtīgi svarīga pareizu un samērīgu lēmumu pieņemšanā, uzliesmojumu un epidēmiju apturēšanā un to seku mazināšanā. Tādējādi digitālās integrētās epidemioloģiskās drošības informācijas sistēmas attīstība ir izšķiroši svarīga, lai mazinātu infekcijas slimību negatīvu ietekmi uz tautsaimniecību, stiprinātu nacionālo drošību un veicinātu ekonomikas izaugsmi. 

Finansējuma apjoms  un avots:              

ES Solidaritātes fonda finansējums 437 000 EUR

Plānotais īstenošanas termiņš:

24.06.2023.

Saskaņots  komisijas[1] sēdē:

08.06.2023.

Kontaktpersona:

Edgars Bērziņš, edgars.berzins@spkc.gov.lv, 67895817 

 •  

Institūcija:

Valsts ieņēmumu dienests 

Aktivitātes nosaukums:

Eiropas Savienības nodokļu datu apmaiņas informācijas sistēmas (turpmāk kopā – ESNDA IS) modernizācija

Īss apraksts:

Projekta ievaros tiks modernizēts ESDSS (ES datu sagatavošanas sistēma), kā arī pārnesti un modernizēti šādi NIS  moduļi:

• PVN atmaksas iesniegumu un lēmumu apstrādes un datu apmaiņas ar citām  ES dalībvalstīm modulis (turpmāk – PVNA);

• Akcīzes preču apritē iesaistīto personu reģistrācijas datu apmaiņas modulis  (turpmāk – SEED),

ESDSS un PVNA turpmāk, kopā veidojot daļu no ESNDA IS. SEED (NIS apakšmodulis) tiks pārnests, modernizēts un integrēts EMCS.

Finansējuma apjoms  un avots:              

Kopējais investīcijas projekta īstenošanas izdevumu apmērs plānots 2 032 800 EUR, no tiem Atveseļošanas fonda plāna finansējums 1 680 000 EUR, bet valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izmaksu segšanai 352 800 EUR

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 1.ceturksnis

Saskaņots komisijas[1] sēdē:

09.05.2023.

Kontaktpersona:

Aigars Krūmiņš, Aigars.Krumins@vid.gov.lv , T.67120523

 •  

Institūcija:

Valsts kanceleja

Aktivitātes nosaukums:

Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma (Atveseļošanās fonda projekts "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana").

Īss apraksts:

Iestādēm jau šobrīd ir vairākas tīmekļvietnes (1-8 vietnes iestādei), ko tās ir izveidojušas, kā arī neregulāri ir vajadzība pēc jaunām tematiskajām vietnēm. Esošās vietnes ir jāuztur – vietņu uzturēšana prasa gan resursus, gan kompetentu personālu katrā iestādē. Kā arī visām iestāžu tīmekļvietnēm ir jāizpilda Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (turpmāk – ES Direktīva 2016/2102) prasības (ES Direktīvas 2016/2102 prasības pārņemtas ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”).

 

Tīmekļvietņu administrēšana un pārvaldība vairumā gadījumu tiek organizēta decentralizēti – katrā iestādē atsevišķi. Katra iestāde iepērk vietņu izstrādi, nodrošina vietņu uzturēšanu, izmitināšanu, drošības pārvaldību, kā arī atjauninājumus veic katri vietnei atsevišķi. Vairākkārtīgs resursu izlietojums līdzīga procesa īstenošanai un decentralizēta, sadrumstalota IKT pārvaldība sadārdzina to uzturēšanu, kā arī ir grūtības valsts pārvaldē piesaistīt nepieciešamos IKT joms speciālistus, kas var nodrošināt augsta līmeņa tīmekļvietņu pārvaldību (regulāri sekot līdzi nepieciešamajiem atjauninājumiem, drošības sertifikātiem, pārvaldīt incidentus).

Finansējuma apjoms  un avots:              

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziens "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" projekts "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" finansējums  1 680 000 euro (neieskaitot PVN).

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 1.ceturksnis

Izskatīts komisijas[1] sēdē:

19.04.2023.

Komisijas lēmums:

Saskaņots

Kontaktpersona:

Vita Vodinska, vita.vodinska@mk.gov.lv, 67082898

 •  

Institūcija:

Juridiskās palīdzības administrācija (JPA)

Aktivitātes nosaukums:

Valsts kompensācijas reģistra (VKR) pilnveide

Īss apraksts:

VKR nav integrēts ar E-lietas platformu, kā rezultātā informācijas apmaiņa un izgūšana no E-lietas platformā esošajām informācijas sistēmām notiek daļēji manuāli, kā rezultātā tiek patērēts liels administratīvais darbs aktuālās informācijas saņemšanai, kas nepieciešama vienai no JPA pamatfunkcijas (lēmuma par valsts kompensācijas izmaksu) izpildei.   Kriminālprocesa virzītājam šobrīd nav iespējams saņemt strukturētu datu veidā informāciju par cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju, lai veiktu tās piedziņu ar nolēmumu kriminālprocesā. Šī informācija tiek nodota manuāli, kā rezultātā tiek kavēta gan kriminālprocesa virzība, kā arī noslogoti gan JPA, gan procesa virzītāji administratīvie resursi informācijas apmaiņai.

Aktivitātes ietvaros paredzēts pilnveidot VKR, nodrošinot nepieciešamos funkcionālos uzlabojumus informācijas sistēmā, kā arī lai nodrošinātu saskarņu izveidi datu apmaiņai ar E-lietas platformu.

Finansējuma apjoms  un avots:              

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1.2.1. investīcijas projekta “E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2.posms”  finansējums 120 000  euro bez PVN

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 1.ceturksnis

Izskatīts komisijas[1] sēdē:

13.04.2023.

Komisijas lēmums:

Saskaņots

Kontaktpersona:

Jeļena Bārbale Jelena.Barbale@jpa.gov.lv      

 

 •  

Institūcija:

Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – IeVP)

Aktivitātes nosaukums:

Ieslodzīto informācijas sistēmas (IIS2) pilnveide

Īss apraksts:

IeVP šobrīd izmanto divas informācijas sistēmas – Ieslodzīto informācijas sistēmu 1 (turpmāk - IIS1) un Ieslodzīto informācijas sistēmu 2 (turpmāk - IIS2). Ieviešot E-lietas 2. kārtu plānots migrēt datus no IIS1 sistēmas, lai   varētu pārtraukt IIS1 izmantošanu.

IIS2 attīstības ietvaros nepieciešams nodrošināt savienojuma ar E-lietas platformu pilnveidi (dokumentu veidu, ar kuriem apmainās izmantojot E-lietas platformu, paplašināšana, koplietošanas kalendāru datu apmaiņas pilnveidošana), kā arī turpināt pilnveidot IeVP biznesa procesu un pakalpojumu digitalizāciju. 

Papildus iepriekš minētajam, soda izpildes digitālo transformāciju kavē ieslodzīto personu saziņas veids (papīra iesniegumi un vēstules) ar ieslodzījuma vietas administrāciju, IeVP un citām valsts pārvaldes iestādēm, tai skaitā pašvaldībām. Turklāt E-lietas portāls šobrīd nav pieejams ieslodzītajiem.

Ieviešot iespēju ieslodzītajiem sagatavot un nosūtīt iesniegumus un vēstules valsts un pašvaldību iestādēm elektroniskajā veidā, kā arī saņemt un iepazīties ar to sniegtajām atbildēm digitālajā vidē, tiks efektīvāk izmantoti IeVP resursi.

Finansējuma apjoms  un avots:              

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1.2.1. investīcijas projekta “E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2.posms” finansējums 570 000  euro bez PVN

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 1.ceturksnis

Izskatīts komisijas[1] sēdē:

13.04.2023.

Komisijas lēmums:

Saskaņots

Kontaktpersona:

Dmitrijs Kaļins dmitrijs.kalins@ievp.gov.lv

 •  

Institūcija:

Juridiskās palīdzības administrācija (JPA) 

Aktivitātes nosaukums:

Valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības reģistra (VNJPR) pilnveide

Īss apraksts:

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistrs  (VNJPR) nav integrēts ar E-lietas platformu, kā rezultātā informācijas apmaiņa un izgūšana no E-lietas platformā esošajām informācijas sistēmām notiek daļēji manuāli, kā rezultātā tiek patērēts liels administratīvais darbs aktuālās informācijas saņemšanai, kas nepieciešama JPA pamatfunkciju izpildei, un informācijas sniegšanai kriminālprocesa virzītājiem un tiesai, kas nepieciešama, pildot šīm institūcijām procesuālajos normatīvajos noteiktos pienākumus.  Noteikts informācijas apjoms tiešsaistē tiek sniegts par juridisko palīdzību un izmaksātajiem līdzekļiem civilprocesā, taču ir nepieciešams paplašināt sniedzamās un iegūstamās informācijas apjomu. 

Kriminālprocesa virzītājam šobrīd nav iespējams saņemt strukturētu datu veidā informāciju par norīkoto juridiskās palīdzības sniedzēju (visā kriminālprocesā) un juridiskai palīdzībai izmaksātiem līdzekļiem (piedziņai ar nolēmumu kriminālprocesā). Šī informācija tiek nodota manuāli, kā rezultātā tiek kavēta gan kriminālprocesa virzība, kā arī tiek noslogoti gan JPA, gan procesa virzītāju administratīvie resursi informācijas apmaiņai.

Šobrīd juridiskās palīdzības sniedzēju norīkošanas kārtība kriminālprocesos nav efektīva un pārskatāma, nenodrošina proporcionālu krimināllietu sadali starp advokātiem un ierobežo iespēju advokātus pieaicināt atbilstoši to pieejamībai. Norīkošana nav digitāli  pārvaldīta, sinhronizējot ar noslodzes kalendāru, kā arī nesniedz strukturēto informāciju kriminālprocesa virzītājiem par norīkoto juridiskās palīdzības sniedzēju visās procesa stadijās.   Vienlaikus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības kriminālprocesā atlīdzības pieprasīšanas sistēma ir daļēji digitalizēta, kā rezultātā veidojas kļūdas paziņojumu un norēķinu apstrādē (arī procesuālo izdevumu piedziņā kriminālprocesos), un ir nepieciešamas liels administratīvais resurss kļūdaini iesniegtu paziņojumu apstrādei.

Aktivitātes ietvaros paredzēts pilnveidot VNJPR, nodrošinot nepieciešamos funkcionālos uzlabojumus informācijas sistēmā, kā arī nodrošinot saskarņu izveidi ar E-lietas platformu.

Finansējuma apjoms  un avots:              

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1.2.1. investīcijas projekta “E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2.posms” finansējums 180 000 euro bez PVN

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 1.ceturksnis

Izskatīts komisijas[1] sēdē:

13.04.2023.

Komisijas lēmums:

Saskaņots

Kontaktpersona:

Jeļena Bārbale Jelena.Barbale@jpa.gov.lv    

 •  

Institūcija:

Valsts probācijas dienests (VPD)

Aktivitātes nosaukums:

Probācijas klientu uzskaites sistēmas (PLUS) pilnveide

Īss apraksts:

Plānotā pilnveide iekļauj šādas galvenās aktivitātes un risinājumus:

 • datu apmaiņas ar E-lietas platformu un PLUS uzlabojumi – pilnveidoti esošie un ieviesti jauni biznesa atbalsta procesi;
 • jaunu integrāciju ar ārējām IS izstrāde un pilnveide;
 • AVR integrēšana PLUS VPD biznesu procesu digitalizācijai; 
 • lietotne probācijas klientiem operatīvai un efektīvākai informācijas apritei;
 • klātienes kontroles modulis caurspīdīgai klientu apsekošanas nodrošināšanai;
 • PLUS ātrdarbības uzlabošana, nodrošinot datņu saglabāšanu ārpus datu bāzes un uzlabojot risinājumus, kuri šobrīd rada lēndarbības problēmas;
 • PLUS drošības uzlabošana, ieviešot automatizētus piegāžu testus.

Finansējuma apjoms  un avots:              

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1.2.1. investīcijas projekta “E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2.posms” finansējums 450 000 euro bez PVN

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 1.ceturksnis

Izskatīts komisijas[1] sēdē:

13.04.2023.

Komisijas lēmums:

Saskaņots

Kontaktpersona:

Dina Mūrniece Dina.Murniece@vpd.gov.lv

 •  

Institūcija:

Tiesu administrācija (TA)

Aktivitātes nosaukums:

Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) pilnveide

Īss apraksts:

Šobrīd Latvijas tiesu sistēma daļā tiesvedības procesu vēl izmanto TIS daļu, kas bāzēta un novecojušas tehnoloģiskas platformas, ko nav iespējams savietot ar jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem, uzlabot tās pamatdarbības procesus atbilstoši mūsdienu prasībām un tehnoloģiskajiem standartiem. Patreiz  jaunā tehnoloģiskā platforma nodrošina tiesvedības procesā radīto datu apmaiņu ar E-lietas platformu kā arī daļēju pamata procesu atbalsta funkcionalitāti.  Administratīvajā, civilprocesā un kriminālprocesā nepieciešami funkcionālie pilnveidojumi, lai nodrošinātu: 

 • datu apmaiņu ar IS, kas nav integrētas ar E-lietas platformu  (piemēram, JPA IS un citām valsts un pašvaldību iestādēm); 
 • administratīvo procesu atbalsta funkcionalitātes pilnveidi; 
 • lietotāju saskarnes lietojamības pilnveidošanu; 
 • autorizācijas risinājumu pilnveidošanu; 
 • nepieciešamo integrāciju ar valsts IS un reģistriem pilnveidi. 

Attīstības ietvaros nepieciešams nodrošināt TIS papildinājumus, paplašinot elektroniskas datu apmaiņas iespējas un veicinot pakalpojumu digitalizāciju un savietojamību ar E-lietas platformu. 

Finansējuma apjoms  un avots:              

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1.2.1. investīcijas projekta “E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2.posms” finansējums 3 270 000  euro bez PVN

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 1.ceturksnis

Izskatīts komisijas[1] sēdē:

13.04.2023.

Komisijas lēmums:

Saskaņots

Kontaktpersona:

Jorens Liopa, e-pasts: jorens.liopa@ta.gov.lv  

 

 •  

Institūcija:

Tiesu administrācija (TA)

Aktivitātes nosaukums:

E-lietas platformas pilnveide

Īss apraksts:

E-lietas programmas 1. posmā tika ieviesta pirmstiesas, tiesvedības, probācijas un sodu izpildes procesa digitalizācija, kas ietver pamatdarbību informācijas sistēmu - TIS, IIS, ProIS un PLUS pilnveidojumus, kā arī E-lietas platformas (un tajā ietilpstošo koplietošanas risinājumu) izstrādi, kas nodrošina elektronisko datu apmaiņas tehnoloģiskos risinājumus koplietošanas vidē starp minētajām pamatdarbības sistēmām. Tajā skaitā ieviests publiskais E-lietas portāls, kas sniedz iespēju piekļūt elektroniskās lietas materiāliem, izmantot ar tiesvedību, soda izpildi un pirmstiesas procesu prokuratūrā saistītos elektroniskos pakalpojumus.  

E-lietas programmas 1. posma ietvaros realizētie risinājumi attiecināmi uz pirmstiesas procesu prokuratūrā, tiesvedību, soda izpildes procesiem, savukārt pilna cikla datu apmaiņa visā izmeklēšanas un tiesvedības procesā ir iespējama pēc izmeklēšanas iestāžu iesaistīšanās procesā, tas ir, attiecīgo institūciju pamatdarbības sistēmu datu apmaiņas nodrošināšanas E-lietas platformā. 

E-lietas programmas attīstības ietvaros nepieciešams nodrošināt E-lietas platformas un ar to savienoto informācijas sistēmu papildinājumus, kā arī izstrādāt jaunus koplietošanas risinājumus, paplašinot elektroniskas datu apmaiņas iespējas un veicinot pakalpojumu digitalizāciju.  

E-lietas programmas 2. posmā iesaistītās valsts institūcijas – Tiesu administrācija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests, Latvijas Republikas prokuratūra, Juridiskās palīdzības administrācija, apakšprojektu ietvaros (uzraudzību centralizēti nodrošinot TA) plāno pilnveidojumus katras institūcijas informācijas sistēmās, lai nodrošinātu un pilnveidotu sistēmā pieejamo datu apmaiņu kopīgajā elektronisko lietu glabātuvē, ieviesto koplietošanas risinājumu izmantošanas un attīstības aktivitātes, lai nodrošinātu un nostiprinātu vienotu pieeju datu apmaiņā pirmstiesas un tiesvedības procesu ietvaros tajā skaitā pilnveidojot informācijas sistēmu biznesa funkcionalitāti.  

 

Finansējuma apjoms  un avots:              

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1.2.1. investīcijas projekta “E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2.posms” finansējums 1 200 000 euro bez PVN

Plānotais īstenošanas termiņš:

2026.gada 1.ceturksnis

Izskatīts komisijas[1] sēdē:

13.04.2023.

Komisijas lēmums:

Saskaņots

Kontaktpersona:

Jorens Liopa, e-pasts: jorens.liopa@ta.gov.lv  

 

 •  

Institūcija:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Aktivitātes nosaukums:

Sabiedrības brīdināšanas sistēmas ABS+ ieviešana

Īss apraksts:

Projekta mērķis ir valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas ietvaros ieviest efektīvu sabiedrības brīdināšanu par tiešiem un draudošiem ārkārtas notikumiem, nosūtot brīdinājumu uz mobilo tālruni, izpildot Direktīvas prasības.

Projekta ietvaros paredzēts veikt šādas darbības: 

1)            Informācijas sistēmas ABS+ izveide un ieviešana 

a. ABS+ tehniskās specifikācijas izstrāde 

b. Iepirkuma organizēšana un norise 

c. ABS+ ieviešana 

d. Infrastruktūras iegāde ABS+ ieviešanai un darbināšanai 

2)            ABS+ ieviešanas kvalitātes kontrole 

3)            Projekta vadība 

4)            Informatīvā kampaņa par ABS+ ieviešanu 

Finansējuma apjoms  un avots:              

3 225 000 euro (finansējuma avots nav norādīts)

Plānotais īstenošanas termiņš:

31.12.2024.

Izskatīts komisijas[1] sēdē:

07.02.2023.

Komisijas lēmums:

Saskaņots ar nosacījumiem

Kontaktpersona:

Ingūna Sutra ; inguna.sutra@vugd.gov.lv ; 26590786

  Institūcija:

  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

  Aktivitātes nosaukums:

  “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pakalpojumu pašapkalpošanās risinājuma (e-pakalpojuma) izstrāde un ieviešana uzturēšanās atļauju procesu jomā”

  Īss apraksts:

  Aktivitātes mērķis - izstrādāt un ieviest klientu pašapkalpošanās risinājumu (e-pakalpojums) uzturēšanās atļauju jomā uz Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv tehniskās bāzes, sniedzot klientam attālinātā pakalpojuma ciklu, sākot no ērtas pakalpojuma pieteikšanas līdz lēmuma saņemšanai (autorizācija, pieteikuma un ar pakalpojumu saistīto dokumentu iesniegšana, apmaksa, saziņa, iesniegtās informācijas precizēšana un papildināšana, pieteikuma statuss, paziņojums par lēmumu).

  Finansējuma apjoms  un avots:              

   Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda nacionālā programma 2021. – 2027.gadam, plānotās risinājuma izstrādes izmaksas – 600 000 euro.

  Plānotais īstenošanas termiņš:

  01.01.2025.

  Izskatīts komisijas[1] sēdē:

  13.10.2022.

  Komisijas lēmums:

  Saskaņots ar nosacījumu

  Kontaktpersona:

  Jānis Reiniks, janis.reiniks@pmlp.gov.lv , 67219426


  [1] Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu attīstības projektu aktivitāšu vērtēšanas komisija

  •  

  Institūcija:

  Uzņēmumu reģistrs 

  Aktivitātes nosaukums:

  “Uzņēmumu reģistra datu apstrādes un pakalpojumu modernizācija”

  Īss apraksts:

  Projekta “Uzņēmumu reģistra datu apstrādes un pakalpojumu modernizācija” (turpmāk – Projekts) secīgi turpina Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas (turpmāk – Sistēma) attīstību, kas tika aizsākta 1.kārtas ietvaros un tā mērķis ir Reģistra uzraudzības, analīzes, izplatīšanas un datu pieejamības procesu pilnveide (iekļautās darbības - Vienota klientu darba vieta (reģistrācijai un meklēšanai), informācijas pakalpojumu attīstība, uzraudzības un analīzes pakalpojumu pilnveide).

   

  Finansējuma apjoms  un avots:              

  Atveseļošanās un noturības mehānisma (turpmāk – ANM) komponentes “Digitālā transformācija” finansējums 1 705 200,00  (bez PVN).

   

  Plānotais īstenošanas termiņš:

  31.03.2026.

  Izskatīts komisijas[1] sēdē:

  06.10.2022. 

  Komisijas lēmums:

  Saskaņots ar nosacījumu

  Kontaktpersona:

  Agnese Liepiņa, agnese.liepina@ur.gov.lv , 67031819


  [1] Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu attīstības projektu aktivitāšu vērtēšanas komisija

  •  

  Institūcija:

  Iepirkumu uzraudzības birojs

  Aktivitātes nosaukums:

  “Publiskā iepirkuma procesu un pakalpojumu digitālā transformācija”

  Īss apraksts:

  Attīstības aktivitātes ietvaros ir paredzēt zveidot jaunu, IUB biznesa prasībām atbilstošu, mūsdienīgos, augstākās kvalitātes IKT risinājumos balstītu Publikāciju vadības sistēmu (turpmāk- PVS), nodrošinot visu IUB pamatfunkciju izpildes biznesa procesu un IUB pakalpojumu efektīvu atbalstu un automatizāciju – ar iepirkumiem saistītās informācijas ievadi, uzkrāšanu, apstrādi, analīzi un tālāk nodošanu, pieejamības nodrošināšanu sabiedrībai, t.sk., informācijas pārizmantošanu no un uz citām IS, nodrošinot vienreizes principu, kā arī ērtu darba vidi sistēmas lietotājiem.

  Finansējuma apjoms  un avots:              

  1 344 000 euro (bez PVN), Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcija 2.1.1.1.

  Plānotais īstenošanas termiņš:

  31.12.2024.

  Izskatīts komisijas[1] sēdē:

  29.09.2022.

  Komisijas lēmums:

  Saskaņots ar nosacījumu

  Kontaktpersona:

  Baiba Ruķere-Lenkeviča, Baiba.Rukere-Lenkevica@iub.gov.lv, 28335112


  [1] Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu attīstības projektu aktivitāšu vērtēšanas komisija

  •  

  Institūcija:

  Satiksmes ministrija

  Aktivitātes nosaukums:

  “Ziņošanas sistēmas pilnveidošana par kuģu radītajiem atkritumiem Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā”

  Īss apraksts:

  Attīstības aktivitātes ietvaros ir paredzēts izstrādāt un ieviest nepieciešamos Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (turpmāk – SKLOIS) papildinājumus, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Direktīvas (ES) 2019/883 par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko groza Direktīvu 2010/65/ES un atceļ Direktīvu 2000/59/EK prasību izpildi. Projekta ietvaros tiks papildināta esošā SKLOIS datu ievade par kuģu nodotajiem atkritumiem un datu apmaiņas saskarne ar ES kuģošanas informācijas un apmaiņas sistēmu SafeSeaNet.

  Finansējuma apjoms  un avots:              

  118000 euro (bez PVN) , Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcija 2.1.1.1.

  Plānotais īstenošanas termiņš:

  23.12.2023.

  Izskatīts komisijas[1] sēdē:

  22.09.2022.

  Komisijas lēmums:

  Saskaņots (ar tehniskiem precizējumiem)

  Kontaktpersona:

  Olita Magone, olita.magone@sam.gov.lv , 67028042


  [1] Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu attīstības projektu aktivitāšu vērtēšanas komisija

  •  

  Institūcija:

  Valsts vides dienests

  Aktivitātes nosaukums:

  “Piesārņoto vietu pārvaldības modeļa digitālā transformācija”

  Īss apraksts:

  Projekts paredz izveidot piesārņoto vietu pārvaldības informācijas sistēmu, kas līdzšinējo piesārņoto vietu reģistrāciju un informācijas apriti dokumentu veidā aizstāj ar visaptverošu piesārņoto vietu informācijas un datu iesniegšanas, pārbaudes un akceptēšanas procesa digitalizāciju. 

  Finansējuma apjoms  un avots:              

   1 100 000 euro, Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programma “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide”

  Plānotais īstenošanas termiņš:

  09.03.2024.

  Izskatīts komisijas[1] sēdē:

  04.08.2022.

  Komisijas lēmums:

  Saskaņots ar nosacījumu

  Kontaktpersona:

  Madara Zingere, madara.zingere@vvd.gov.lv , 26353828


  [1] Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu attīstības projektu aktivitāšu vērtēšanas komisija

  •  

  Institūcija:

  Valsts ieņēmumu dienests

  Aktivitātes nosaukums:

  VID analītisko risinājumu attīstība

  Īss apraksts:

  Analītikas platformas administrēšanā un ekspluatācijā nepieciešams izcelt šādus ierobežojumus, kas būtiski ietekmē VID stratēģisko mērķu sasniegšanu analītikas stiprināšanas jomā: 

  • VID infrastruktūras ietvaros tiek uzturēti tehnoloģiski nodalīti risinājumi analītikas nodrošināšanai, kas apgrūtina datu apstrādi;
  • biznesa procesa nodrošināšanai tiek izmantoti sadrumstaloti datu apgabali, kas būtiski palielina datu kļūdas iespējamību;
  • liels manuāls darbs, kas būtiski paildzina lēmumu pieņemšanas laiku;
  • dati lēmumu pieņemšanai nav pieejami operatīvā režīmā, bet ar būtisku laika nobīdi, kas apgrūtina kā iekšējo procesu optimālu darbību, tā komunikāciju ar VID klientiem;
  • dažādas tehnoloģiskās platformas analītisko uzdevumu atbalstam, tai skaitā, tehnoloģi morāli novecojušas (ekspluatācijā esošā sistēma “ESKORT” tiek darbināta uz Netezza, kas netiek atbalstīta no ražotāja puses sākot ar 10.04.2023.); 

  Vienlaicīgi jāatzīmē, ka nepieciešams kvalitatīvas informatīvas atbalsts, centralizējot un stiprinot analītisko funkciju  VID stratēģisko mērķu sasniegšanai. Tas nozīmē sekojošo:

  • attīstīt klientu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, segmentējot nodokļu maksātājus atbilstoši viņu nodokļu saistību izpildes disciplīnai;
  • uzlabot uz uzticēšanos vērstu komunikāciju un sadarbību ar klientiem, piemērojot klientu vajadzībām atbilstošu saziņas valodu un komunikācijas veidu, kā arī attīstot digitālo ekosistēmu;
  • nodrošināt viedu uzraudzību uzņēmējdarbības vides un labklājības veicināšanai, pamatojoties uz analītiskajām zināšanām un pieejamiem resursiem, īstenojot mērķtiecīgu rīcību un sadarbību pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā.

  Tas nozīmē īstenot jaunu pieeju, arvien vairāk uzmanības pievēršot nodokļu maksātāju uzvedības izpētei un izpratnei, vienlaikus veicinot labprātīgu nodokļu un muitas saistību izpildes līmeni un VID darba efektivizēšanu – panākot nodokļu administrēšanas pasākumos samērīgumu starp patērētajiem resursiem un gūto labumu ieņēmumu veidā, kā arī kontroļu un pārbaužu veidu optimizēšanu, uzlabojot to mērķtiecīgāku un savlaicīgāku izmantošanu.

  Finansējuma apjoms  un avots:    

  Reformas investīcijas līdz 4 000 000 euro (bez PVN) plānots finansēt no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes “Likuma vara” reformu un investīciju virziena  6.1. “Ēnu ekonomikas mazināšana godīgas uzņēmējdarbības veicināšanai” reformas 6.1.1.r. “Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā” finansējuma

  Īstenošanas termiņš:

  30.06.2024.

  Izskatīts komisijas sēdē:

  26.05.2022.

  Komisijas lēmums:

  Saskaņots ar nosacījumiem

  Kontaktpersona:

  Ivonna Bibika, Ivonna.Bibika@vid.gov.lv

  •  

  Institūcija:

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

  Aktivitātes nosaukums:

  Līdzdalības budžeta informācijas sistēmas izveide TAPIS ietvaros

  Īss apraksts:

  Likumprojekts "Pašvaldību likums" paredz vairāku iedzīvotāju līdzdalības instrumentu ieviešanu pašvaldībās, t.sk. līdzdalības budžeta ieviešanu. Lai pašvaldības līdzdalības budžeta iniciatīvu varētu pilnvērtīgi īstenot, ir nepieciešams izveidot līdzdalības budžeta informācijas sistēmu, kas sniegs iespēju pašvaldībām organizēt līdzdalības budžeta projektu ideju konkursus un iedzīvotājiem piedalīties šajos konkursos atbilstoši likumprojektā noteiktajam regulējumam. Lai sistēmas funkcionalitāte atbilstu likumprojekta “Pašvaldību likums” nosacījumiem par līdzdalības budžeta īstenošanu pašvaldībās, tiks pilnveidota Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (turpmāk – TAPIS), kuras ietvaros tiks izvietota līdzdalības budžeta informācijas sistēmas administratora vide, tādējādi sniedzot iespēju pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem īstenot attīstības plānošanas procesus vienuviet. Vienlaikus līdzdalības budžeta publiskā daļa tiks veidota Latvijas valsts portālā (turpmāk – Latvija.lv) e-pakalpojuma veidā, kas iedzīvotājiem sniegs iespēju gan aplūkot līdzdalības budžeta konkursos iesniegtos teritorijas attīstības projektus, gan piedalīties līdzdalības budžeta iniciatīvā, balsojot par projektiem vai iesniedzot projektu pieteikumus. Publiskās daļas izvietošana Latvija.lv e-pakalpojuma veidā ļaus īstenot integrētu pieeju valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībai vienuviet.

  Finansējuma apjoms  un avots:              

  Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitālā transformācija” ietvaros aktivitātei ir iezīmēts finansējums 630 000 euro                                         

  Īstenošanas termiņš:

  2023.gada 4.ceturksnis

  Izskatīts komisijas sēdē:

  12.05.2022.

  Komisijas lēmums:

  Saskaņots ar nosacījumiem

  Kontaktpersona:

  Kurts Auza Kurts.auza@varam.gov.lv    

  •  

  Institūcija:

  Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas aģentūru “Rīgas digitālā aģentūra”               

  Aktivitātes nosaukums:

  Platforma izglītības procesam nepieciešamo datoru reģistrēšanai un izsniegšanai (“Dators ikvienam bērnam”)

  Īss apraksts:

  Projekta aktivitātes “Dators ikvienam bērnam” ietvaros skolēnus tiek plānots nodrošināt ar portatīvajiem datoriem, kas tiks izsniegti individuālai lietošanai gan mājās, gan skolā. Lai nodrošinātu pieteikšanās procesa caurspīdīgumu, datoru izmantošanas monitoringu,  problēmu pieteikšanu un risināšanu, līgumu, pieņemšanas – nodošanas aktu, personas datu apstrādes noteikumu u.c. dokumentu elektronisko apriti, atskaites ministrijai, pašvaldībām un skolām, projektā plānots izstrādāt skolēnu datoru pārvaldības un monitoringa rīku.

  Finansējuma apjoms  un avots:              

  Risinājums īstenojams Izglītības un zinātnes ministrijas ERAF projekta Nr. 2.2.1.1./19/I/001 “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide”  finansējuma ietvaros (paredzamais finansējums - 650 000 eiro)

  Īstenošanas termiņš:

  31.08.2023.

  Izskatīts komisijas sēdē:

  28.04.2022.

  Komisijas lēmums:

  Saskaņots ar nosacījumiem

  Kontaktpersona:

  Kaspars Velde, kaspars.veldre@izm.gov.lv; Diāna Andžāne, diana.andzane@riga.lv  

  •  

  Institūcija:

  VSIA “Latvijas Valsts ceļi”

  Aktivitātes nosaukums:

  Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta informācijas sistēma

  Īss apraksts:

  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 7.jūlija Direktīvu2010/40/ES “par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem” tiek atbalstīta inteliģento transporta sistēmu (ITS) koordinēta un saskaņota ieviešana un izmantošana Eiropas Savienībā. Uz šīs Direktīvas pamata Eiropas Komisija pieņēmusi deleģētas regulas:

  • 2013.gada 15.maija regula Nr. 885/2013;
  • 2013.gada 15.maija regula Nr. 886/2013;
  • 2014.gada 18.decembra regula Nr. 2015/962;
  • 2017.gada 31.maija regula Nr. 2017/1926.

  Augstāk minētie normatīvie akti uzliek par pienākumu Eiropas Savienības dalībvalstīm, tajā skaitā arī Latvijai, izveidot funkcionējošu transporta nozares informācijas nacionālo (valsts) piekļuves punktu(NPP).NPP balstīs arī nākotnes mobilitātes vajadzības, tostarp sadarbspējīgu un autonomu autotransportu un ir izvēršams ilgtermiņā kā secīgi attīstāma datu   pakalpojumu   platforma. Lai  nodrošinātu  NPP  iekļaujamo  normatīvajos  aktos noteikto datu kategoriju pieejamību, papildus jāstiprina arī VSIA Latvijas Valsts ceļu (LVC) institucionālās spējas un jāveic datu aprites procesiem nepieciešamās izmaiņas Latvijas normatīvajos aktos.

  Finansējuma apjoms  un avots:              

  Projekta budžets ir 5 882 353,00 eiro, no tiem Kohēzijas fonda finansējums ir 85% (5 000 000,00 eiro) un valsts budžeta finansējums 15% (882 353,00 eiro).

  Plānotais īstenošanas termiņš:

  31.12.2023.

  Izskatīts komisijas[1] sēdē:

  10.02.2022.                          

  Komisijas lēmums:

  Saskaņots ar nosacījumiem

  Kontaktpersona:

  Diāna Tumene, diana.tumene@lvceli.l