2021. gada 31. augustā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 597 “Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība” (turpmāk - Noteikumi), kuru mērķis ir īstenot vienotu pieeju valsts informācijas sistēmu (turpmāk – VIS) attīstības aktivitāšu plānošanā, vērtēšanā un pārraudzīšanā neatkarīgi no finansējuma avota, kas nodrošinās VIS attīstības aktivitāšu salāgošanu, savlaicīgu saskaņošanu ar visām iesaistītajām pusēm, lai valsts informācijas sistēmas un IKT resursu un pakalpojumu izveidei, pilnveidei būtu iespējami lielāki sociālekonomiskie ieguvumi.

Noteikumi nosaka, ka Valsts informācijas sistēmas pārzinis, kurš ir atbildīgs par attīstības aktivitātes īstenošanu iesniedz saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā šādus dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites jomā:

1. attīstības aktivitātes pieteikumu, kurā plānota informācijas sistēmas attīstība, – pirms finansējuma pieprasīšanas attīstības aktivitātes īstenošanai;

2. attīstības aktivitātes aprakstu, kurā izskaidrota un apliecināta attīstības aktivitātes atbilstība normatīvajiem aktiem par valsts institūciju informācijas un komunikācijas tehnoloģiskajām un drošības prasībām, – pirms attīstības aktivitātes uzsākšanas;

3. attīstības aktivitātes izmaiņu pieprasījumu, piesakot attīstības aktivitātes izmaiņas;

4. paziņojumu par attīstības aktivitātes noslēgumu  – 10 darbdienu laikā pēc attīstības aktivitātes īstenošanas pabeigšanas.

Vēršam uzmanību, ka ar 31.08.2021. Ministru kabineta noteikumiem Nr.598 tiek veikti grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 764 "Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības" https://likumi.lv/ta/id/118986-valsts-informacijas-sistemu-visparejas-tehniskas-prasibas, precizējot valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības.