Nor-Grants-Midi 

Atklātais konkurss "Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana"

Atklātā konkursa mērķis ir atbalstīt vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju, lai panāktu augsnes, grunts, pazemes vai virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanos, atjaunotu un uzlabotu vides kvalitāti piesārņotajās vietās un ap tām, kā arī novērstu apdraudējumu iedzīvotāju veselībai un videi.  

Detalizētāka informācija par Programmas atklāto konkursu un projektu iesniegumu atlases dokumenti pieejami šeit: 

N.p.k. 

Dokuments 

Lejuplādēt 

1. 

Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra noteikumi Nr.93 “Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” īstenošanas noteikumi”, tai skaitā: 

1.pielikums: Programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" rezultāta un iznākuma rādītāju sasniedzamās vērtības 
2.pielikums: Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 

MK noteikumi Nr.93 

2. 

Atklātā konkursa nolikums  
(ar 2020.gada 9.decembra grozījumiem)

Nolikums

2.1. 

Projekta iesnieguma veidlapa 

Projekta iesnieguma veidlapa

2.2. 

Projekta detalizētā budžeta veidlapa 

Detalizētā budžeta forma 

2.3.  

Projektu iesniegumu vērtēšanas metodika 

Metodika 

2.4. 

Projekta līgums 

Projekta līgums

2.5. 

Biežāk uzdotie jautājumi 

BUJ

2.6. 

Skaidrojums par atklāta konkursa “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” nolikumā iekļautajām saitēm 

Skaidrojums

Informācija par atklātā konkursa ietvaros apstiprinātajiem projektiem pieejama te.

Partnerības līguma veidnes:

Partnerības līgums angļu valodā

pieejams šeit

Partnerības līgums latviešu valodā

tulkojums partnerības līgumam

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.683 programmas apsaimniekotājs saskaņos partnerības līguma projektu pirms tā noslēgšanas, pārbaudot, vai tajos ir iekļautas visas MK noteikumos Nr.683 norādītās prasības.Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.683 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda vadības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 683) 12.punktu, ja projektu paredzēts īstenot partnerībā, līdzfinansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, iesniedz pārbaudei programmas apsaimniekotājam partnerības līguma projektu.

Projekta ieviešanas laikā programmas apsaimniekotājam iesniedzamie dokumenti:

Dokumenta nosaukums

Iesniegšanas termiņi

Lejupielādēt

Projekta finanšu plūsmas grafiks

5 darbdienu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas;
ja Projekta finanšu plūsmas grafikā rodas izmaiņas,
5 darbdienu laikā iesniedz precizētu

xlsx

Projekta iepirkumu plāns

10 darbdienu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas;
ja rodas izmaiņas, aktualizētu iepirkuma plānu iesniedz
5 darbdienu laikā

docx

Pārskats par pievienotās vērtības nodokļa summām,
ko līdzfinansējuma saņēmējs  periodā paredz iekļaut
projekta attiecināmajās izmaksās

20 darba dienu laikā pēc PVN pārskata perioda (12 mēneši) beigām

xlsx

Projekta pārskats

15 darba dienu laikā pēc projekta pārskata perioda (6 mēneši)
beigu datuma un pēdējais Projekta pārskats 20 darba dienu
laikā pēc projekta pārskata perioda (6 mēneši) beigu datuma

xlsx

 

Vadlīnijas un citi noderīgi dokumenti:

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

VARAM Vadlīnijas līdzfinansējuma saņēmējiem un projektu partneriem tirgus izpētes veikšanai

docx

Metodika iepirkumu plāna aizpildīšanai

docx

Metodika iepirkumu plāna grozīšanai

docx

Ieteikumi līdzfinansējuma saņēmēja maksājumiem projekta partneriem

docx

Metodiskie norādījumi netiešo un tiešo izmaksu nodalīšanai projektos

Finanšu instrumentu biroja Komunikācijas un dizaina rokasgrāmata

eeagrants.lv tīmekļa vietnē

EEZ granta logo un Norvēģijas granta logo

eeagrants.lv tīmekļa vietnē

Vadošās iestādes Vadlīnijas pārbaužu veikšanai EEZ un NFI līdzfinansētā projekta īstenošanas vietā, programmu un projektu attiecināmo izmaksu pamatojošiem dokumentiem
un to pārbaudēm, un specifisko attiecināmības principu noteikšanai 2014.–2021.gada periodā

eeagrants.lv tīmekļa vietnē

Informatīvo semināru materiāli

24.09.2021. tiešsaistes semināra materiāli:

Informatīvs video par atklātā konkursa prasībām

  Kontaktinformācija par projektu ieviešanu un uzraudzību:
  Investīciju uzraudzības departamenta
  Projektu uzraudzības nodaļas vecākā eksperte

  Linda Bunkus, 
  Linda.Bunkus@varam.gov.lv

  Strādājam kopā zaļai Eiropai! 

  Detalizēta informācija par Norvēģijas finanšu instrumentu pieejama oficiālajā mājaslapā  www.norwaygrants.lv