Nor-Grants-Midi

Projektu iesniegumu atklātais konkurss "Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana"

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” (turpmāk – Programma) apsaimniekotājs izsludina projektu iesniegumu atklātu konkursu “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” (turpmāk – atklātais konkurss). Atklātā konkursa mērķis ir atbalstīt vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju, lai panāktu augsnes, grunts, pazemes vai virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanos, atjaunotu un uzlabotu vides kvalitāti piesārņotajās vietās un ap tām, kā arī novērstu apdraudējumu iedzīvotāju veselībai un videi.  

Kādi projekti ir atbalstāmi? 

Atklātā konkursa ietvaros tiks atbalstīti tādi projekti, kuros paredzēts attīrīt vēsturiski piesārņotas vietas, kur nav iespējams piemērot principu "piesārņotājs maksā", jo par piesārņojuma radīšanu atbildīgā persona vairs neeksistē, kā arī nav tieša šādas personas saistību un pienākumu pārņēmēja un valsts vai pašvaldības institūcijas nevarēja novērst šāda piesārņojuma rašanos. Papildus sanācijas darbiem projektā obligāti jāparedz sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņa, kas ietver vismaz divus informatīvus pasākumus par aktuāliem jautājumiem vides un klimata jomā.  

Projektu īstenošanas termiņš un izmaksu attiecināmības periods nevar pārsniegt 2024.gada 30.aprīli

Kas var pieteikties? 

Atklātajā konkursā projekta iesniegumu var iesniegt pašvaldība, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, ostas pārvalde vai speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, kuras pārziņā ir osta. Katrs projekta iesnieguma iesniedzējs drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.  

Projekta iesnieguma iesniedzējs projektu īsteno viens vai kopā ar vienu vai vairākiem projekta partneriem, kas var būt:  

 • Latvijas Republikas tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona vai tās iestāde;  
 • Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai komersants – tikai attiecībā uz projekta ietvaros īstenotajiem sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumiem;  
 • publisko vai privāto tiesību juridiska persona no donorvalsts (Norvēģijas Karalistes) un Norvēģijas finanšu instrumenta saņēmējvalstīm (Bulgārijas, Čehijas, Grieķijas, Horvātijas, Igaunijas, Kipras, Lietuvas, Maltas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas un Ungārijas). 

Kāds ir pieejamais finansējums? 

Atklātā konkursa ietvaros projektiem pieejamais Programmas līdzfinansējums ir 11 000 000 euro. Vienam projektam pieejamais Programmas līdzfinansējums: 

 • minimālais: 1 000 000 euro; 
 • maksimālais: 4 350 000 euro. 

Maksimālā Programmas atbalsta likme ir 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošina savu līdzfinansējumu vismaz 15% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 

Kā pieteikties? 

Projekta iesniegumu iesniedz tikai elektroniska dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, izmantojot elektronisko pastu, nosūtot to uz e-pasta adresi: sanacija@varam.gov.lv.  Atklātā konkursa projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 7.decembris. Projekta iesniegums jāiesniedz līdz termiņa pēdējās dienas plkst. 23.59. 

Detalizētāka informācija par Programmas atklāto konkursu un projektu iesniegumu atlases dokumenti pieejami šeit: 

N.p.k. 

Dokuments 

Lejuplādēt 

1. 

Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra noteikumi Nr.93 “Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” īstenošanas noteikumi”, tai skaitā: 

1.pielikums: Programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" rezultāta un iznākuma rādītāju sasniedzamās vērtības 
2.pielikums: Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 

MK noteikumi Nr.93 

2. 

Atklātā konkursa nolikums  

Nolikums

2.1. 

Projekta iesnieguma veidlapa (obligāti jāaizpilda

Projekta iesnieguma veidlapa

2.2. 

Projekta detalizētā budžeta veidlapa (obligāti jāaizpilda

Detalizētā budžeta forma 

2.3.  

Projektu iesniegumu vērtēšanas metodika (informatīvs materiāls

Metodika 

2.4. 

Projekta līgums (informatīvs materiāls

Projekta līgums

2.5. 

Biežāk uzdotie jautājumi (informatīvs materiāls, aktualizēts 19.11.2020)

BUJ

2.6. 

Skaidrojums par atklāta konkursa “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” nolikumā iekļautajām saitēm (informatīvs materiāls, publicēts 19.10.2020.) 

Skaidrojums

Informatīvs video par atklātā konkursa prasībām

  Saturs:

  0:00 Sākums
  3:18 Projekta iesniedzējs un partneris 
  4:52 Atbalsts Norvēģijas partneru piesaistei 
  6:20 Nosacījumi dalībai atklātajā konkursā 
  8:08 Atbalstāmās darbības 
  10:08 Sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņa 
  12:46 Attiecināmās izmaksas 
  16:09 Projekta iesnieguma sagatavošana, noformēšana un iesniegšana 
  18:01 Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana 
  36:19 Projekta iesnieguma pielikumi 
  40:50 Divpusējās sadarbības fonds 
  43:47 Nobeigums

  Projektu iesniegumu vērtēšana? 

  Projektu iesniegumu vērtēšanu atbilstoši MK noteikumu Nr.93 2.pielikumā noteiktajiem kritērijiem nodrošina Programmas apsaimniekotāja izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija. Programmas apsaimniekotājs, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas sniegto atzinumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu četru mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.  

  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.683 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda vadības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 683) 12.punktu, ja projektu paredzēts īstenot partnerībā, līdzfinansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, iesniedz pārbaudei programmas apsaimniekotājam partnerības līguma projektu.

  Partnerības līguma projekta veidne angļu valodā ir pieejama šeit! Paraugam pieejams arī  tulkojums partnerības līgumam latviešu valodā.

  Atbilstoši MK noteikumiem Nr.683 programmas apsaimniekotājs saskaņos partnerības līguma projektu pirms tā noslēgšanas, pārbaudot, vai tajos ir iekļautas visas MK noteikumos Nr.683 norādītās prasības.

  Jautājumi? 

  Jautājumus par atklāto konkursu un projekta iesnieguma sagatavošanu var iesniegt nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi: sanacija@varam.gov.lv

  Atbildes uz saņemtajiem jautājumiem tiks sniegtas elektroniski trīs darbdienu laikā no jautājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.  

   

  Kontaktinformācija: 
  VARAM Projektu uzraudzības nodaļa 
  E–pasta adrese: sanacija@varam.gov.lv 

  Strādājam kopā zaļai Eiropai! 

  Detalizēta informācija par Norvēģijas finanšu instrumentu pieejama oficiālajā mājaslapā  www.norwaygrants.lv