norway grants

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” (turpmāk - Programma) iepriekš noteikto projektu ieviešanu reglamentē Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumi Nr. 93 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi"

Programmas iepriekš noteikto projektu novērtēšanas nolikuma dokumenti:

Dokumenta nosaukums (04.01.2022. nosūtītajam uzaicinājumam)

Lejupielādēt

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteikto projektu novērtēšanas nolikums  

docx

1.pielikums Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma veidlapa

docx

2.pielikums Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

docx

3.pielikums Projekta līgums

docx

4.pielikums Iepriekš noteiktā projekta partnerības apliecinājums   

docx

5.pielikums Iepriekš noteiktā projekta detalizēts budžets

xlsx

Programmas iepriekš noteikto projektu novērtēšanas nolikuma dokumenti: 

Dokumenta nosaukums (06.03.2020. nosūtītajam uzaicinājumam)

Lejupielādēt

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu
mazināšana,
pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteikto projektu novērtēšanas nolikums

docx

1.pielikums Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma veidlapa

docx

2.pielikums Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

docx

3.pielikums Projekta līgums

docx

4.pielikums Iepriekš noteiktā projekta detalizēts budžets

xlsx

5.pielikums Iepriekš noteiktā projekta partnerības apliecinājumi    

docx

Partnerības līguma veidnes:

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

Partnerības līgums latviešu valodā

docx

Partnerības līgums angļu valodā

eeagrants.org tīmekļa vietnē

Iepriekš noteikto projektu ieviešanas laikā programmas apsaimniekotājam iesniedzamie dokumenti:

Dokumenta nosaukums

Iesniegšanas termiņi

Lejupielādēt

Projekta finanšu plūsmas grafiks

5 darbdienu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas;
ja Projekta finanšu plūsmas grafikā rodas izmaiņas,
5 darbdienu laikā iesniedz precizētu

xlsx

Projekta iepirkumu plāns

10 darbdienu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas;
ja rodas izmaiņas, aktualizētu iepirkuma plānu iesniedz
5 darbdienu laikā

docx

Pārskats par pievienotās vērtības nodokļa summām,
ko līdzfinansējuma saņēmējs  periodā paredz iekļaut
projekta attiecināmajās izmaksās

20 darba dienu laikā pēc PVN pārskata perioda (12 mēneši) beigām

xlsx

Projekta pārskats

15 darba dienu laikā pēc projekta pārskata perioda (6 mēneši)
beigu datuma un pēdējais Projekta pārskats 20 darba dienu
laikā pēc projekta pārskata perioda (6 mēneši) beigu datuma

xlsx

 

Vadlīnijas un citi noderīgi dokumenti:

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

VARAM Vadlīnijas līdzfinansējuma saņēmējiem un projektu partneriem tirgus izpētes veikšanai

docx

Metodika iepirkumu plāna aizpildīšanai docx
Metodika iepirkumu plāna grozīšanai docx
Ieteikumi līdzfinansējuma saņēmēja maksājumiem projekta partneriem docx
Metodiskie norādījumi netiešo un tiešo izmaksu nodalīšanai projektos

Finanšu instrumentu biroja Komunikācijas un dizaina rokasgrāmata

eeagrants.lv tīmekļa vietnē

EEZ granta logo un Norvēģijas granta logo

eeagrants.lv tīmekļa vietnē

Vadošās iestādes Vadlīnijas pārbaužu veikšanai EEZ un NFI līdzfinansētā projekta

īstenošanas vietā, programmu un projektu attiecināmo izmaksu pamatojošiem dokumentiem
un to pārbaudēm, un specifisko attiecināmības principu noteikšanai 2014.–2021.gada periodā

eeagrants.lv tīmekļa vietnē

Informatīvo semināru materiāli

08.10.2021. tiešsaistes semināra materiāli:


Kontaktinformācija par projektu novērtēšanu un komunikācijas pasākumiem:
Attīstības instrumentu departamenta
Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vecākā eksperte
Aija Kesmina
Tālr. 67026522

aija.kesmina@varam.gov.lv

Kontaktinformācija par projektu ieviešanu un uzraudzību:
Investīciju uzraudzības departamenta
Projektu uzraudzības nodaļas vecākā eksperte
Inga Cīrule
Tālr. 67026907

inga.cirule@varam.gov.lv