Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” (turpmāk – noteikumi) 6.sadaļa nosaka kārtību, kādā pašvaldības sagatavo atsevišķā programmā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” paredzēto līdzekļu pieprasījumu, šā pieprasījuma izskatīšanas kārtību, līdzekļu piešķiršanas kritērijus, piešķirto līdzekļu izlietojuma, uzskaites, kontroles un pārskatu sniegšanas kārtību, kā arī īpašus nosacījumus pašvaldībām.

Pašvaldība līdzekļus var pieprasīt valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem:

 • katastrofu seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai,
 • dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai,
 • ugunsgrēku seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai,
 • likumos un Ministru kabineta tiesību aktos noteiktiem neparedzētiem gadījumiem,
 • kā arī izdevumu kompensēšanai, kas izmaksāti atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamās mājas renovācijai, lai likvidētu terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas saskaņā ar likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".

Pašvaldībai nepieciešamos līdzekļus pieprasa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM).

Darbību secība, kādā pašvaldība VARAM pieprasa nepieciešamos līdzekļus:

 1. Pašvaldība, iesniedzot pieprasījumu neparedzētiem izdevumiem, aizpilda pieteikumu finanšu līdzekļu pieprasīšanai no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (5. pielikums);
 2. Saskaņā ar noteikumu 47.punktu un 49.punktu, pašvaldībai, finansējuma saņemšanai nepieciešams iesniegt VARAM šādus dokumentus:
  1. apsekošanas aktu (par to, ka zaudējumi objektam radušies stihiskas nelaimes, katastrofas vai ugunsgrēka gadījumā, zaudējumu novērtējums un apmērs, vai dokumenti, kas apliecina notikušo faktu un ar to saistītos zaudējumus) (paraugs Nr.1);
  2. pieprasīto līdzekļu aprēķinu/tāmi (veicamo darbu, pakalpojumu vai pasākumu apraksts, nepieciešamo materiālu daudzums, vidējā tirgus cena, atalgojuma aprēķins un paredzamo nodokļu samaksa atbilstoši normatīvajiem aktiem) (paraugs Nr.2);
  3. apliecinājumu, ka infrastruktūras objekts ir pašvaldības īpašumā vai valdījumā;
  4. informāciju par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru objektam radīto zaudējumu novēršanai (pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu pieprasījumā minētajam objektam radīto zaudējumu novēršanai ne mazāk kā 30 % apmērā no objektam radīto zaudējumu apmēra, izņemot gadījumu, ja objekts ir sociālās aprūpes centrs, dienas aprūpes centrs, sociālā māja vai speciālā izglītības iestāde, kas nodrošina internāta pakalpojumus, vai ne mazāk kā 50 % apmērā, ja pašvaldība līdzekļus pieprasa to pašvaldības izdevumu kompensēšanai, kas izmaksāti atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamās mājas renovācijai, lai likvidētu terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas saskaņā ar likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā");
  5. apliecinājumu, ka par objektu pašvaldībai nepienākas vai pienākas apdrošināšanas atlīdzība, (jauno, nesen remontēto būvju) garantiju remonti. 

Pašvaldību iesniegtos pieprasījumus par finanšu līdzekļu piešķiršanu īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem izskata tikai tad, ja radīto zaudējumu kompensēšanai nepieciešamā kopējā summa ir lielāka par 1 400 euro un ja tiesību aktos nav noteikts citādi.

Ja pašvaldība iznomā tās īpašumā vai valdījumā esošu infrastruktūras objektu, tad tā var pretendēt uz līdzekļu saņemšanu neparedzēto izdevumu segšanai no valsts pamatbudžeta līdzekļiem tikai gadījumā, ja ir veikusi tās īpašumā vai valdījumā esoša infrastruktūras objekta apdrošināšanu.

Ja objekts ir apdrošināts, pašvaldības līdzfinansējumā ietilpst objekta apdrošināšanas prēmija attiecīgajam gadam.

Lielu stihisku nelaimju gadījumā, ja radīto zaudējumu apmērs pārsniedz divus procentus no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par citiem līdzekļu piešķiršanas nosacījumiem.

Pašvaldība, sagatavojot pieprasījumu par izdevumu kompensēšanu no valsts pamatbudžeta no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem, ir atbildīga par pilnīgas un patiesas informācijas un dokumentu iesniegšanu. 

VARAM ir tiesības pieprasīt un saņemt no pašvaldības papildu informāciju, ja tā nepieciešama konkrētā pieprasījuma izskatīšanai.

Pašvaldība nodrošina, lai mērķis, kuram pieprasīti līdzekļi, tiktu sasniegts līdz n gada beigām. Ja pašvaldība, līdzekļus nav izlietojusi, tos līdz n gada beigām pārskaita atpakaļ ministrijai, no kuras līdzekļi saņemti.

Ja ministrija saņemtos līdzekļus pārskaita pašvaldībai vai citam līdzekļu izlietotājam, ministrija ir atbildīga par līdzekļu izlietojuma uzraudzību atbilstoši mērķim. Ministrijai ir tiesības pieprasīt pārskatus par līdzekļu izlietojumu, lai nodrošinātu minēto uzraudzību par mērķa sasniegšanu (parskata forma).

 

Vadlīnijas sagatavoja:
VARAM
Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta
Reģionālo atbalsta instrumentu nodaļas
vecākā eksperte Solvita Vaivode
tālr.: 66016749
e-pasts: solvita.vaivode@varam.gov.lv