Kopīgi īstenojamie projekti

Kopīgi īstenojamais projekts jeb KĪP (Joint Implementation, JI) ir projekts, kas tiek īstenots saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola 6.pantu. Kopīgi īstenojamais projekts ir viens no Kioto protokola t.s. elastīgajiem mehānismiem.

Kopīgi īstenojamo projektu mehānisma ieviešanu Latvijā koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Kopīgi īstenojamā projekta statusa piešķiršana projektam tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumiem Nr. 510 „Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanas kārtība”. Atbilstoši šiem noteikumiem, lai projektam tiktu piešķirts kopīgi īstenojamā projekta statuss, projekta ierosinātājam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ir jāiesniedz projekta idejas iesniegums un vēlāk arī – projekta iesniegums. Pēc projekta iesnieguma saņemšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija publicē paziņojumu par projekta iesnieguma saņemšanu, un sabiedrība viena mēneša laikā var ar to iepazīties un sniegt priekšlikumus. Savukārt pēc tam, pēc saņemto priekšlikumu izskatīšanas un projekta iesnieguma atbilstošas precizēšanas, projekta iesniedzējam jānodrošina projekta iesnieguma validācija un, ja atbilstoši validācijas pārskatam projekts atbilst kopīgi īstenojamā projekta statusam, tas tiek virzīts apstiprināšanai projektu uzraudzības padomē.

Projektiem, kuriem tiek piešķirts kopīgi īstenojamā projekta statuss, par projekta ietvaros 2008. - 2012. gadā sasniegtajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem tiek piešķirtas emisijas samazināšanas vienības (emisijas samazināšanas vienība ir vienība, ko piešķir saskaņā ar Kioto protokola 6.pantu un kas ir identiska vienai tonnai oglekļa dioksīda vai noteiktam daudzumam citas siltumnīcefekta gāzes, kurš izteikts oglekļa dioksīda ekvivalentos, ņemot vērā attiecīgās siltumnīcefekta gāzes globālās sasilšanas potenciālu).

Ja kopīgi īstenojamā projekta aktivitātes ir saistītas ar elektroenerģijas ražošanu hidroelektrostacijās ar ražošanas jaudu, kas lielāka par 20 MW, projekta īstenotājs projekta veikšanas laikā nodrošina starptautisko kritēriju un pamatnostādņu ievērošanu, tostarp to kritēriju un pamatnostādņu ievērošanu, kas iekļautas Pasaules dambju apsaimniekošanas komisijas 2000. gada novembra ziņojumā “Dambji un attīstība. Jauns satvars lēmumu pieņemšanai” (saite uz ziņojumu: https://www.internationalrivers.org/resources/dams-and-development-a-new-framework-for-decision-making-3939 (angļu val.))

Informācija par saņemtajiem projektu iesniegumiem

 

Nr. p.k.

Projekta nosaukums

Projekta iesniedzējs

Plānotais emisijas samazinājums 2008-2012.g., tCO2e

Termiņš priekšlikumu par projekta iesniegumu iesniegšanai

1.

Uz biomasu bāzētas koģenerācijas stacijas un metāna novēršanas kopīgi īstenojamais projekts AS „Putnu fabrika Ķekava”, Ķekavā, Latvijā

A/S „Putnu fabrika Ķekava”

10 450

12.06.2011.

2.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas reģionā, Latvijā

SIA „Liepājas RAS”

387 931

20.06.2011.