Teritorijas attīstības plānošanas metodiskie materiāli

Ieteikumi izstrādāti, ņemot vērā sākot no 2020.gada apstiprinātos teritorijas plānojumus un lokālplānojumus. Precizēts 2023.gada 12.janvārī.

Lai atvieglotu pašvaldību darbu pēc administratīvi teritoriālās reformas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2021. gadā ir sagatavojusi vadlīnijas, kas iecerētas kā palīgs pašvaldību politiķiem un attīstības plānošanas speciālistiem, iezīmējot galvenos plānošanas principus un soļus, IAS saturu un izstrādes kārtību.

​​​​​​​2014.gadā izstrādātais metodiskais materiāls “Metodiskie ieteikumi reģionāla un vietēja līmeņa ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādei un to vērtēšanas kārtība” detalizētāk izklāsta vispārīgus plānošanas principus, doti dažādi piemēri un ieteikumi. 

​​​​​​​Aktualizēts 2011. gadā, ņemot vērā 13.10.2011. pieņemto Teritorijas attīstības plānošanas likumu.

​​​​​​​Metodiski norādījumi sabiedrības informēšanai par politikas izstrādnēm un sabiedrības dialoga veidošanu. Metodiskais materiāls tapis ar Pasaules bankas un Britu Padomes finansiālu atbalstu, kura autors ir Pols Grīnings, papildināts ar Latvijas sabiedrības konsultāciju piemēriem kā Valsts kancelejas izdevums.

​​​​​​​Koncepcija sagatavota 2016.gada aprīlī Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.324/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros. Vadlīnijas izstrādātājs ir SIA ELLE sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju COBALT.

​​​​​​​Vadlīnijas ĪADT procesa pilnveidošanai un ĪADT noteikto ierobežojumu integrēšanai vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos izstrādātas 2016. gada aprīlī, pamatojoties uz 2015. gada 19. augusta līgumu starp Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Vadlīnijas izstrādātājs ir SIA ELLE sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju COBALT.

​​​​​​​Vadlīnijas paredzētas pašvaldību teritorijas plānotājiem, kā arī konsultantiem un ekspertiem ainavu novērtēšanai un plānošanai vietējā līmenī. Dokuments izstrādāts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam projekta Nr. LLI-291 "Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā/ ENGRAVE" ietvaros 2019.gadā.

​​​​​​​Sagatavots VARAM TPZPD, pamatojoties uz publiski pieejamo informāciju līdz 15.01.2020. Pārskatā sniegta informācija par ainavu plānošanas aspektu iekļaušanu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos.

​​​​​​​Sagatavots valsts pētījumu programmas “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana” projekta  Nr. VPP-VARAM-ITAZRI-2020/1-0002  ietvaros 2021.gadā.

Jūras un piekrastes plānošanas metodiskie materiāli

Metodika izstrādāta  Igaunijas – Latvijas programmas 2007–2013 līdzfinansētā projekta EU43084  „Piekrastes un jūras telpiskā plānošana Pērnavas līča teritorijā Igaunijā un Latvijas piekrastes pašvaldībās” ietvaros. Pasūtītājs - Kurzemes plānošanas reģions, izpildītājs - biedrība „Baltijas Vides Forums”. 

Pakalpojums “Vadlīnijas jūras piekrastes ūdeņu un saistītās piekrastes daļas plānošanai vietējā līmenī” izstrādāts 2019. gada 8. augustā projekta “EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 – Jūras telpiskā plānošana (“Pan Baltic Scope”) ietvaros. “PannBaltic Scope” projekta mērķis - panākt saskaņotu jūras telpisko plānošanu Baltijas jūras reģionā un veicināt pārrobežu sadarbību.

“Vadlīnijas piekrastes attīstības plānotājiem” ir izstrādātas , lai sekmētu integrētas pieejas iedzīvināšanu plānošanā un pārvaldībā Latvijas piekrastē, nodrošinot jūras un sauszemes funkcionālu saskaņotību šo teritoriju veiksmīgai attīstībai. Vadlīnijas izstrādātājs: biedrība “Baltijas Vides Forums” sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) Baltijas jūras Interreg programmas projektā “Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastē” (Land-Sea-Act), kas tika īstenots 2019.-2021. gadā. Plašāk par metožu pielietojumu vadlīniju lasītājs tiek aicināts skatīt Land-Sea-Act karšu pārlūku.

  • Piekrastes apbūves vadlīnijas Jūras piekrastes raksturīgās apbūves principi, apbūves reģionālās īpatnības, vadlīnijas jaunas apbūves veidošanai;

Vadlīnijas paredzētas piekrastes teritoriju zemes īpašniekiem, iedzīvotājiem un uzņēmējiem, visiem būvniecības procesa dalībniekiem un piekrastes pašvaldībām – ārpus apdzīvotām vietām vai retinātās apbūves teritorijās,  kuri plāno un īsteno piekrastes apbūvi, saskaņojot tradicionālās un mūsdienu vērtības. Vadlīnijas izstrādātas sadarbībā ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, Latvijas Arhitektu savienību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti.

Vadlīnijas izstrādātas Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam līdzfinansēts projekta  “Piekrastes un jūras telpiskā plānošana Pērnavas līča teritorijā Igaunijā un Latvijas piekrastes pašvaldībās” ietvaros. Izstrādātājs: Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte), sadarbībā ar VARAM TPZPD un Kurzemes Plānošanas Reģionu.

Pētījums veikts 2019 .gadā “Baltijas jūras piekrastes apmeklējuma un tā radītās slodzes uz vidi izvērtējums un piekrastes publiskās infrastruktūras apsekojums” ietvaros, izvērtējot antropogēnu slodzi uz piekrastes veģetāciju un sadzīves atkritumu daudzumu piekrastē. Pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija. Izpildītājs: Nocticus, SIA | A.Klepers

Pārskata “Jūras teritorijas lietojuma veidi Zilās izaugsmes kontekstā un to ietekme uz Latvijas teritoriālo jūras ūdeņu vidi” izstrādātājs – Latvijas Hidroekoloģijas institūts. ​​​​​​​