Starptautiskās iniciatīvas

VARAM piedalās šādās ar telpiskās plānošanas politikas jautājumiem saistītās starptautiskās organizācijās un iniciatīvās:

Eiropas Padomē

CEMAT – Eiropas Padomes par telpisko/reģionālo plānošanu atbildīgo Eiropas ministru konference. Tā apvieno Eiropas Padomes 47 valstu pārstāvjus un tās mērķis ir veicināt cilvēktiesību un demokrātijas teritoriālo dimensiju Eiropas kontinenta ilgtspējīgai telpiskai attīstībai. CEMAT sadarbība notiek kopš 1970.gada. Būtiskākie CEMAT ietvaros izstrādātie un apstiprinātie telpiskās plānošanas dokumenti ir:

15. CEMAT konference Eiropas kontinenta ilgtspējīga telpiskā attīstība mainīgajā pasaulē un CEMAT 40.gadadiena” notika 2010.gada 8.-9.jūlijā Maskavā. Tās laikā ministri pieņēma:

Nākamā CEMAT konference būs veltīta sabiedrības līdzdalības nozīmei ilgtspējīgā teritorijas attīstības plānošanā un notiks 2013.gadā Grieķijā.

Plašāka informācija CEMAT mājas lapā.

 

Eiropas Savienībā

ESPON 2013 programma -  Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkls, kura mērķis ir atbalstīt Eiropas teritoriālās kohēzijas un harmoniskas attīstības politikas veidošanu,  nodrošinot salīdzināmu informāciju un pierādījumus, veicot teritoriālās attīstības analīzi un scenāriju izstrādi kā arī atklājot reģionu teritoriālo kapitālu un potenciālu visas Eiropas konkurētspējas stiprināšanai, teritoriālajai sadarbībai un ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai. ESPON programma vērsta uz Eiropas zinātniskās sabiedrības veidošanu teritoriālās attīstības un telpiskās plānošanas jomā.

ESPON 2013 darbības programmu 2007. - 2013. gadam daļēji finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds saskaņā ar 3. mērķi - „Eiropas teritoriālā sadarbība”. Programmā iesaistītas visas Eiropas Savienības dalībvalstis kā arī partnervalstis – Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice, kas piedalās ar līdzfinansējumu. ESPON programma finansē tematiskos lietišķos pētījumus par Eiropas teritoriālo dinamiku, konkurētspēju un kohēziju, pētniecisko analīzi saskaņā ar ieinteresēto pušu definētajām vajadzībām, datu bāzu veidošanu un uzturēšanu, kā arī iegūto rezultātu izplatīšanu.

ESPON programmas ietvaros tiek sludināti regulāri projektu iesniegšanas konkursi.

Plašāka informācija ESPON mājas lapā.

 

ES Integrētas piekrastes zonas pārvaldības - ICZM - Ekspertu grupā, kuras uzdevums ir veicināt Eiropas Parlamenta un Padomes Rekomendācijas (2002/413/EC) integrētas piekrastes zonas pārvaldības ieviešanai Eiropā īstenošanu.

Plašāka informācija ICZM mājas lapā

 

Baltijas jūras reģionā

VASAB (Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai) -  Baltijas jūras reģiona 11 valstu sadarbība telpiskajā plānošanā un attīstībā. To virza par telpisko plānošanu un attīstību atbildīgie ministri un vada Baltijas jūras reģiona  Telpiskās attīstības un plānošanas komiteja.

7. ministru konferencē, kas notika 2010.g. 16.oktobrī Viļņā, apstiprināja VASAB Ilgtermiņa perspektīvu Baltijas jūras reģiona teritoriālajai attīstībai. Tā ietver 22 rīcības, koncentrējoties uz pilsētu un pilsētu-lauku attīstību un sadarbību, iekšējās un ārējās sasniedzamības uzlabošanu un jūras telpisko plānošanu. Viļņas deklarācija izvirza turpmākos VASAB uzdevumus - Ilgtermiņa perspektīvas ieviešanu, Baltijas jūras reģiona teritoriālās attīstības novērošanu, sadarbību ar ESPON, CEMAT, Baltijas jūras valstu padomi, HELCOM u.c. Nākamā ministru konference būs veltīta Ilgtermiņa perspektīvas īstenošanai, īpašu uzmanību pievēršot jūras telpiskajai plānošanai.

VASAB sekretariāts atrodas Rīgā, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā.

Plašāka informācija VASAB mājas lapā

 

VASAB-HELCOM Apvienotā jūras telpiskās plānošanas darba grupa (kopš 2010.gada)