Starptautiskās iniciatīvas

VARAM piedalās šādās ar telpiskās plānošanas politikas jautājumiem saistītās starptautiskās organizācijās un iniciatīvās:

Eiropas Savienībā

ESPON 2030 sadarbības programma 2021. - 2027. gadam

ESPON jeb Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkla mērķis ir atbalstīt Eiropas teritoriālās kohēzijas un harmoniskas attīstības politikas veidošanu. ESPON  nodrošina salīdzināmu informāciju, datus un zinātnē balstītus politikas ieteikumus, veicot teritoriālās attīstības analīzi un scenāriju izstrādi atklājot reģionu teritoriālo kapitālu un potenciālu. Šī informācija sniedz atbalstu visas Eiropas konkurētspējas stiprināšanai, teritoriālajai sadarbībai un ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai. ESPON programma vērsta uz Eiropas zinātniskās sabiedrības veidošanu teritoriālās attīstības un telpiskās plānošanas jomā.

ESPON 2030 sadarbības programmu 2021. - 2027. gadam (ESPON 2030 programma) daļēji finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds saskaņā ar 3. mērķi - „Eiropas teritoriālā sadarbība”. Programmā iesaistītas visas Eiropas Savienības dalībvalstis kā arī partnervalstis – Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice, kas piedalās ar līdzfinansējumu. ESPON 2030 programma finansē tematiskos lietišķos pētījumus par Eiropas teritoriālo dinamiku, konkurētspēju un kohēziju, pētniecisko analīzi saskaņā ar ieinteresēto pušu definētajām vajadzībām, datu bāzu veidošanu un uzturēšanu, kā arī iegūto rezultātu izplatīšanu.

ESPON 2030 programmas ietvaros pētījumi, analīzes un datu bāzes tiek veidoti 4 tematisko virzienu ietvaros:

  • Klimatneitrālas teritorijas
  • Jaunas ģeogrāfijas pārvaldība
  • Noturība pret krīzēm
  • Perspektīvas visiem un visur
  • Dzīve, darbs un ceļošana pāri robežām
  • Gudra savienojamība
  • Eiropas teritorijas globālos procesos
  • Pielāgošanās klimata pārmaiņām

Programmas gaitā plānots atvērt papildus tematiskos virzienus, ko noteikts aktualitātes Eiropā un programmas dalībvalstu vajadzības.

ESPON programmas ietvaros tiek sludināti regulāri projektu iesniegšanas konkursi.

Plašāka informācija ESPON mājas lapā.

ESPON nacionālā kontaktpunkta funkcijas pilda Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departaments, nodrošinot aktuālo informāciju un atbalstu Latvijas ieinteresētam pusēm par programmas aktivitātēm.

Sekot ESPON aktualitātēm Latvijā iespējams gan šeit: ESPON kontaktpunkts Latvijā, gan sociālajos tīklosX (Twitter) vai LinkedIn.

Eiropas komisijas Dalībvalstu Jūras plānošanas ekspertu grupa 

Dalībvalstu ekspertu grupa izveidota ar mērķi sniegt atbalstu Eiropas komisijai jūras telpiskās plānošanas jautājumos, kā arī nodrošināt starpvalstu praktiskas jūras telpiskās plānošanas pieredzes apmaiņu.

Ekspertu grupā Latviju pārstāv Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vadītāja Kristīne Kedo.

Plašāka informācija Eiropas komisijas mājas lapā.
 

Baltijas jūras reģionā

VASAB

VASAB (Vīzija un stratēģijas ap Baltijas jūru) -  Baltijas jūras reģiona 7 valstu sadarbība telpiskajā plānošanā un attīstībā. Šobrīd sadarbībā iesaistītas Latvija, Igaunija, Lietuva, Vācija, Somija, Zviedrija un Polija. To virza par telpisko plānošanu un attīstību atbildīgie ministri un vada Baltijas jūras reģiona Telpiskās attīstības un plānošanas komiteja.

Latviju Telpiskās attīstības plānošanas komitejā pārstāv Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vadītāja Kristīne Kedo un Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vecākā eksperte Anita Līvija Rozenvalde.

9. ministru konferencē, kas notika 2023. gada 2.jūnijā Vismārā, Vācijā, apstiprināja VASAB Ilgtermiņa perspektīvu Baltijas jūras reģiona teritoriālajai attīstībai līdz 2040. gadam. Tā ietver 35 rīcības, koncentrējoties uz pilsētu un pilsētu-lauku attīstību un sadarbību, iekšējās un ārējās sasniedzamības uzlabošanu, digitālajiem un enerģētikas savienojumiem, jūras telpisko plānošanu, ēdiena ražošanas sistēmām, klimatneitralitāti, kultūras un dabas vērtībām un vietējo kopienu atbalstu. Vismāras deklarācija izvirza turpmākos VASAB uzdevumus – Baltijas jūras reģiona un tā kaimiņvalstu sadarbības un suverenitātes uzturēšanu kara Ukrainā kontekstā, Ilgtermiņa perspektīvas ieviešanu, Baltijas jūras reģiona teritoriālās attīstības novērošanu, sadarbību ar ESPON, Baltijas jūras valstu padomi, HELCOM, Jauno plānotāju skolas rīkošanu u.c.

VASAB sekretariāts atrodas Rīgā, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā.

Plašāka informācija VASAB mājas lapā

VASAB-HELCOM Apvienotā jūras telpiskās plānošanas darba grupa (kopš 2010.gada) nodrošina formālo starpvalstu sadarbību jūras telpiskās plānošanas jautājumos Baltijas jūras reģionā. Latviju darba grupā pārstāv Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vadītāja Kristīne Kedo un Ūdens resursu nodaļas vecākā eksperte Baiba Zasa. Plašāka informācija par darba grupu HELCOM mājas lapā.

VASAB-HELCOM Apvienotā jūras telpiskās plānošanas darba grupai ir izveidota Jūras telpiskās plānošanas datu ekspertu apakšgrupa,  kas atbalsta datu un informācijas pieejamību pārrobežu jūras plānošanas jautājumos. Latviju ekspertu grupā pārstāv Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vecākie eksperti Mārtiņš Grels un Marta Štube. Plašāka informācija par darba grupu VASAB mājas lapā.

 


Saistoši nacionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanai t.sk. telpiskās plānošanas politikām, Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departaments (TPZPD) ir projekta partneris šādos starptautiskos projektos: 

  • Baltic Sea2Land (Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu)
  • MSP-GREEN (Jūras telpiskā plānošana kā Zaļā kursa ieviesēja)
  • LIFE LATESTadapt (Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā)
  • SELINA (Zinātniskais atbalsts pierādījumos balstītiem un ilgtspējīgiem lēmumiem par dabas kapitāla izmantošanu)