Pašvaldībām saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.pielikumu 2017.gadā ir piešķirts finansējums pašvaldību pasākumu īstenošanai 11 464 939 euro apmērā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 68. un 69.pantu ietvarā veic budžeta resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" programmas 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem" piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību atbilstoši pasākuma mērķim.

2017.gada janvārī un februārī nosūtīti pašvaldībām vienošanās projekti ar pašvaldībām par pašvaldību pasākumu īstenošanu. 2017.gada 1.ceturksnī plānots noslēgt 200 vienošanās ar pašvaldībām par pašvaldību pasākumu īstenošanu.

Finansējums piešķirts 8 republikas nozīmes pilsētām par kopējo summu 3 503 333 euro un 52 novadu pašvaldībām par kopējo summu 7 961 606 euro.

Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam” pašvaldībām finansējumu jāizlieto līdz 2017.gada 31.decembrim.

Pasākuma īstenošanas laikā Finansējuma saņēmējs var ierosināt grozījumus Vienošanās 1.3.apakšpunktā un 1.pielikumā „Maksājumu grafiks”:

1.         precizēt Vienošanās 1.3.apakšpunktā norādītos pašvaldības īstenotā pasākuma rezultātus, kas atbilst pasākuma mērķim;
2.         precizēt Vienošanās 1.pielikumā „Maksājumu grafiks” norādīto piešķirtā finansējuma izmaksas grafiku, atbilstoši reālai situācijai, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim.

Īstenojot Pašvaldības pasākumu, Finansējuma saņēmējam nepieciešams nodrošināt tiesisko pamatu (sadarbības līgumi, finansējuma pārskaitīšanas līgumi, lēmumi, pārvaldes uzdevuma deleģēšanas lēmumi/līgumi u.tml.) ja Pašvaldības pasākuma īstenošanu veic citas fiziskas vai juridiskas personas.

Saskaņā ar noslēgto vienošanos pašvaldības, kuras ir saņēmušas mērķdotācijas pašvaldību pasākumu īstenošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniedz Pārskatu par mērķdotācijas pašvaldību pasākumam piešķirtā finansējuma izlietojumu 2017.gadā un pamatojošo dokumentu kopijas (līgumus, darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, rēķinus, maksājuma uzdevumus un norēķinu kontu izdrukas).

Finansējuma saņēmējs pārskatu iesniedz pēc Pašvaldības pasākuma īstenošanas divu mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 19.janvārim.

Sīkāka informācija: Dita Ķikule, vecākā referente, tālr. +371 67026462, e-pasts: dita.kikule@varam.gov.lv