2015. gads

Pašvaldībām saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2015. gadam” 13.pielikumu 2015.gadā ir piešķirts finansējums pašvaldību pasākumu īstenošanai 1 438 007 euro apmērā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija likuma “Par valsts budžetu 2015.gadam” 59. un 60.pantu ietvarā veic budžeta resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" programmas 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem" piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību atbilstoši pasākuma mērķim.

2015.gada februārī un martā tika noslēgtas 75 vienošanās ar pašvaldībām par pašvaldību pasākumu īstenošanu. Finansējums tika piešķirts 9 republikas nozīmes pilsētām par kopējo summu 958 866 euro un 41 novadu pašvaldībai par kopējo summu 479 141 euro.

Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2015.gadam” pašvaldības pasākums tiek īstenots līdz 2015.gada 31.decembrim, tai skaitā arī finansējums pašvaldības pasākuma īstenošanai jāizlieto līdz 2015.gada 31.decembrim.

 

Pašvaldības pasākuma īstenošanas laikā Finansējuma saņēmējs var ierosināt grozījumus Vienošanās 1.3.apakšpunktā un 1.pielikumā „Maksājumu grafiks”:

1.      precizēt Vienošanās 1.3.apakšpunktā norādītos pašvaldības īstenotā pasākuma rezultātus, kas atbilst pasākuma mērķim;

2.      precizēt Vienošanās 1.pielikumā „Maksājumu grafiks” norādīto piešķirtā finansējuma izmaksas grafiku, atbilstoši reālai situācijai, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim

 

Saskaņā ar noslēgtās vienošanās 4.punktu pašvaldības, kuras ir saņēmušas mērķdotācijas pašvaldību pasākumu īstenošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniedz Pārskatu par mērķdotācijas pašvaldību pasākumam piešķirtā finansējuma izlietojumu 2015.gadā un attaisnojošu dokumentu kopijas (līgumus, darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, rēķinus, maksājuma uzdevumus un norēķinu kontu izdrukas).

 

Finansējuma saņēmējs pārskatu iesniedz pēc Pašvaldības pasākuma īstenošanas, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 20.janvārim.

 

Sīkāka informācija: Dita Ķikule, vecākā referente , tālr. 66016700, e-pasts: dita.kikule@varam.gov.lv

 

2015. gadā mērķdotāciju pašvaldība pasākumiem ietvaros pašvaldības:


labiekārtoja esošos bērnu rotaļu laukumus


izveidoja jaunus bērnu rotaļu laukumus


atjaunoja esošās piemiņas vietas


 veidoja jaunas piemiņas vietas (tai skaitā infrastruktūra)


daļēji rekonstruēja atpūtas un izglītojošās vietas


atjaunoja izglītības iestāžu sporta laukumus


būvēja sporta kompleksa ēkas